หลักสูตร โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Organization)

รหัสหลักสูตร: 67380

จำนวนคนดู 586 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Organization)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

 องค์กรที่ยั่งยืน (Sustainable Organization) ควรจะมีการสร้างวิสัยทัศน์ (Vision) มีพันธกิจ (Mission) ที่ชัดเจนในทางปฎิบัติจะต้องสร้างความสมดุลย์ทางเศรษฐกิจ (Economy) สังคม (Sociality) และสิ่งแวดล้อม (Environmental) ให้องค์กรจะเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการสนับสนุนและขับเคลื่อนจากบุคลากรที่มีประสิทธิภาพความยั่งยืนต้องยืนหยัดอย่างต่อเนื่องไปในระยะยาวจากเป้าหมายการพัฒนาองค์กรมองการไกลคิดทำสิ่งไหนไม่ใช่การหวังผลแค่ระยะสั้น แต่เป็นการวางรากฐานเพื่อให้องค์กรเติบโตได้ในระยะยาวต้องมีรากฐานที่แข็งแกร่งมีการวางแผนที่มองกาลไกลตลอดจนคนในองค์กรให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางที่วางไว้อย่างดีเยี่ยมรวมไปถึงสังคมยังส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรนั้นเจริญเติบโตและก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง

 หลักการและแนวคิดการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนการดำเนินธุรกิจต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้านนำมาซึ่งความเสี่ยงและโอกาส ดังนั้นธุรกิจต้องปรับตัวและพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อให้สามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนจึงเป็น “เรื่องสำคัญ” ที่ทุกธุรกิจต้องบูรณาการและขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งสามารถทำได้หลายรูปแบบตามบริบทองค์กร (แนบโมเดลตัวอย่าง 5 กระบวนการหลักในการขับเคลี่อนธุรกิจ สู่ความยั่งยืนระดับองค์กร)

ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่องค์กรจำเป็นที่ต้องมีโครงการพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดทำเครื่องมือแบบพรรณนางาน (Job Description-JD) การสรรหาคัดเลือก (Recruitment & Selection) แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal Form) และการพัฒนาฝึกอบรม (Training & Development) เพื่อ

ให้คนทำงานได้ทำงานเป็นทำงานให้ดีขึ้นของงานแต่ละงานแต่ละตำแหน่งตลอดจนสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการทำงานได้ทุกงานทุกตำแหน่งหรือทุกระดับได้จากงานในแต่ละวิชาชีพที่มีความแตกต่างกันจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มพูนความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันไปอาจจะต้องอาศัยเวลาไม่สามารถพัฒนาแบบก้าวกระโดดได้การพัฒนาเครื่องมือต่างๆ การพัฒนาการฝึกอบรมและการเรียนรู้จึงต้องเป็นไปตามมาตรฐานองค์กรจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดระบบอย่างชัดเจนเพื่อคนทำงานทุกคนจะได้มีทิศทางและเส้นทางความก้าวหน้าในหน้าที่การงานการเลื่อนระดับหรือปรับตำแหน่งให้สูงขึ้นในอนาคต

 โครงการนี้จึงเป็นแนวทางการบริหารจัดการตามนโยบายเชิงปฏิบัติตามกระบวนการขับเคลี่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนระดับองค์กรที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม


วัตถุประสงค์

1.เพื่อจัดทำแบบพรรณนางาน (Job Description) ในการสร้างความชัดเจนของบทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งงานให้มีความชัดเจนเหมาะสมพร้อมใช้งานได้จริงและสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของตำแหน่งงานในบริษัทและสามารถกำหนดค่าชี้วัดการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

2.เพื่อศึกษาลักษณะโครงสร้างการออกแบบโครงสร้างองค์กรและสามารถให้คำแนะนำแก่หน่วยงานต่างๆ ให้ ความรู้และเข้าใจความสัมพันธ์ของโครงสร้างองค์กรกับต้นทุนแรงงาน การกำหนดสัดส่วนของพนักงานและการควบคุมต้นทุนด้านแรงงานได้อย่างเหมาะสม

3.เพื่อออกแบบแนวทางการกำหนดปัจจัยผลงานและสมรรถนะสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งงานต่างๆ กำหนดแนวทางการนำผลการประเมินไปใช้ในทางปฏิบัติให้เข้าใจแนวคิดหลักการวัตถุประสงค์และกระบวนการบริหารผลงานได้ตรงตามที่ต้องการและสอดคล้องกับความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนรวมทั้งเพิ่มทักษะการให้ feedback ผลการปฏิบัติงานการสอนงานและปรับปรุงผลงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ

4.เพื่อเรียนรู้และเข้าใจพื้นฐานความสำคัญของระบบ Competency ที่มีต่อการบริหารและพัฒนาทรัพยาบุคคลในองค์กรมีแนวทางการวิเคราะห์ กำหนด Competency วิธีการ กระบวนการขั้นตอนการจัดทำในแต่ละงาน นำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงและประยุกต์ใช้ในการเขียนและจัดทำระบบ Competency ในสายงานที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้องครบถ้วนรอบด้านอย่างมีประสิทธิภาพ

5.เพื่อกำหนดทิศทาง แนวนโยบายในการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กิจกรรมต่างๆ ขององค์กรจากคณะกรรมการและฝ่ายบริหารองค์กรด้วยการแถลงประกาศข่าวสารต่างๆ ประจำปีและประจำไตรมาศของแผนงาน

6.เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรการจัดฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ทักษะความสามารถและปรับคุณลักษณะของตำแหน่งงานรวมทั้งการปรับทัศนคติให้สอดคล้องกับแบบพรรณนางาน (Job Description) และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (Performance Appraisal Form)


หัวข้ออบรมสัมมนา

1.จัดฝึกอบรมและจัดทำแบบพรรณนางาน (Job Description)

2.ดำเนินการออกแบบผังโครงสร้างองค์กรและอนุมัติ (Organization Chart Approval)

3.จัดฝึกอบรมและจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (Performance Appraisal Form)

4.จัดฝึกอบรมและจัดทำระบบสมรรณนะประจำตำแหน่งาน (Competency) และกำหนดค่าชี้วัดความสำเร็จของงาน (Key Performance Indicator-KPI)

5.ดำเนินการทบทวนและประกาศนโยบายการบริหารจัดการประจำปี (Yearly Management Review)

6.ดำเนินการทบทวนและประกาศนโยบายการบริหารจัดการไตรมาส (Quarterly Management Review)

7.กำหนดแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีให้สอดคล้องกับสมรรณนะของตำแหน่งงาน (Training & Development Plan)


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
1.ฝ่ายบริหารระดับสูง

2.ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

3.ผู้บังคับบัญชา

4.ผู้บังคับบัญชาที่เป็นหัวหน้าสายงาน


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Organization)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: จัดทำแบบพรรณนางาน, ผังโครงสร้างองค์กร, ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี, การบริหารจัดการไตรมาส, จัดทำระบบสมรรณนะ, กำหนดค่าชี้วัดความสำเร็จของงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด