บันทึกสำเร็จ...

ดร.ปุ๋ย

ดร.จุฑานาฏ  อ่อนฉ่ำ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การโค้ชชิ่ง, ฝ่ายบุคคล, การพัฒนาตนเอง, การพัฒนาทีม)

จำนวนเข้าชม 3654 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านการบริหารจัดการ การบริการ และทรัพยากรมนุษย์

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก  ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษา (ทุนมหาวิทยาลัยรังสิต)

ปริญญาโท   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Certificate Program : Instructor Leadership Program, Grid International. USA.

ประสบการณ์

ปัจจุบัน   วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านการบริหารจัดการ การบริการ และทรัพยากรมนษุย์              

              ที่ปรึกษา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)                   

              ที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย  

              ที่ปรึกษา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (RISMEP)

2015      ที่ปรึกษา วิทยากร และผู้จัดการทั่วไป  บริษัท กริดบิสซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด

2009      ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา  บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

 • ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานและผู้บริหาร
 • การสอนงานเพื่อพัฒนาองค์กร
 • การเป็นวิทยากรมืออาชีพ
 • พฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ
 • การพัฒนาบุคลิกภาพ
 • การบริหารประสบการณ์ลูกค้า
 • การจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า
 • ทักษะการนำเสนอผลงาน
 • การบริหารความขัดแย้ง
 • เทคนิคการประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment)
Sponsored
หลักสูตร นักจัดซื้อมืออาชีพ (Professional Purchasing Officer)

                                                                                       ...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร ขั้นตอน เทคนิค กระบวนการนำเข้า-ส่งออก และพิธีการศุลกากร สำหรับผู้ประกอบการ ( Important Rules of Export, Import and Customs Formality )

หลักการและเหตุผล         ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าหรือส่งออกสินค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย ดร.ปุ๋ย ดร.จุฑานาฏ อ่อนฉ่ำ

 • ทั้งหมด
 • อบรม หัวหน้างาน (Supervisor)
 • อบรม Time Management
 • อบรม Train the Trainer
 • อบรม HR

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »