หลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานในยุคปัจจุบัน (Logistics & Supply Chain Management)

รหัสหลักสูตร: 66968

จำนวนคนดู 1148 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตร  การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานในยุคปัจจุบัน (Logistics & Supply Chain  Management)
รอบที่

1

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

“โลจิสติกส์” (Logistics) หมายถึง การปฏิบัติการทุกอย่างที่จำเป็นต่อการส่งมอบสินค้าหรือการบริการยกเว้นการผลิตสินค้าหรือการให้บริการ คนส่วนใหญ่มักเข้าใจโลจิสติกส์ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขนส่งเป็นหลักโลจิสติกส์จึงมีความหมายหลากหลายทั้งในกลุ่มผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการปัจจุบันแต่ความหมายที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคือ “การจัดลำเลียงสินค้าเพื่อให้เกิดค่าใช้จ่ายโดยรวมในการกระจายสินค้าต่ำที่สุด          (Internal – External Customer)” และ “ห่วงโว่อุปทาน” (Supply Chain) หมายถึง ห่วงโซ่อุปทานที่เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ผลิต (ผู้ให้บริการ) กับผู้ขายปัจจัยผลิต (ซัพพลายเออร์) เพื่อช่วยลดต้นทุนในการผลิตอันนำไปสู่การเพิ่มผลกำไรของกิจการได้ในที่สุดโดยกระบวนการนี้จะเริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อ (Procurement) การผลิต(Manufacturing) การจัดเก็บ (Storage) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) การจัดจำหน่าย (Distribution) ตลอดจนการขนส่ง (Transportation) ซึ่งมีผลสำคัญต่อการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ในสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้นและรุนแรง ซึ่งแต่ละอุตสาหกรรมพยามสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการรวมถึงการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานในยุคปัจจุบัน (Logistics & Supply Chain Management) สามารถตอบสนองการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการลดความสูญเปล่า (Wastes) ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ ถึงแม้พนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงการลดความสูญเปล่าแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีปัจจัยในด้านการวางแผนกลยุทธ์ให้มีประสิทธิผลให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้นั้นต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในห่วงโซ่อุปทานที่เริ่มตั้งแต่ผู้ขายปัจจัยการผลิตไปจนถึงลูกค้า ดังนั้น ในหลักสูตรนี้จะได้รับรู้ถึงการวางแผนกลยุทธ์ที่ถูกต้องทราบถึงหลักการของการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานเครื่องมือสำหรับด้านการลดความสูญเปล่า, การลดต้นทุนเพิ่มพูลคุณภาพที่เป็นสากลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันขององค์กรให้สูงขึ้นสามารถนำพาองค์กรเข้าสู่การแข่งขันจะทำให้ประหยัดและลดค่าใช้จ่ายการทำงานสามารถย่นเวลาให้สั้นลงเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ เพราะคุณภาพที่ดีของการบริการจะส่งผลให้องค์การธุรกิจมีผลกำไรมากขึ้นและเป็นที่หนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพขององค์กรอย่างยั่งยืน


วัตถุประสงค์

    1.เพื่อให้เข้าใจและสามารถลดความสูญเปล่าในการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานในยุคปัจจุบัน

       (Logistics & Supply Chain Management) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    2.เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Added) โดยการกำหนดคุณค่าของลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

    3.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 

       (Logistics & Supply Chain Management) มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงสถานประกอบการจริงได้

    4.เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการต้นทุนที่ดี (ลดต้นทุน เพิ่มพูนกำไร) ในองค์กร

    5.เพื่อนำแนวทางการพัฒนาองค์กรมุ่งสู่การเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่เป็นสากล

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.ความหมายและแนวคิดในเรื่อง Logistics & Supply Chain Management

2.Logistics & Supply Chain Management ในยุคปัจจุบัน

3.อุตสาหกรรม Logistics ในอนาคต

4.นวัตกรรมการขนส่งสินค้าในอนาคต

5.การจัดการคลังสินค้าและการขนส่งในยุคปัจจุบัน

6.การวางแผนเพื่อการพยากรณ์คำสั่งซื้อ (Demand forecasting)

7.On Demand Delivery ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน

8.หลักการเขียนขั้นตอนการไหลของานสายธารแห่งคุณค่า (VSM: Value Stream Mapping)

9.Workshop Real time supply chain & VSM

10.การสร้างคุณค่าของกิจกรรมต่างๆในการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

11.การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

12.ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการงาน Logistics ที่มีผลต่อห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)

13.Workshop การบ่งชี้ความสูญเปล่าในกิจกรรม Logistics & Supply Chain เพื่อการพัฒนาองค์กร

14.E commerce โอกาสของธุรกิจโลจิสติกส์

15.การตลาดที่จะทำให้ธุรกิจ มีความยั่งยืน

16.Workshop การวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงงาน

17.การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่ธุรกิจขนาดใหญ่อย่างยั่งยืน

18.สรุปการเรียนรู้ และถามตอบ


ลักษณะการเรียนรู้

    •ทฤษฎี 40 % และปฏิบัติ 60%

    •จำนวนไม่เกิน 30 คน


วิทยากร
ดูประวัติ

ดร.ณรงค์ ตู้ทอง

อบรมสำหรับองค์กร (การผลิต)

ที่ปรึกษาอุตสาหกรรม ( LEAN Supply Chain , Manufacturing , Logistics)TPM,TQM, QCC, 5S , Kaizen, Suggestion etc.) ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทั้งระบบ ด้านความปลอดภัย,การทำงาน/การใช้งาน, การบำรุงรักษา และการขับขี่ รถยกอุตส

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

 ผู้บริหาร, หัวหน้างาน , วิศวกร, ช่างเทคนิค, พนักงาน

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

**สถานที่อบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานในยุคปัจจุบัน (Logistics & Supply Chain Management)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Logistics & Supply Chain Management, Demand forecasting, VSM, E commerce โอกาสของธุรกิจโลจิสติกส์, นวัตกรรมการขนส่งสินค้าในอนาคต, การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด