หลักสูตร Finance for non-finance (อ่านงบการเงินเป็น เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ สำหรับพนักงานที่ไม่ได้อยู่สายบัญชีการเงิน)

รหัสหลักสูตร: 67462

จำนวนคนดู 238 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร Finance for non-finance (อ่านงบการเงินเป็น เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ สำหรับพนักงานที่ไม่ได้อยู่สายบัญชีการเงิน)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

         ในโลกยุคที่อยู่ในภาวะไร้พรมแดน และการสื่อสารและการรับรู้ถึงข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการผู้บริหารขององค์กรจะต้องปรับตัวเองให้ทันต่อเหตุการณ์และรองรับสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงตลอดเวลา ไม่เพียงแต่ตัวผู้บริหารเอง ทางด้านพนักงานทุกคนในองค์ กรต้องปรับตัวปรับความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และการแข่งขัน และแนวความคิดที่สำคัญคือจะต้องสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยใส่ความรู้ต่างๆ ทางด้านการจัดการ การตลาด การผลิต บุคล และแนวความคิดที่สำคัญซึ่งขาดเสียไม่ได้ คือ ทางด้านการบัญชีและการเงิน ซึ่งเป็นหัวใจที่สำคัญขององค์กร และประเด็นที่สำคัญคือ ปัจจุบันผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงินจำเป็นอย่างมากที่จะต้องเข้าใจความรู้พื้นฐานทางด้านการงเงิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการตัดสินใจเชิงธุรกิจ

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร

1. กรอบความคิด (Growth Mindset)

Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการเข้าใจและตระหนักรู้ถึง กรอบความคิดในการอ่านและใช้รายงานทางการเงินก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินงานและตัดสินใจอย่างไร

2. ทำไมต้องจึงต้องอ่านรายงานทางการเงินพื้นฐานเป็น

Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผผู้เข้าอบรมได้เข้าใจประโยชน์จากการอ่านและวิเคราะห์รายงานทางการเงิน และมีทักษะในการอ่านรายการพื้นฐานในงบฐานะการเงิน (งบดุล) และ งบกำไรขาดทุนเป็น และเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการปรับปรุงและตัดสินใจได้

3. อธิบายพื้นฐาน

•รายการที่สำคัญใน งบฐานะการเงิน ประกอบด้วย สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ

•รายการที่สำคัญในงบกำไรขาดทุน

•รายการในงบการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสด

Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีพื้นฐานและตระหนักรู้เข้าใจรายการที่สำคัญ ที่สามารถเป็นตัวสะท้อนจากการดำเนินการของหน่วยงาน และสามารถเข้าใจ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไข และประโยชน์ในการตัดสินใจ

4. การอ่านและการนำไปใช้ ในส่วนของการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

•กลุ่มสภาพคล่ออง

•กลุ่มการบริหารสินทรัพย์

•กลุ่มการบริหารหนี้สิน

•กลุ่มความสามารถในการทำกำไร

Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจและตระหนักรู้ในความหมายของอัตราส่วนแต่ละกลุ่ม และในแต่ละกลุ่มนั้น มีอัตราส่วนที่สำคัญอะไรบ้าง ที่ถ้าเรียนรู้และทำความเข้าใจแล้ว สามารถที่ใช้อัตราส่วนนี้ในการปรับปรุง แก้ไข พัฒนา เพื่อให้ผลประกอบการหรือผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้น

5. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน

Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความเข้าใจพื้นฐานในการวิเคราะห์พฤติกรรมค่าใช้จ่ายคงที่ ค่าใช้จ่ายผันแปร อันนำไปสู่ผลลัพธ์เรื่องจุดคุ้มทุน ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจด้านการขายและการผลิต

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
- พนักงาน และผู้บริหารระดับต้นขึ้นไป ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านบัญชีการเงิน

- จำนวน 25 - 30 คน

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร Finance for non-finance (อ่านงบการเงินเป็น เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ สำหรับพนักงานที่ไม่ได้อยู่สายบัญชีการเงิน)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: งบฐานะการเงิน, สินทรัพย์, หนี้สิน, งบกำไรขาดทุน, กระแสเงินสด, บริหารสินทรัพย์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด