registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

การพัฒนาความเป็นผู้นำ (Leadership)


3 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
Logistics Knowledge Sharing Roundtable หัวข้อ Coaching for Logistics Leader
300บาท
- แนวคิดภาวะผู้นำแบบแท้จริง (Authentic Leadership) - หลักการสื่อสารแบบสากลสำหรับการโค้ช - การโค้ช และ TGROW Model - วิธีการโค้ชให้ได้ผลสัมฤทธิ์
Call Center Supervisor
4500บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม/ Supervisor ของ Call Center ได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการเข้าใจปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน เพื่อเรียกความพอใจของลูกค้ากลับคืน
หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร Mini MBA รุ่นที่ 2
70,000 บาทบาท
หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร Mini MBA: นวัตกรรมความยั่งยืนในการจัดการความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน