TOP 12 Courses 2018 หลักสูตร “ สุดยอดบุคลิกภาพและการบริการเพื่อการขาย” Money mak­ing with Impres­sive Per­son­al­ity | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

TOP 12 Courses 2018 หลักสูตร “ สุดยอดบุคลิกภาพและการบริการเพื่อการขาย” Money mak­ing with Impres­sive Per­son­al­ity

จำนวนคนดู 100 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
TOP 12 Courses 2018  หลักสูตร “ สุดยอดบุคลิกภาพและการบริการเพื่อการขาย”  Money mak­ing with Impres­sive Per­son­al­ity
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
สังคมในปัจจุบันหลายคน เรียกว่าชีวิตติดจรวด (โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา) หรือที่อีกหลายท่านเรียก โลกที่ราบเรียบแต่ เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง เพื่อการพัฒนา และสิ่งสำคัญที่สุดคือการต่อสู้แข่งขันกันเรื่องธุรกิจ

ด้วยรูปแบบที่แตกต่างกัน แต่เป้าหมายเดียวกันคือชัยชนะ ทุกคนที่ต้องติดต่อสื่อสารเพื่อทำธุรกิจในประเทศ หรือระดับสากล คงหลีกไม่พ้นการติดต่อกับลูกค้าแบบ Face To Face ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ การประชุม,การเสนอขาย,การทักทายทั่วไป ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการสื่อสารและการนำเสนอซึ่งต้องมีบุคลิกภาพที่ดี มีเสน่ห์ และโดดเด่น ถึงจะมีโอการทางธุรกิจที่เหนือกว่าคนอื่น และการสื่อสารที่ดีนั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า และเพื่อให้มีภาพลักษณ์ที่ดี มีความน่าเชื่อถือ พร้อมไปด้วยศักยภาพที่จะนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จในอนาคต

หัวข้ออบรมสัมมนา
9.00−10.30

อ.กาญจนา

· กิจกรรมละลายพฤติกรรม

· กิจกรรม Mind Set for Goal (กรอบความคิดพิชิตเป้าหมาย)

· ความหมายของภาพลักษณ์ในทุกมิติ

· Charm­ing Per­sonal Analysis

 ความหมายของบุคลิกภาพที่ดี

10.30−10.45

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45−12.00

อ.กาญจนา

· ประเภทของบุคลิกภาพ

· แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพ

· การฝึกพัฒนาบุคลิกภาพภายใน

· การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก

· Work shop <(คนหาผู้ทรงเสน่ห์)

12.00−13.00

พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00−14.30

อ.ธนภัทร

· กิจกรรม “เคล็ดไม่ลับในการแนะนำตัวดูดีในแบบของคุณ”

· ภาวะการแสดงออกทางอารมณ์ของบุคคล

· Smart Tips

· จิตวิทยาในการผูกสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อสร้างความประทับใจ

· การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าระดับบุคคลและองค์กร

(CRM, CEM, CE ‚ERM)

· การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวลูกค้า อย่างเหนือชั้น (เชิงลึก)

14.30−14.45

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45−16.00

อ.ธนภัทร

· Lis­ten­ing & Speak­ing Technique

 รู้เขา รู้เรา เข้าใจคน ในรูปแบบการประเมินบุคลิกภาพ คน 4 แบบ

 ท่วงท่า อิริยาบถ และการแสดงออกแบบนักธุรกิจมืออาชีพ

 องค์ประกอบของความสำเร็จ

· พัฒนาทักษะการเข้าสังคมเพื่อความสำเร็จ

· เคล็ดลับขั้นสุดยอดในการสร้างชีวิตให้ประสบความสำเร็จ (Power in the Focus)

· กิจกรรม Focus In The Target<Team Work>

Course Out­lined สงวนลิขสิทธิ์ โดย 2 กูรู ห้ามผู้ใดคัดลอก

หรือดัดแปลงเนื้อหา โดยมิได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ

วิทยากร
อาจารย์ กาญจนา คล่องอนันต์

ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านภาพลักษณ์และบุคลิกภาพที่ดูดีอย่างมีเสน่ห์,นักเขียน,ผู้บริหารธนาคารยักษ์ใหญ่

อาจารย์ ธนภัทร ธรรมากัลยากุล (TK) ที่ปรึกษาด้านการขายและบริการ

มีประสบการณ์อยู่ในงานบริการ ‚การขาย และ พิธีกร, วิทยากร มากว่า 12 ปี และเป็น Image Coach ที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์แบบมืออาชีพ ปัจจุบันท่านกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก

ทักษะการเป็นโค้ช และพี่เลี้ยง สำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ เพิ่มศักยภาพสู่มืออาชีพ
4,000.00บาท
เพื่อให้หัวหน้างาน/ผู้จัดการ นำความรู้ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรม มาพัฒนาตนเองให้มีบทบาทของการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงในงาน เพิ่มศักยภาพตนเองและสัมพันธภาพที่ดีในการทำงาน
ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้างานที่ดี
3500บาท
 เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน อย่างมีประสิทธิผล และพร้อมปฏิบัติงานได้ผลสำเร็จสูงสุด  เตรียมความพร้อมสำหรับผู้กำลังก้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหาร  เสริมความแกร่งเพิ่มประสิทธิผลของผู้ที่เป็นหัวหน้างานอยู่แล้ว
สู่ความเป็นเลิศทักษะ
3900บาท
การเรียนรู้เทคนิคและวิธีในการสื่อสารด้วยการเขียนรายงานและเอกสารอื่นๆ ทางธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ ถูกหลักไวยากรณ์ และเข้าใจถึงวัฒนธรรม ย่อมเสริมสร้างความประทับใจที่ดีต่อลูกค้าที่ติดต่อ และส่งผลดีต่อการตกลงทางธุรกิจ
การออกแบบระบบบริหารผลงาน (PMS) ด้วย KPI และ Competency
3900บาท
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติของการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่
อบรมหลักสูตร พัฒนาผู้นำทีมงานสู่ความเป็นเลิศ
3900บาท
การสร้างภาวะผู้นำทีมงานจึงถือเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กร และมีเป้าหมายในการทำงานที่ไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร เพื่อรวมเป็นทีมที่เป็นหนึ่งเดียวกัน (ONE TEAM ONE GOAL) รวมไปถึงการปรับและพัฒนากระบวนการรู้คิด และการสื่อสาร เพื่อที่จะมุ่งมั่นพัฒนาตน
การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานภาคปฏิบัติ (Succession Plan in Practice)
4000บาท
เพื่อช่วยให้ท่านและองค์กรของท่านเตรียมความพร้อมของบุคลากรในเชิงรุก ด้วยการวางแผนหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อป้องกันปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากรในตำแหน่งงานหลักที่สำคัญๆ
ศาสตร์และศิลปะ....สู่ทักษะการนำเสนอ (SMART Presentation Skills)
3900บาท
ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงเป้าหมายที่แท้จริงของการนำเสนอ ได้เรียนรู้ถึงสุดยอดเทคนิคในการสร้างข้อมูลและนำเสนอผลงาน
เพิ่มพลังทีทงานด้วยทักษะการโค้ช ของหัวหน้า
3800บาท
ทักษะการโค้ช สร้างแรงจูงใจและให้กำลังใจไม่ได้เป็นเรื่องที่ทุกคนมีโดยธรรมชาติ ตามความเป็นจริง ไม่น่าเชื่อที่คนทั่วไปแทบไม่มีทักษะเรื่องนี้เลย ดังนั้นการที่ทีมงานจะทำงานได้อย่างมีพลังผลักดัน ผู้นำทีมและสมาชิกจึงต้องฝึกฝนทักษะการโค้ชให้มีติดตัวเป็นปกตินิสัยใ