registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

การพัฒนามุมมอง (Mindset)


2 สัมมนาฟรีที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
Love yourself Love your world ใช้ชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สัมมนาฟรี หัวข้อเรื่อง "Love yourself Love your world ใช้ชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" ไม่มีค่าใช้จ่าย บรรยายโดยวิทยากร "คุณติ๊ก เจษฎาภรณ์ ผลดี"
สัมมนา 2วัน 1คืน สระบุรี เปลี่ยนชีวิตด้วยวิธีคิด ไม่ใช่วิธีจำ รุ่น48
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เป็นหลักสูตรที่ให้แนวความคิด จากคนที่ประสบความสำเร็จ โดยการถอดความคิด และสร้างเป็นหัวข้อในการสัมมนาครั้งนี้