registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

การพัฒนามุมมอง (Mindset)


3 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
สัมมนา 2วัน 1คืน ที่สระบุรี เปลี่ยนชีวิตด้วยวิธีคิด ไม่ใช่วิธีจำ รุ่น44
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สัมมนา 2วัน 1คืน ที่สระบุรี เป็นหลักสูตรที่ให้แนวความคิด จากคนที่ประสบความสำเร็จ โดยการถอดความคิด และสร้างเป็นหัวข้อในการสัมมนาครั้งนี้
เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก GEN
3500บาท
เรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการทำงาน รู้จักตนเอง และ ตระหนักในคุณค่าของตนเอง - เพื่อนร่วมงาน
การคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
3800บาท
ในสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นยุคการแข่งขันและปรับตัว ทักษะที่สำคัญที่ทุกคนจำเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นคือ การคิด (Thinking) ซึ่งการจะคิดได้ดีนั้น จำเป็นต้องมีกรอบความเข้าใจในการคิด ในหลายมิติ รวมถึงเข้าใจถึงวิธีการฝึกการคิดในมิติที่สำคัญเพื่อเตรียมความพร้