หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness Thinking)

รหัสหลักสูตร: 67736

จำนวนคนดู 67 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness Thinking)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

           การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) หมายถึง กิจกรรมและกลวิธีการปฏิบัติเพื่อสนองความต้องการด้านคุณภาพภายในระบบการผลิตและการบริการ โดยการตรวจสอบ
การวัด และการทดสอบที่มุ่งจะควบคุมวัตถุดิบ กระบวนการ และการกำจัดสาเหตุของข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการทั้งหมด การควบคุมคุณภาพเน้นการตรวจสอบและ
แยกแยะของดีและของเสียออกจากกัน โดยระบุเป็นร้อยละของของเสียที่พบจากล็อตการผลิต เพื่อควบคุมมิให้ของเสียมีมากเกินกว่าที่กำหนดและในปัจจุบันการควบคุมคุณภาพ
มุ่งเน้นที่ของเสียต้องเป็นศูนย์ (Zero Defect)

          เป้าหมายของการควบคุมคุณภาพสินค้า คือการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ และสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุด ด้วยกระบวนการ Inspection
คือกระบวนการการตรวจสอบตำหนิและจุดบกพร่องของผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะทำการส่งกลับไปแก้ไขหรือคัดทิ้ง จากนั้นจึงทำการบันทึกและเก็บสถิติของลักษณะรวมทั้งจำนวน
ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกิดขึ้น แล้วจึงทำการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ผู้ผลิตสามารถทำการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับคุณสมบัติที่ตั้งไว้มากที่สุดต่อไป

           ดังนั้นผู้ผลิตจึงต้องมีจิตสำนึกในด้านคุณภาพ ด้วยการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของการดำเนินงานผลิตและต้องมีการพัฒนา ปรับปรุงกิจกรรมด้านคุณภาพ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอยู่ตลอดเวลาด้วยการสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ โดยรวมถึงฝ่ายต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าอีกด้วย เช่น ฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ ฝ่ายคลังสินค้า
ฝ่ายวางแผนการผลิต เป็นต้น

          หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เข้าใจหลักการ, แนวคิด และวิธีการทำแก้ปัญหา หรือปรับปรุงคุณภาพในหน้างานได้อย่างแท้จริง ตลอดจนสามารถนำแนวคิดและ
วิธีปฏิบัติดังกล่าวไปใช้ในงานที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดีด้วยการมีจิตสำนึกด้านคุณภาพตลอดทั่วทั้งองค์กร ไม่ว่าจะเป็นงานในสายการผลิตหรือสายบริการ และยังสามารถถ่ายทอดต่อไป
ยังบุคคลอื่น ๆ อย่างง่ายดาย


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเทคนิควิธีการ และขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมด้านคุณภาพอย่างถูกต้อง

2.ฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะในการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรมด้านคุณภาพ

3.ปรับปรุงคุณภาพงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4.เรียนรู้วิธีการเขียนและวิเคราะห์ปัญหาด้านคุณภาพด้วยหลักการ QC Story

5.เรียนรู้การแก้ปัญหาและป้องกันปัญหาด้านคุณภาพที่เกิดขึ้น (Corrective & Preventive Action)

6.เพื่อให้ทราบแนวคิด ความสำคัญของการเสนอแนะปรับปรุงงานด้วยการสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพทั่วทั้งองค์กร

หัวข้ออบรมสัมมนา
 • แนวคิดและความสำคัญของคุณภาพกับการเพิ่มผลผลิต (Quality & Productivity)
 • บทบาทและหน้าที่ของพนักงาน Quality Control
 • 7 ขั้นตอนการเริ่มทำงานของระบบ QCC (Quality Control Cycle)
 • QCC กับ TQM มีความสัมพันธ์กันอย่างไร
 • ลักษณะสำคัญที่กิจกรรม QCC
 • กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพและการจัดการคุณภาพโดยรวม
 • ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ
 • การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management: TQM)
 • การวิเคราะห์หาสาเหตุโดยเทคนิค Why - Why Analysis
 • การวิเคราะห์กระบวนการ (การค้นหาปัญหาโดย 5 G )
 • การควบคุมคุณภาพด้วยหลักการ QC 7 Tools
 • การกำหนดแนวทางปรับปรุงที่กำจัด สาเหตุความผิดพลาด
 • หลักการและความสำคัญของการเสนอแนะปรับปรุงงานด้วย 5ส. และ KAIZEN
 • การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพที่เป็นมาตรฐาน
 • กรณีศึกษากิจกรรมการปรับปรุง
วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • หัวหน้างาน / ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหารด้าน การจัดการควบคุมคุณภาพ, ฝ่ายผลิต, ฝ่ายคลังสินค้า และฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness Thinking)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: QC 7 Tools, Why - Why Analysis, การเพิ่มผลผลิต, 5ส. และ KAIZEN, การควบคุมคุณภาพ, สาเหตุความผิดพลาด

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด