ลงประกาศ

สัมมนา

คลิกที่นี่
บันทึกสำเร็จ...

ดร.ปุ๋ย

ดร.จุฑานาฏ  อ่อนฉ่ำ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การโค้ชชิ่ง, ฝ่ายบุคคล, การพัฒนาตนเอง, การพัฒนาทีม)

จำนวนเข้าชม 175 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านการบริหารจัดการ การบริการ และทรัพยากรมนุษย์

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก  ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษา (ทุนมหาวิทยาลัยรังสิต)

ปริญญาโท  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Certificate Program : Instructor Leadership Program, Grid International. USA.

ประสบการณ์

ปัจจุบัน   วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านการบริหารจัดการ การบริการ และทรัพยากรมนษุย์              

              ที่ปรึกษา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)                   

              ที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย  

2015      ที่ปรึกษา วิทยากร และผู้จัดการทั่วไป  บริษัท กริดบิสซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด

2009      ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานและผู้บริหาร

การสอนงานเพื่อพัฒนาองค์กร

การเป็นวิทยากรมืออาชีพ

พฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ

การบริหารประสบการณ์ลูกค้า

Sponsored
VDA6.3 Process Audit (2Day)

ที่มาของหลักสูตร•VDA คือ สมาคมด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศเยอรมนี เป็นผู้จัดทำมาตรฐาน...

ดูรายละเอียด
การตรวจติดตามภายในตามระบบ ISO9001:2015 Internal Audit

ที่มาของหลักสูตรหลักสูตรนี้ถูกออกแบบเพี่อให้ความรู้และสร้างทักษะให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมให...

ดูรายละเอียด

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »