หลักสูตร การวิเคราะห์ วางแผน และ บริหารอัตรากำลังคน รองรับปัญหาแรงงาน

รหัสหลักสูตร: 67370

จำนวนคนดู 789 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร การวิเคราะห์ วางแผน และ บริหารอัตรากำลังคน รองรับปัญหาแรงงาน
รอบที่

1

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

     แม้เศรษฐกิจจะสามารถฟื้นตัวได้อย่างช้า ๆ ในระยะข้างหน้า แต่ก็ยังไม่ใช่สิ่งยืนยันว่าตลาดแรงงานจะฟื้นตัวได้ในเร็ววัน ทั้งนี้เพราะหลายธุรกิจมีการปรับตัวในด้านการลดต้นทุนด้านบุคลากร ทั้งโดยการปรับวิธีการทำงานและการนำเทคโนโลยีมาใช้ ตลอดจนมีจำนวนผู้ตกงานเป็นจำนวนมากจากอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้แรงงานจำนวนไม่น้อยต้องออกไปเป็นแรงงานนอกระบบ และเคลื่อนย้ายแรงงานไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ จึงอาจทำให้บางอุตสาหกรรมไม่สามารถดูดซับแรงงานกลับเข้าระบบได้รวดเร็วเพราะทักษะไม่สอดคล้องกับความต้องการของงานหรือที่เรียกว่าปัญหา "skill mismatch" ในขณะที่ประเทศไทยอยู่ในยุคของการขาดแคลนแรงงานมาก่อน จึงมีแนวโน้มเป็นปัญหาที่รุนแรงมากขึ้นในอนาคต ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกองค์กรจะต้องมีการทบทวนและวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อการวางแผนอัตรากำลังที่เหมาะสม และรองรับกับสถานการณ์ดังกล่าว

 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการวางแผนกำลังคน และเทคนิคในการวิเคราะห์อัตรากำลังอย่างมีระบบ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการวิเคราะห์อัตรากำลังในรูปแบบต่าง ๆ และสามารถนำไปปรับใช้ในองค์กรได้

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการสัมมนา

   1. ความหมายและความสำคัญของการวางแผนกำลังคน

   2. ความเชื่อมโยงแผนกำลังคน กับ แผนกลยุทธ์ขององค์กร

   3. การวิเคราะห์และทบทวนภารกิจองค์กร เพื่อกำหนดภาระงานสู่หน่วยงานต่าง ๆ

   4. ขั้นตอนและวิธีการวางแผนกำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร

   5. กระบวนการวิเคราะห์เพื่อกำหนดกลยุทธ์ด้านกำลังคน

 • การวิเคราะห์ความต้องการกำลังคน (Demand Analysis)
 • การวิเคราะห์กำลังคนที่มีอยู่ (Supply Analysis)
 • การวิเคราะห์ส่วนต่างของกำลังคน (Gap Analysis)
 • การวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของอัตรากำลังคนภายใน-ภายนอก (Movement Analysis)
 • การวิเคราะห์งานเพื่อกำหนดคุณสมบัติ (Specification) ของแรงงานที่เหมาะสม

   6. การออกแบบกระบวนการทำงานเพื่อประสิทธิภาพของการใช้กำลังคน

   7. เทคนิคการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลังคน

 • วิเคราะห์กระบวนตามกระบวนการปฏิบัติงาน (Workflow Analysis)
 • วิเคราะห์ตามปริมาณงานและมาตรฐานเวลาการปฏิบัติงาน (Work Measurement /Time & Motion Study)
 • วิเคราะห์ตามสัดส่วนหรืออัตราส่วนต่าง ๆ (Productivity Ratio/ Input-Output Ratio)

   8. การวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลังคนในงานที่มีลักษณะเฉพาะ

 • กรณีสายงานขาย

                 - เทคนิควิธีใช้งบประมาณฝ่ายขายเป็นฐาน

                 - เทคนิควิธีคำนวณปริมาณงานเป็นฐาน

                 - เทคนิควิธีใช้กำไรส่วนเพิ่มเป็นฐาน

 • กรณีสายการผลิต เพื่อให้มีอัตรากำลังที่เหมาะสมตามแผนการผลิต

                  - ความสัมพันธ์ระหว่างแผนการผลิตกับอัตรากำลังคน

                  - โครงสร้างต้นทุนการผลิต

                  - Level Production with overtime and subcontract

                  - Chase Plan

                  - Level Production with back order as need

   9. กระบวนการจัดทำงบประมาณกำลังคนประจำปี

   10. การจัดการกับอัตรากำลังคนที่ด้อยคุณภาพ

   11. แนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับกำลังคนในปัจจุบันและอนาคต

   12. Workshop : การวิเคราะห์งาน,การวิเคราะห์ภาระงาน,การวิเคราะห์อัตรากำลังคนในรูปแบบต่าง ๆ

วิทยากร

พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

ประสบการณ์ ด้านการสอน : ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลมากกว่า 25 ปี

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

 • นายจ้าง และฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

  หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
  หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
  (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
  ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การวิเคราะห์ วางแผน และ บริหารอัตรากำลังคน รองรับปัญหาแรงงาน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน, เพื่อแก้ปัญหาแรงงานหลังยุควิกฤติโควิด

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

เทคนิคการเช็คสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ ( Efficient Stock & Inventory Control Tech...

การควบคุมสินค้าคงคลัง เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมาก โดยใช้สำหรับแสดงปริมาณและชนิดของสินค้าคงคลังว่ามีมากน้อยเพียงใดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง และเพื่อสามารถติดตาม ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยให้มีประมาณสินค้าคงคลังไม่มากจนกลายเป็นต้นทุนที่จมอยู่ในคลังสินค้าแล