บันทึกสำเร็จ...

ดร.ปุ๋ย

ดร.จุฑานาฏ  อ่อนฉ่ำ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การโค้ชชิ่ง, ฝ่ายบุคคล, การพัฒนาตนเอง, การพัฒนาทีม)

จำนวนเข้าชม 3103 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านการบริหารจัดการ การบริการ และทรัพยากรมนุษย์

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก  ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษา (ทุนมหาวิทยาลัยรังสิต)

ปริญญาโท   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Certificate Program : Instructor Leadership Program, Grid International. USA.

ประสบการณ์

ปัจจุบัน   วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านการบริหารจัดการ การบริการ และทรัพยากรมนษุย์              

              ที่ปรึกษา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)                   

              ที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย  

              ที่ปรึกษา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (RISMEP)

2015      ที่ปรึกษา วิทยากร และผู้จัดการทั่วไป  บริษัท กริดบิสซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด

2009      ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา  บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

  • ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานและผู้บริหาร
  • การสอนงานเพื่อพัฒนาองค์กร
  • การเป็นวิทยากรมืออาชีพ
  • พฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ
  • การพัฒนาบุคลิกภาพ
  • การบริหารประสบการณ์ลูกค้า
  • การจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า
  • ทักษะการนำเสนอผลงาน
  • การบริหารความขัดแย้ง
  • เทคนิคการประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment)

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย ดร.ปุ๋ย ดร.จุฑานาฏ อ่อนฉ่ำ

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »