หลักสูตรอบรม ISO 45001:2018 Requirements

รหัสหลักสูตร: 66834

จำนวนคนดู 735 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตรอบรม ISO 45001:2018 Requirements
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล (Introduction)

          จาก OHSAS 18001:2007 สู่ ISO 45001:2018 ในการจัดทำระบบการจัดการด้านมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ISO 45001:2018 ไม่ใช่เพียงแค่ขอการรับรองแต่ทำแล้วต้องสามารถปรับปรุงและพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ (Objective)

          1.จาก OHSAS 18001:2007 สู่ ISO 45001:2018 การจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ISO 45001:2018

          2.สามารถดำเนินการการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ISO 45001:2018อย่างเป็นระบบ

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

          •การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

          1. ขอบเขต

          2. อ้างอิง

          3. ศัพท์ และคำจำกัดความ

          4. บริบทขององค์กร

                    4.1 การเข้าใจองค์กร และบริบทขององค์กร

                    4.2 การเข้าใจถึงความต้องการและความคาดหวังของบุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

                    4.3 การพิจารณากำหนดขอบข่ายของระบบการจัดการฯ

                    4.4 ระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

          5. ความเป็นผู้นำ และ ความมีส่วนร่วมของพนักงาน

                    5.1 ความเป็นผู้นำ และ ความมุ่งมั่น

                    5.2 นโยบาย OH&S

                    5.3 บทบาท ความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่ในองค์กร

                    5.4 การให้คำปรึกษา และความมีส่วนร่วมในงาน

          6. การวางแผน

                    6.1 การปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยง และโอกาส

                              6.1.1 บททั่วไป

                              6.1.2 การชี้บ่งอันตราย และประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

                                        6.1.2.1 การชี้บ่งอันตราย

                                        6.1.2.2 การประเมินความเสี่ยง OH&S และความเสี่ยงอื่นๆ ต่อระบบการจัดการ OH&S

                                        6.1.2.3 การประเมินโอกาสด้าน OH&S และโอกาสอื่นๆ ของระบบการจัดการ OH&S

                              6.1.3 การพิจารณาข้อกำหนดกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ

                              6.1.4 การวางแผนดำเนินการ

                    6.2 วัตถุประสงค์และการวางแผนเพื่อบรรลุผล

                               6.2.1 วัตถุประสงค์ OH&S

                               6.2.2 การวางแผนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์

          7. ส่วนสนับสนุน

                    7.1 ทรัพยากร

                    7.2 ความสามารถ

                    7.3 ความตระหนัก

                    7.4 การสื่อสาร

                              7.4.1 บททั่วไป

                              7.4.2 การสื่อสารภายใน

                              7.4.3 การสื่อสารภายนอก

                    7.5 ข้อมูลที่เป็นเอกสาร

                              7.5.1 บททั่วไป

                              7.5.2 การสร้าง และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

                              7.5.3 การควบคุมข้อมูลที่เป็นเอกสาร

          8. การปฏิบัติการ

                    8.1 การวางแผนและการควบคุมการปฏิบัติ

                              8.1.1 บททั่วไป

                              8.1.2 การกำจัดอันตราย และการลดความเสี่ยงด้าน OH&S

                              8.1.3 การบริหารการเปลี่ยนแปลง

                              8.1.4 จัดซื้อจัดจ้าง

                                        8.1.4.1 บททั่วไป

                                        8.1.4.2 ผู้รับเหมา

                                        8.1.4.3 การจัดจ้างภายนอก

                    8.2 การเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน

          9. การประเมินผลสมรรถนะการปฏิบัติงาน

                    9.1 การเฝ้าระวัง, ตรวจวัด, วิเคราะห์ และประเมินผลสมรรถนะ

                              9.1.1 บททั่วไป

                              9.1.2 การประเมินความสอดคล้อง

                    9.2 การตรวจติดตามภายใน

                              9.2.1 บททั่วไป

                              9.2.2 กระบวนการตรวจติดตามภายใน

                    9.3 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร

          10. การปรับปรุง

                    10.1 บททั่วไป

                    10.2 อุบัติการณ์, สิ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และ การแก้ไข

                    10.3การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)


          •พนักงาน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผน มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรอบรม ISO 45001:2018 Requirements
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตรอบรม ISO 45001:2018 Requirements, อบรม 2566, อบรมออนไลน์ 2566, หลักสูตรอบรม 2566, Online training, อบรม สัมมนา 2566

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

เทคนิคการเช็คสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ ( Efficient Stock & Inventory Control Tech...

การควบคุมสินค้าคงคลัง เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมาก โดยใช้สำหรับแสดงปริมาณและชนิดของสินค้าคงคลังว่ามีมากน้อยเพียงใดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง และเพื่อสามารถติดตาม ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยให้มีประมาณสินค้าคงคลังไม่มากจนกลายเป็นต้นทุนที่จมอยู่ในคลังสินค้าแล