เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

หลักสูตร การวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ) Effective Succession Planning (Practical course)

รหัสหลักสูตร: 66071

จำนวนคนดู 713 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร การวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)   Effective Succession Planning (Practical course)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

           การวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง Succession Planning  นับเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ หลายองค์การได้บ่มเพาะมีผู้มีความรู้ความสามารถและ/หรือมีเป็นบุคลากรผู้มีหน้าที่หลักในตำแหน่งสำคัญต่างๆ ( Key persons ) อยู่ในองค์การ  แต่ขาดการบริหารจัดการกลุ่มคนเหล่านี้อย่างเหมาะสม เมื่อเกิดสถานการณ์ที่สูญเสียบุคลากรเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการเกษียนงาน การลาออก การเสียชีวิต ทำให้การดำเนินงานต้องหยุดชะงักหรือเกิดความยากลำบากในการดำเนินงานต่อ หากมีการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งไว้และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง นอกจากจะทำให้การบริหารจัดการงานต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น สำเร็จและมีประสิทธิภาพ ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ สร้างความผูกพัน สำหรับผู้ที่เป็น Successor ให้เห็นอนาคตความก้าวหน้าของตน พร้อมทุ่มเทการปฏิบัติงานให้ในองค์การ ด้วย

วัตถุประสงค์  (Objective)
   1.    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ความสำคัญของการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง ( Succession Planning )
   2.    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ขั้นตอนและหลักการจัดทำการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ   
   3.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning ) ในหน่วยงานตนเองได้   
   4.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้และแนวทางปฏิบัติในการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง Succession Planning ในองค์กรได้ต่อไป

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

   1. ความหมายและความจำเป็นในการจัดทำ Succession Planning ในองค์กร

   2. ประโยชน์ในการจัดทำ Succession Planning

   3. แนวทางและขั้นตอนการจัดทำ Succession Planning ซึ่งเชื่อมโยงกับ Competency

             -    การกำหนดกลุ่มงาน / ตำแหน่งงานหลัก

             -    การกำหนดงานและ competency ของตำแหน่งงาน

   4. การวิเคราะห์เพื่อหาผู้สืบทอดตำแหน่ง

Workshop วิเคราะห์หาผู้สืบทอดตำแหน่ง

   5. การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล สำหรับผู้ที่เป็น Successor

Workshop การออกแบบ Succession Planning

Workshop การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) สำหรับผู้สืบทอดตำแหน่งงาน

   6. แนวทางการนำ Succession Planning ไปใช้ และสื่อสารในองค์กร

   7. สรุปประเด็นการเรียนรู้ Succession Planning

รูปแบบการการอบรม (Methodology)
       บรรยายพร้อมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม Workshop ต่างๆ เช่น Brain storming, Game, Role play and presentation, Clip Video Learning ในระหว่างการฝึกอบรม เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้แนวทางการโค้ชและการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน เพื่อฝึกการคิด การระดมสมอง การลองปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การเข้าใจองค์ความรู้ด้วยตนเองและนำไปประยุกต์ได้ สัดส่วนการบรรยายและฝึกปฏิบัติ 40 : 60

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
        -    เจ้าหน้าที่แผนก HR หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง  Succession Planning 
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ) Effective Succession Planning (Practical course)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ, Effective Succession Planning (Practical course), อบรม Succession Planning, อบรม การวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ, อบรม Effective Succession Planning (Practical cour, อบรม Effective Succession Planning

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด