registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

การพัฒนามุมมอง (Mindset)


5 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
Love yourself Love your world ใช้ชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สัมมนาฟรี หัวข้อเรื่อง "Love yourself Love your world ใช้ชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" ไม่มีค่าใช้จ่าย บรรยายโดยวิทยากร "คุณติ๊ก เจษฎาภรณ์ ผลดี"
สัมมนา 2วัน 1คืน สระบุรี เปลี่ยนชีวิตด้วยวิธีคิด ไม่ใช่วิธีจำ รุ่น48
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เป็นหลักสูตรที่ให้แนวความคิด จากคนที่ประสบความสำเร็จ โดยการถอดความคิด และสร้างเป็นหัวข้อในการสัมมนาครั้งนี้
เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก GEN
3500บาท
เรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการทำงาน รู้จักตนเอง และ ตระหนักในคุณค่าของตนเอง - เพื่อนร่วมงาน
กลยุทธ์การรับมือกับสารพัดปัญหา
3800บาท
 ถ้าคุณต้องเจอทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่แตกต่าง  ถ้าคุณต้องดูแลลูกน้องที่มีความหลากหลาย ตั้งแต่น่ารักสุดๆ ... ถึงประเภทที่เหลือทน  ถ้าคุณต้องบริหารจัดการทีมที่มีคนที่แตกต่าง...แต่ต้องนำทีมทั้งหมดให้ทำงานด้วยกันได้ดี
การคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
3800บาท
ในสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นยุคการแข่งขันและปรับตัว ทักษะที่สำคัญที่ทุกคนจำเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นคือ การคิด (Thinking) ซึ่งการจะคิดได้ดีนั้น จำเป็นต้องมีกรอบความเข้าใจในการคิด ในหลายมิติ รวมถึงเข้าใจถึงวิธีการฝึกการคิดในมิติที่สำคัญเพื่อเตรียมความพร้