บริษัท สัมมนาดีดี จำกัด ขอแจ้งปิดวันสงกรานต์ในวันที่ 12-15 เมษายน 2567 และจะเปิดทำการปกติในวันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 (กรณีเร่งด่วน ติดต่อได้ผ่าน LINE @seminardd)

TPM การบํารุงรักษาเครื่องจักรเพื่อการเพิ่มผลผลิตที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Advance TPM for Productivity improvement)

รหัสหลักสูตร: 65937

จำนวนคนดู 1541 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
TPM การบํารุงรักษาเครื่องจักรเพื่อการเพิ่มผลผลิตที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Advance TPM for Productivity improvement)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          การบํารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance, TPM) คือ ปรัชญา (Philosophy) หรือเครื่องมือ (Tool) ในการบริหารการผลิต เป้าหมายสูงสุดของ TPM คือ เครื่องจักรเสียเป็นศูนย์ หรือ Zero Breakdown ของเสียเป็นศูนย์ หรือ Zero Defect และอุบัติเหตุเป็นศูนย์ Zero Accident ด้วยการดําเนินการตามเสาหลัก 8 ประการ (8Pillars) ของ TPM และต้องมีกิจกรรมอื่นควบคู่กันไปด้วย เพื่อเป็นส่วนเสริมหรือส่วนเพิ่มศักยภาพ เช่น การดําเนินกิจกรรม 5ส การนําระบบการควบคุมด้วยการมองเห็นหรือ Visual Control การติดตั้งระบบป้องกันความผิดพลาด หรือ Poka - Yoke แม้กระทังการนําเทคนิคทางวิศวกรรมอุตส่าหการ หรือ IE Technique มาใช้ก็สามารถทําได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความสูญเสีย (waste) ในกระบวนการผลิตหรือการบริหารการผลิต ซึ่งเป็นแนวทางไปสู่ระบบการผลิตแบบปราศจากความสูญเสีย หรือ Waste-free Production ได้อีกทางหนึ่ง

          การบํารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม วัดประสิทธิผลของการปฏิบัติที่ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรอุปกรณ์ หรือ OEE ( Overall Equipment Effectiveness ) ซึ่งถือเป็นดัชนีความสําเร็จในภาพรวม โดยพิจารณาที่ผลลัพธ์เป็นสําคัญ กล่าวคือ การพิจารณาที่การใช้ประโยชน์จากเครื่องจักร การใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบและการทํางานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนั้นยังจําเป็นต้องมีหน่วยวัดอื่น เช่นการวัดระยะเวลาเฉลี่ยที่เครื่องจักรใช้งานได้ก่อนการเสียหาย หรือ MTBF (Mean Time Between Failure) และ ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการแก้ไขเมื่อเครื่องจักรเสียแต่ละครั้ง หรือ MTTR ( Mean Time To Repair ) เป็นต้น รวมถึงหลักการซ่อมบํารุงรักษาด้วยตนเองเบื้องต้นของผู้ที่อยู่หน้าเครื่องจักร (AM) ทั้ง 8 ด้านที่ควรรู้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรับรู้ถึงประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรไปพร้อมๆกันเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงเครื่องจักรอย่างต่อเนื่องต่อไป

          การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ จึงเป็นคําตอบที่ดีขององค์กรที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต ด้วยการเพิ่มความสามารถในการเดินเครื่องได้ตลอดเวลาของเครื่องจักรผ่านกิจกรรม TPM ที่ในระหว่างการอบรมจะมีแบบฝึกหัด ตัวอย่าง และการระดมสมองของผู้เข้าร่วมการอบรมเอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนําไปใช้ได้จริงหลังการอบรม เพื่อเป้าประสงค์หลักของการเป็น World Class Manufacturing


วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกําไรให้กับบริษัท
  2. เพื่อสร้างแนวคิดในการดําเนินกิจกรรม TPM อย่างเป็นระบบ
  3. เพื่อสร้างแนวทางในการบํารุงรักษาด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเครื่องจักรอย่างเป็นมีรูปแบบ
  5. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน และบริษัทอย่างต่อเนื่อง

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม


     1.องค์ประกอบของการผลิต ด้านต้นทุน กําไร และรายได้

     2.ความหมายของระบบการซ่อมบํารุง

     3.การซ่อมบํารุงแบบต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม

     4.ความหมายของ TPM และความแตกต่างจากระบบ PM

     5. ความสูญเสียหลักทั้ง 6 ประการของเครื่องจักร

     6. เสาหลักทั้ง 8 ของ TPM

                6.1 การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Individual Improvement)

                6.2 การบํารุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)

                6.3การบํารุงรักษาตามแผน (Planned Maintenance)

                6.4การศึกษาและฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการทํางานและการบํารุงรักษา (Operation and Maintenance Development)

                6.5การคํานึงถึงการบํารุงรักษาตั้งแต่ขั้นการออกแบบ (Initial Phase Management)

                6.6ระบบการบํารุงรักษาเพื่อคุณภาพ (Quality Maintenance)

                6.7 ระบบการทํางานของฝ่ ายบริหารที่ตระหนักถึงประสิทธิภาพการผลิตหรือเรียกว่า TPM ในสํานักงาน (TPM in Office)

     7. กลยุทธ์ในการดําเนินการ TPM

     8. ดัชนีชี้วัดของ TPM และความหมายค่า OEE / MTBF / MTTR ของเครื่องจักร

     9. การประสานงานร่วมกันระหว่างฝ่ ายผลิตและซ่อมบํารุงเพื่อการทํา TPM ที่สมบูรณ์

          Workshop1: การทํางานเป็ นทีมและระดมสมองเพื่อการผลิตที่สุดยอด

          Workshop2: การสํารวจเครื่องจักรเพื่อทําระบบ TPM เบื้องต้นของผู้เข้าอบรม

          Workshop3: การรวมตัวเพื่อสร้างกลุ่ม TPM ในการทํากิจกรรมการบํารุงรักษาด้วยตนเอง แบ่งผู้เข้าสัมมนาออกเป็ น 5 กลุ่มย่อย นําเครื่องจักรที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริงในโรงงานมาทํากรณีศึกษา และ

                              นําเสนอผลงานแต่ละกลุ่มอภิปรายแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

          Workshop4: กรณีศึกษาของการใช้ระบบ TPM ที่ประสบผลสําเร็จ

     10. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถามตอบ


กําหนดการ

09.00 - 09.15 น. : กิจกรรมละลายพฤติกรรม

                                     - กิจกรรมเปิดการอบรมและทําความรู้จักกันภายในห้องอบรม

09.15 - 10.30 น. : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบซ่อมบํารุง และการบํารุงรักษาเครื่องจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วม

                                     1. องค์ประกอบของการผลิต ด้านต้นทุนกําไร และรายได้

                                     2. ความหมายของระบบการซ่อมบํารุง

                                     3. การซ่อมบํารุงแบบต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม

                                     4. ความหมายของ TPM และความแตกต่างจากระบบ PM

                                     5. ความสูญเสียหลักทั้ง 6 ประการของเครื่องจักร

10.30 - 10.40 น. : พักเบรก

10.40 - 12.00 น. : ระบบการบํารุงรักษาเครื่องจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วม

                                     6. เสาหลักทั้ง 8 ของ TPM

                                               6.1 การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Individual Improvement)

                                               6.2 การบํารุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)

                                               6.3 การบํารุงรักษาตามแผน (Planned Maintenance)

                                               6.4 การศึกษาและฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการทํางานและการบํารุงรักษา (Operation and Maintenance Development)

12.00 - 13.00 น. : พักเที่ยง

13.00 - 13.10 น. : กิจกรรมกระตุ้นผู้เข้ารับการอบรม

                                      - กิจกรรมกระตุ้นสมอง

13.10 - 14.30 น. : ระบบการบํารุงรักษาเครื่องจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วม (ต่อ)

                                               6.5 การคํานึงถึงการบารุงรักษาตั้งแต่ขั้น การออกแบบ (Initial Phase Management)

                                               6.6 ระบบการบํารุงรักษาเพื่อคุณภาพ (Quality Maintenance)

                                               6.7 ระบบการทํางานของฝ่ายบริหารที่ตระหนักถึงประสิทธิภาพการผลิตหรือเรียกว่า TPM ในสานักงาน (TPM in Office)

                                     7. กลยุทธ์ในการดาเนินการ TPM

                                     8. ดัชนีชี้วัดของ TPM และความหมาย OEE / MTBF / MTTR ของเครื่องจักร

14.30 - 14.40 น. : พักเบรก

14.40 - 16.00 น. : การทํากิจกรรมกลุ่ม 9. การประสานงานร่วมกันระหว่างฝ่ายผลิตและซ่อมบํารุงเพื่อการทํา TPM ที่สมบูรณ์

                             Workshop1: การทํางานเป็ นทีมและระดมสมองเพื่อการผลิตที่สุดยอด

                             Workshop2: การสํารวจเครื่องจักรเพื่อทําระบบ TPM เบื้องต้นของผู้เข้าอบรม

                             Workshop3: การรวมตัวเพื่อสร้างกลุ่มTPM ในการทํากิจกรรมการบํารุงรักษาด้วยตนเอง แบ่งผู้เข้าสัมมนาออกเป็ น 5 กลุ่มย่อย นําเครื่องจักรที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริงในโรงงานมาทํากรณี  

                                                 ศึกษา และนําเสนอผลงานแต่ละกลุ่มอภิปรายแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

                             Workshop4:กรณีศึกษาของการใช้ระบบ TPM ที่ประสบผลสําเร็จ

                                       - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถามตอบ


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

     1.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการทํากิจกรรม TPM อย่างถูกต้อง

     2.ผู้เข้าอบรมสามารถนําหลักการของ TPM ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     3.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การซ่อมบํารุงเครื่องจักรเบื้องต้นด้วยตนเองได้

     4.ผู้เข้าอบรมมีจิตสํานึกเรื่องคุณภาพและทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ

     5.ผู้เข้าอบรมมีสํานึกการรักองค์กรมากขึ้น

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  • หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทัวไป ่
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร TPM การบํารุงรักษาเครื่องจักรเพื่อการเพิ่มผลผลิตที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Advance TPM for Productivity improvement)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: TPM การบํารุงรักษาเครื่องจักรเพื่อการเพิ่มผลผลิต, Advance TPM for Productivity improvement

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต