ทักษะการคิดและออกแบบสร้างสรรค์นวัตกรรม ( Design Thinking Skills for Innovation )

รหัสหลักสูตร: 66096

จำนวนคนดู 1861 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
ทักษะการคิดและออกแบบสร้างสรรค์นวัตกรรม  ( Design Thinking Skills for Innovation )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

     การพัฒนาองค์กรเพื่อให้มีความยั่งยืนมั่นคงในการเติบโตอย่างต่อเนื่องได้นั้น มีความจำเป็นที่จะต้องมีการมุ่งเน้นการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เปรียบเสมือนเป็นการเสริมสร้างทางการพัฒนาให้องค์กรมีบุคลากรที่มีทักษะทางการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ ดังนั้น การฝึกคนในองค์กรให้มีความคิดเชิงสร้างสรรค์และสรรหานวัตกรรมใหม่ ถือได้ว่าเป็นกุญแจไขไปสู่การปรับปรุงและพัฒนางานอย่างเป็นระบบถือเป็นกระบวนการที่สำคัญรองรับการพัฒนาองค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณได้ฝึกฝนทักษะต่างๆเหล่านั้น โดยเน้นการฝึกคิดออกจากกรอบประสบการณ์เดิมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ก่อให้เกิดผลงานและกระบวนการทำงานแนวใหม่ให้สามารถจัดการกับความคิดได้อย่างมีระบบ มีแบบแผนทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพในทุกๆด้านในที่สุด


สิ่งที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

   1.สามารถคิดและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ได้อย่างเป็นระบบ
   2.สามารถนำเทคนิคการคิดเชิงนวัตกรรม ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   3.สามารถสร้างทัศนคติที่ดีและปลูกจิตสำนึกในการคิดเชิงนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพต่อตนเองและองค์กรได้อย่างยั่งยืน

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

Module 1 : Model & Thinking Skill Concept  

                     - ความหมายและแนวคิดที่สำคัญของการคิดเชิงนวัตกรรม
                     - กระบวนทัศน์ในเชิงนวัตกรรมของแต่ละยุคธุรกิจ
                     - โมเดลทักษะการค้นพบเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม (5 ทักษะ) (ตั้งคำถาม , สำรวจ , เปิดมุมมอง , เชื่อมโยงความคิด และทดลอง)
                     - พื้นฐานมิติความคิดที่จะต่อยอดไปสู่กรอบแนวคิดเชิงนวัตกรรม
                           * Creative Thinking (ความคิดสร้างสรรค์)
                           * Paradigm  Concept & Shift (กรอบแนวความคิดและการเลื่อนกรอบ)
                           ** Workshop : Creative Thinking – Case
Module 2 : Learning in Action - Part 1
                     - เจาะลึกทักษะการค้นพบเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้ง 5 ทักษะ
                     - ทักษะที่ 1 : ตั้งคำถาม --> การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
                          * แนวคิดและเทคนิคสำคัญในการคิดเชิงวิเคราะห์
                          * เคล็ดลับการพัฒนาทักษะการตั้งคำถาม
                          ** Workshop :  คิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
                     - ทักษะที่ 2 : สำรวจ --> การคิดรอบมุม (Inductive Thinking)
                          * แนวคิดและเทคนิคสำคัญในการคิดรอบมุม (Spider Web)
                          * เคล็ดลับการพัฒนาทักษะการสำรวจ
                          ** Workshop :  คิดรอบมุม (Industry Roundabouts)
                     
Module 3 : Learning in Action - Part 2
                     - ทักษะที่ 3 : เปิดมุมมอง --> การคิดเชิงบวก (Positive Thinking)
                          * คุณลักษณะและพฤติกรรมการตอบสนองแบบ Proactive
                          * เคล็ดลับการพัฒนาทักษะการเปิดมุมมอง
                          ** Workshop :  คิดมองบวกที่ซ่อนอยู่ในด้านลบ (Negative Review)
                     - ทักษะที่ 4 : เชื่อมโยงความคิด --> การคิดเชิงสังเคราะห์ (Synthetic Thinking)
                          * แนวคิดและเทคนิคสำคัญในการคิดเชิงสังเคราะห์
                          * เคล็ดลับการพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงความคิด
                          ** Workshop :  คิดเชิงสังเคราะห์สร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation)
Module 4 : Learning in Action – Part 3
                     - ทักษะที่ 5 : ทดลอง --> การคิดเชิงวิพากย์ (Critical Thinking)  
                          * แนวคิดและเทคนิคสำคัญในการคิดเชิงวิพากย์
                          * เคล็ดลับการพัฒนาทักษะการทดลอง
                          ** Workshop :  คิดเชิงวิพากย์ (Critical Thinking)
                     - สรุปทบทวนกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ในเชิงกลยุทธ์
                     - ถาม - ตอบ

 รูปแบบการฝึกอบรม
    - Virtual Class Online Training by Conference Meeting Application
    - อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนแนวคิดร่วมกัน
    - สรุปและถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
     - ผู้มีหน้าที่และเกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ในหลายๆหน่วยงานในองค์กร และผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และผู้สนใจทั่วไป


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร ทักษะการคิดและออกแบบสร้างสรรค์นวัตกรรม ( Design Thinking Skills for Innovation )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ทักษะการคิดและออกแบบสร้างสรรค์นวัตกรรม, Design Thinking Skills for Innovation

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต