registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

การพัฒนาความคิดเชิงบวก (Positive Thinking)


3 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
การบริหารจัดการความหลากหลายทางพฤติกรรมของลูกจ้างในองค์การ
3500บาท
หลายองค์การเลือกที่จะปรับตัวโดยการมุ่งเข้าสู่ความเป็นระบบสากลมากขึ้น โดยมีเป้าหมาย เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์การ
Sponsored
บูสประกาศกับสัมมนาดีดี
สร้างพลังความคิด  คิดสร้างสรรค์ เพิ่มพลังการแข่งขันในองค์กร
3500บาท
“คุณพร้อมไหม..สำหรับชีวิตยุค 4.0 ยุคแห่งการก้าวกระโดด” สร้างพลังให้ตน ปรับและเปลี่ยนแปลง เป็นแรงพัฒนา
คิดเชิงบวกและทัศนคติที่ดีในการทำงาน
3500บาท
ความสำเร็จและความสุขในการทำงานเป็นสิ่งที่บุคลากรทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรใดก็ตามปรารถนาให้เกิดขึ้น การบรรลุถึงเป้าหมายด้วยความราบรื่นขององค์กร ขึ้นอยู่บุคลากรทุกคนทำงานกันอย่างมีพลังสมกับมืออาชีพซึ่งต้องประกอบด้วยเป้าหมาย หน้าที่ บทบาทของสมาชิก ที่ถูก