ทักษะการสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน (Supervisory Communication Skills)

รหัสหลักสูตร: 66166

จำนวนคนดู 1800 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
ทักษะการสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน (Supervisory Communication Skills)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักการ แนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับการสื่อสารให้ประสบผลสำเร็จตามศักยภาพการสื่อสารของหัวหน้างาน
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีรูปแบบการสื่อสาร และสไตล์ผู้นำแบบมืออาชีพ ในการเลือกใช้วิธีการ ขั้นตอนอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ พร้อมทั้งมีวิธีการจัดการโมเดลเครือข่ายการสื่อสาร (Communication Model) ได้อย่างมีประสิทธิภาพกับการทำงานร่วมกัน
  3. เพื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมฝึกทักษะขั้นตอนการสื่อสารขั้นสูงระหว่างผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงานและพนักงาน ไปประยุกต์ใช้ให้ได้อย่างมีประสิทธิผล และเป็นไปในทิศทางที่ดีในลดปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

ประเด็นการสัมมนา

หน่วยการเรียนที่ 1 : พื้นฐานการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (Communication Skills)

   1. ความหมายและความสำคัญของการสื่อสารที่มีต่อบุคคลในองค์กร

   2. โมเดลเครือข่ายรูปแบบการสื่อสารและการจัดการไหลวิธีการสื่อสารที่มีระบบ

           - Circle Model

           - Wheel Model

           - Chain Model

           - Y Model

           - All Channel Model

   3. ศักยภาพการติดต่อและการสื่อสารที่ประสบผลสำเร็จ (Communication Competency)

           - การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening)

           - การเข้าใจตนเองและการเคารพผู้อื่นอย่างแท้จริง (Self and Social Awareness)

           - การสื่อสารอย่างสันติ (Non-violence Communication)ฃ

           - การร้องขอและการสร้างมีส่วนร่วม (Art 0f Request & Collaboration)

           - การสร้างพื้นที่ความไว้วางใจและความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว (Creating Trust & Being Oneness)

   4. WORKSHOP : ผู้นำกับศักยภาพการสื่อสารตามโมเดลเครือข่ายกระบวนการ ขั้นตอน และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน

การเรียนที่ 2 : การสื่อสารขั้นสูงของหัวหน้างาน (Advance Communication Skills)

   1. ทักษะการสื่อสารด้วยวิธีการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์

   2. หลักการและแนวทางการให้ข้อมูลย้อนกลับของหัวหน้างาน

            - การแจ้งผลการที่จะมีผลกระทบทางบวก

            - การแจ้งผลการที่จะมีผลกระทบทางลบ

            - การแจ้งเรื่องที่พึงระมัดระวังในการแจ้งผล

            - การแจ้งเพื่อการแก้ไขปรับปรุง

            - การแจ้งเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

            - การแจ้งเพื่อบรรลุเป้าหมายหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด        

   3. ทักษะการให้คำแนะนำ และคำปรึกษาเกี่ยวกับ “คนทำงาน” และ “ผลงานของคนทำงาน”

            - การให้คำปรึกษาเพื่อการแก้ปัญหาเกี่ยวกับอารมณ์ (Emotion)

            - การให้คำปรึกษาเพื่อการแก้ปัญหาเกี่ยวกับผลประโยชน์ (Benefits)

            - การให้คำปรึกษาเพื่อการแก้ปัญหาเกี่ยวกับข้อเท็จจริง (Fact)

                    *การให้คำปรึกษาเพื่อกำหนดเป้าหมายการทำงาน (Reaching Agreement)

                    *การให้คำปรึกษาเพื่อปรับปรุงงาน (Improvement)

                    *การให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาผลงาน (Reinforcement)

                    *การให้คำปรึกษาเพื่อประเมินผลงาน (Performance Review)

WORKSHOP : กรณีศึกษา-บทบาทสมมุติ (Role-Play) ฝึกทักษะสื่อสารขั้นสูง ในการให้คำแนะนำ และปรึกษา และการให้ข้อมูลย้อนกลับกับลูกน้องเพื่อพัฒนา “คน” และ “ผลงาน” ได้อย่างเป็นรูปธรรม


วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

     เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

           - การบรรยาย     

           - กิจกรรม และเกม      

           - การแสดงออก

           - กลุ่มสัมพันธ์  

           - การแสดงความคิด ถาม – ตอบ


วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร ทักษะการสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน (Supervisory Communication Skills)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ทักษะการสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน, Supervisory Communication Skills

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด