การจัดทำใบบรรยายลักษณะงาน SMART JD กระชับ ยืดหยุ่น ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย

รหัสหลักสูตร: 66866

จำนวนคนดู 1285 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การจัดทำใบบรรยายลักษณะงาน SMART JD  กระชับ ยืดหยุ่น ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

 การมอบหมายให้ทุกคนทำงานไปสู่เป้าหมายเดียวกันทั้งองค์กรได้ คือปัจจัยแห่งความสำเร็จ

ใบบรรยายลักษณะงาน เป็นเอกสารที่มีความสำคัญต่อการบริหารงานบุคคลเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานแล้ว ยังมีข้อมูลที่มีความสำคัญและจำเป็นในการบริหารบุคคล แต่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคของการแข่งขันทางธุรกิจ ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นด้านกลยุทธ์องค์กร ด้านเทคโนโลยี่ หรือการปรับเปลี่ยนกระบวนการ ฯลฯ เป็นเหตุให้บทบาทหน้าที่ของคน ต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ถ้า Job Description ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตลอดจนความไม่ชัดเจนและความไม่เข้าใจในงาน บทบาทหน้าที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันกับความต้องการขององค์กร ดังนั้น คุณสมบัติของใบบรรยายลักษณะงานในยุคปัจจุบัน จึงต้องมีความยืดหยุ่น พร้อมปรับเปลี่ยนตามได้รวดเร็ว มีความกระชับ แต่ยังคงประสิทธิภาพในการนำไปใช้งานได้เป็นอย่างดี


หัวข้ออบรมสัมมนา
1.ความสำคัญและแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการจัดทำ JD (คำบรรยายลักษณะงาน) ภายในองค์กร

          - ความหมายและประโยชน์ของ JD

          - องค์ประกอบหลักของ JD

          - ใครควรเป็นผู้จัดทำ JD

          - ข้อจำกัดและแนวทางแก้ไขในการจัดทำ JD

2. ควมเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์องค์กร โครงสร้างการทำงาน และคำบรรยายลักษณะงาน กับกระบวนการจัดทำ JD เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ของคนให้ทำงานสนับสนุนเป้าหมายขององค์กรร่วม        กันเป็นหลัก

3. แนวทางการออกแบบโครงสร้างองค์กรและผังการบริหาร (Organization chart) ที่ถูกต้องเหมาะสมกับบริบทขององค์กร

4. เทคนิคการกำหนดบทบาทหน้าที่ (JD) เพื่อป้องกันปัญหา

          - งานซ้ำซ้อนระหว่างหัวหน้า-ลูกน้อง

          - JD ตำแหน่งผู้จัดการ เนที่อยากจะทำ

          - งานซ้ำซ้อนกันระหว่างหน่วยงานเดียวกัน และต่างหน่วยงาน

          - ฯลฯหมือนกับ JD ตำแหน่งของลูกน้อง (ผู้จัดการทำงานแบบเสมียน)

          - งานที่ควรจะทำ ไม่ใช่งา

5. เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์งาน เพื่อให้ได้งานและคุณสมบัติของคนที่เหมาะสม จุดเริ่มต้นของกระบวนการเขียน JD

6. ทำไมต้องเป็น SMART JD และมีรูปแบบ มีองค์ประกอบอย่างไร ?

7. ขั้นตอนและวิธีการจัดทำใบบรรยายลักษณะงานภายใต้หลักการ SMART JD

          - การเขียนบรรยายในส่วนต่าง ๆ ของ SMART JD

          - ตัวอย่าง SMART JD

 Workshop : ฝึกปฎิบัติการวิเคราะห์งานและการเขียน SMART JD

8. เทคนิคการวิเคราะห์ Competency จาก SMART JD เพื่อการฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน

         - หลักการและแนวคิดของ Competency

         - ประเภทและความหมายของ Competency

         - ความสำคัญของ Competency แต่ละประเภท กับบุคลากรแต่ละระดับ

9. เทคนิคการวิเคราะห์และกำหนด KPI จาก SMART JD เพื่อการบริหารผลการปฏิบัติงานและกำหนดตัวชี้วัด

         - ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดความสำเร็จ

         - คุณลักษณะและประเภทของตัวชี้วัด

         - การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

Workshop : ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ Competency และ KPI จาก SMART JD

10. การนำ SMART JD ไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล อาทิ

         - การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย KPI และ Competency

         - การสรรหาคัดเลือกพนักงาน

         - การฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน

         - การประเมินค่างาน

 


วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร การจัดทำใบบรรยายลักษณะงาน SMART JD กระชับ ยืดหยุ่น ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: SMART JD ไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุค, หลักการและแนวคิดของ Competency, Organization chart, การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด