เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

Recruiting & Selecting Employee with Competency Based Interview Workshop

รหัสหลักสูตร: 66254

จำนวนคนดู 850 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
Recruiting & Selecting Employee with  Competency Based Interview Workshop
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานในองค์กร กับการเลือกคู่ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับการ  เปรียบเทียบที่มีนัยความสำคัญแอบแฝงอยู่บ้างซึ่งต้องตรงใจตัวเรา และคณะกรรมการการตัดสิน เพราะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาทำงานกับองค์กรแล้ว จึงมีความจำเป็นต้องใช้ชีวิตร่วมกันกับเรา แต่ในทางตรงกันข้ามการเลือกชีวิตคู่นั้นเรามักใช้ความรู้สึก (Touch & Trust Feeling) เป็นหลักสำคัญของการตัดสินว่า “คนนี้แหละใช่เลย”

     แต่การคัดเลือกบุคลากรองค์กรไม่สามารถใช้ความรู้ของผู้สัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องใช้
เครื่องมือที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับจากสถาบันนอก (HR Outsourcing  Services)  หรือจากการออบแบบจำลองสถานการณ์จริง(Work Simulator) การใช้ข้อสอบต่างๆ หรือการสัมภาษณ์อย่างมีระบบมาประกอบการตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายของการว่าจ้าง

     การจัดฝึกอบรมสัมมนาครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีส่วนร่วมในแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ฝึกปฏิบัติการสรรหา คัดเลือก และสัมภาษณ์ (Interview Workshop) การใช้เครื่องต่าง ๆ ที่มีใช้อยู่เดิมของท่าน กับเครื่องใหม่ที่น่าจะนำไปใช้ หรือปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสมจริงกับการใช้งาน

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และฝึกทักษะสรรหา คัดเลือก และการสัมภาษณ์ผู้สมัครงานอย่างมีขั้นตอน ใช้เกณฑ์มาตรฐานอย่างมืออาชีพให้เป็นทิศทางเดียวกัน
     2. เพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครโดยการกำหนดปัจจัยสรรหา คัดเลือกที่ใช้ในการสัมภาษณ์ และวิธีการประเมินผลผู้สมัครว่าเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ว่างอยู่หรือไม่
     3. เพื่อเป็นการรักษาภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กร และการบริหารขององค์กร โดยอาศัยสภาพการณ์ในการสัมภาษณ์ผู้สมัคร


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

     1. ความสำคัญ และแนวทางของสรรหา คัดเลือก และการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคลากรให้ทันยุคการเปลี่ยนแปลง

     2. การใช้เกณฑ์มาตรฐานในการสรรหา คัดเลือก และสัมภาษณ์พนักงานด้วย Competency Based

     3. การเลือกเครื่องมือและแบบทดสอบในการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสม   

     4. ตัวอย่างและกรณีศึกษาการเรียนรู้ Competency Based เพื่อเป็นแนวทางการวิเคราะห์ผู้สมัครงานจากเลือกใช้เครื่องมือและแบบทดสอบต่างๆ

              - ตัวอย่าง 1 :  แบบทดสอบบุคลิกภาพ (Personality) 8 ด้าน

              - ตัวอย่าง 2 :  แบบทดสอบภาวะผู้นำ (Leadership) 7 ด้าน

              - ตัวอย่าง 3 :  แบบทดสอบทักษะการบริการและการขาย  (Service and Selling) 7 ด้าน

              - ตัวอย่าง 4 :  แบบทดสอบการทำงานเป็นทีม (Teamwork) 5 ด้าน

     5. การประเมินผลความสำเร็จด้วยการใช้เทคนิคการสรรหาและการคัดเลือก 3 หลักการ

              - CAN DO (ความรู้ และทักษะ)
              - WILL DO (ทัศนคติ)

              - WILL FIT (บุคลิกภาพ)

     6. การดำเนินขั้นตอนในการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

              - ก่อนการสัมภาษณ์
              - ระหว่างการสัมภาษณ์

              - หลังการสัมภาษณ์

     7. WORKSHOP : การฝึกปฏิบัติการสัมภาษณ์ และฝึกการวิเคราะห์คำถามและผลลัพธ์ที่ได้ตามค่าชี้วัดที่มีทิศทางเดียวกัน (Recruit by Competency Based) กิจกรรมตัวอย่าง “COMPETENCY BASED INTERVIEW ROLE PLAY” เพื่อฝึกทักษะการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้สัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบการจัดการคัดเลือกให้เหมาะสมตามหลักการ CAN DO, WILL DO และ WILL FIT

     8. เทคนิคการสัมภาษณ์ให้ได้ STAR ให้ถูกต้องตาม Recruit by Competency Based

              - Step 1 Situation & Task
              - Step 2 Action

              - Step 3 Results

     9. การตั้งคำถามการสัมภาษณ์เพื่อหาความเป็นตัวตนและพฤติกรรมของพนักงานอย่างแท้จริง

     10. ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน

     11.  ข้อผิดพลาดที่มักพบในการสัมภาษณ์ทั้งผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์

ลักษณะการเรียนรู้

     เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

           - การบรรยาย     

           - กิจกรรม และเกม      

           - การแสดงออก

           - กลุ่มสัมพันธ์   

           - การแสดงความคิด

           - ถาม – ตอบ


วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร Recruiting & Selecting Employee with Competency Based Interview Workshop
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Recruiting & Selecting Employee, Selecting Employee with Competency Based Intervie, อบรม recuriting, อบรมออนไลน์, อบรมการคัดเลือก สรรหา พนักงาน, Online training

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด