เทคนิคในการใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารบุคลากรสำหรับผู้บังคับบัญชามืออาชีพ

รหัสหลักสูตร: 66225

จำนวนคนดู 300 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
เทคนิคในการใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารบุคลากรสำหรับผู้บังคับบัญชามืออาชีพ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     ความจำเป็นสู่การที่จะยกระดับ บุคลากร จากระดับปฏิบัติงาน สู่ระดับตำแหน่งของผู้บังคับบัญชาที่มีประสิทธิภาพและบริหารงานอย่างมืออาชีพนั้น ใช่ว่า ผู้บริหารนั้นจะสามารถดูแลและจัดการบุคลากรได้อย่างใจที่ต้องการ

    ผู้บังคับบัญชาบางคนเก่งทางด้านทักษะในการกระบวนการที่ทำอยู่ แต่ไม่สามารถที่จะดูแลบริหารคนในทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สามารถที่จะสร้างความผูกพันได้ ขาดทักษะในการบริหารบุคลากร ทางองค์กรจะเสียผู้บริหารหรือ ผู้บังคับบัญชาที่เก่งทักษะในงานที่ทำ แต่ได้ ผู้บังคับบัญชาที่ไม่เก่งด้านบริหารบุคลากรมาคน

การเป็นผู้บังคับบัญชาว่ายากแล้ว แต่การเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดียากยิ่งกว่า ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจึงต้องมีบริบทแนวทาง เพื่อพัฒนา บุคลากร ต่าง ๆ ของหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้าน “การอ่านคนอก บอกคนได้ ใช้คนเป็น.” และ “ เก่งคิด เก่งคน เก่งงาน” 

     หลักสูตรนี้จึงพัฒนาขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในพื้นฐานที่เป็นสาระสำคัญ ที่บุคลากรทุกหน่วยงานต้องมีพื้นฐาน และฝึกให้มีความชำนาญ พร้อมที่จะเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี ที่เก่ง ที่มีความสามารถในการบริหารงาน บริหารคน ได้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์จากการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อให้มีบริบทแนวทางพื้นฐานในการพัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บังคับบัญชาแบบมืออาชีพ

   2. เพื่อให้เกิดความเข้าใจกรอบความคิด (Growth Mindset) ในบทบาทของความเป็นหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา

   3. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ความสำคัญของการเข้าใจคน เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้ดีได้อย่างไร

   4. เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานด้านการฟัง และการตั้งคำถามอันเป็นบริบทพื้นฐานของการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภา

   5. เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงบูรณาการ เป็นสมรรถนะพื้นฐานที่ผู้บังคับบัญชาต้องมี

   6. เพื่อให้เข้าใจบริบทองค์ประกอบพื้นฐานของการจัดการต้องมีอะไรบ้าง

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

     1. กรอบความคิด (Mindset)

              Facilitation & Workshop Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกรอบความคิดในการเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี และเป็นมืออาชีพ ในแนวทางของ Growth Mindset & Outward Mindset

     2. หลุมพรางกับดักความคิดของการเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี

              Facilitation & Workshop Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้ ถึงกับดักความคิดในการเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี ในมุมมองของแต่ละคนว่ามีอะไรบ้าง และกับดักหลุมพรางนี้ มันสะท้อนการบริหารงาน บริหารคนได้ดีหรือไม่

     3. พื้นฐานของการอ่านคนออก ส่งผลกระทบต่อการสร้างศรัทธา และการบริหารงานได้อย่างไร

               Facilitation & Workshop Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้และเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมในการด้านการบริหารคนก่อน โดยการอ่านคนออก เพื่อบอกคนได้ และใช้คนเป็น โดยจะใช้ DISC Model เป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจคนในแต่ละประเภท และเป็นฐานที่สำคัญในการสื่อสาร เพื่อผลลัพธ์ของการสร้างงานได้ตามที่ต้องการ

     4. ความสำคัญของการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงสังเคราะห์

               Facilitation & Workshop Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้ถึงการเตรียมพร้อมและฝึกฝนในสมรรถนะที่สำคัญของการเป็นผู้บังคับบัญชา คือ กระบวนการของการคิดทั้งสามรูปแบบ ซึ่งเป็นฐานรากที่สำคัญของการบริหารงาน ด้วยเป็นฐานที่สำคัญในการต่อยอดด้านการคิดค้นรูปแบบใหม่ ด้านกระบวนการคิดแก้ไขปัญหา ด้านการปรับปรุง

     5. พื้นฐานของการบริหารการจัดการที่สำคัญที่ คนจะขึ้นเป็นผู้บังคับบัญชาต้องปรับและเพิ่มทักษะ

               Facilitation & Workshop Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรุ้ถึง หัวใจหลักของการบริหารการจัดการที่จะต้องมีเตรียมไว้เป็นทักษะที่สำคัญของการเป็นผู้บังคับบัญชา คือ

                   -  ด้านการวางแผนงาน
                   -  ด้านการสื่อสาร
                   -  ด้านการควบคุม
                   -  ด้านการมีภาวะผู้นำ
                   -  ด้านการจูงใจ
                   -  ด้านการจัดการ ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

หกด้านเป็นปัจจัยพื้นฐาน บริบทที่สำคัญที่คนเป็นผู้บังคับบัญชาจำเป็นต้องมีและต้องฝึกฝนให้มีสมรรถนะเพิ่มขึ้นตลอดเวลา

     6. ความสำคัญของการโค้ชชิ่ง และการเป็น Facilitator

                Facilitation & Workshop Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจพื้นฐานของความหมายของการโค้ชชิ่ง และการเป็นผู้อำนวยการให้เกิดกระบวนการการทำงานและการคิดได้อย่างไร โดยการใช้แนวทางการโค้ช และ Facilitation เป็นกระบวนการในการบริหารงานและบริหารคน

แนวทางการอบรม   

        - จะใช้แนวทางการอำนวยการให้เกิดความคิด โดยกระบวนการ Facilitation และกระบวนการการตั้งคำถามชวนคิด Coaching 60%  บรรยาย 40%

จำนวนผู้เข้าอบรม   

        - ไม่ควรเกิน  30 คน


คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
        - ผู้เตรียมพร้อมขึ้นเป็นผู้บังคับบัญชา  หรือ ระดับ Supervisor ขึ้นไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร
สัมมนานี้ไม่ได้รับประกาศนียบัตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคในการใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารบุคลากรสำหรับผู้บังคับบัญชามืออาชีพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคในการใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารบุคลากรสำหร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด