สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

หลักสุตรราคาพิเศษ!!! เจาะลึกและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์อัตรากำลังคน รุ่นที่ 2

หลักสุตรราคาพิเศษ!!! เจาะลึกและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์อัตรากำลังคน รุ่นที่ 2
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
การวิเคราะห์อัตรากำลัง (Workforce Analysis)  เป็นภารกิจหนึ่งในการวางแผนกำลังคน (Workforce Planning)  ที่ HR จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเชิงลึก และประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อดำเนินการให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทราบว่าองค์กรจะต้องใช้กำลังคนเท่าใดตามหน้าที่งาน โดยหลักสูตรนี้มุ่งสร้างความเข้าใจในเทคนิคและวิธีการวิเคราะห์อัตรากำลังด้วยการวิเคราะห์ภาระงาน (Workload Analysis) พร้อมคำแนะนำเชิงลึกทีองค์กรสามารถนำไปใช้ได้จริง!!!
วันที่จัดงาน
วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม  2561  เวลา 09.00-16.30 น.
หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการเรียนรู้  :

++ ความสำคัญและกระบวนการวางแผนกำลังคน

++ เจาะลึกเรื่องการวิเคราะห์อัตรากำลังคน

++ เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังที่ได้รับความนิยม

++ การวิเคราะห์ภาระงาน (Workload Analysis)

++ เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนการวิเคราะห์อัตรากำลัง

++ ฝึกเขียนขั้นตอนการไหลของงานตามตัวอย่าง

++ ฝึกเขียนแบบประมวลปริมาณงาน

++ ฝึกกำหนดเวลาทำงานของพนักงานต่อคนต่อปี

++ ฝึกเขียนแบบบันทึกขั้นตอนการทำงาน

++ ปัญหาสำคัญของการวิเคราะห์อ้ตรากำลังและแนวทางแก้ไขจากประสบการณ์ของที่ปรึกษา

วิธีการเรียนรู้  :

- บรรยายอย่างย่อและซักถาม

- อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

- ฝึกปฏิบัติพร้อมคำแนะนำ

- การบ้านนำส่งหลังฝึกอบรม

วิทยากร

อ.ชัชวาล  อรวงศ์ศุภทัต

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์อัตรากำลังที่มีประสบการณ์ให้กับองค์กรธุรกิจบริการและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา

- เจ้าของธุรกิจขนาด SME

- ผู้จัดการทุกสายงาน

- หัวหน้างานทุกสายงาน

- ผู้สนใจทั่วไป

สถานที่จัดงาน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 1,900.00 บาท ราคาพิเศษ!!!   1900.-บาท/ต่อท่าน (รวมภาษี 2,033.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% เหลือชำระ 1,976.-บาท)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:สุธาสินี
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0896776047

หากท่านต้องการสมัคร หลักสุตรราคาพิเศษ!!! เจาะลึกและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์อัตรากำลังคน รุ่นที่ 2
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3900บาท
เทคนิคการบริหารเวลา หลักการและเหตุผล คนทั่วไป จะมีงานมากเกินไปแต่มีเวลาน้อยเกินไป ในขณะที่คุณวิ่งตามงานให้ทัน หน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆ ก็จะทยอยเข้ามาเรื่อยๆ ดุจกระแสคลื่น ด้วยเหตุนี้คุณจึงไม่มีวันทำทุกอย่างที่คุณต้องทำได้คุณไม่มีวันตามทัน
3900บาท
การสร้างภาวะผู้นำทีมงานจึงถือเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กร และมีเป้าหมายในการทำงานที่ไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร เพื่อรวมเป็นทีมที่เป็นหนึ่งเดียวกัน (ONE TEAM ONE GOAL) รวมไปถึงการปรับและพัฒนากระบวนการรู้คิด และการสื่อสาร เพื่อที่จะมุ่งมั่นพัฒนาตน
6900บาท
หลักสูตรเรียนรู้เพียง 2 วันที่จะช่วยปูพื้นฐานงาน HR อย่างครบถ้วน สำหรับ HR มือใหม่ให้กลายเป็น HR มืออาชีพ!!!
4000บาท
เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะในการสรรหา สัมภาษณ์ และคัดเลือกให้ได้พนักงานใหม่ที่มีความสามารถและคุณสมบัติเหมาะสมกับองค์กร
3900บาท
การนำแรงจูงใจมาประยุกต์ใช้ด้วยวิธีการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชานั้นเป็นงานอย่างหนึ่งของหัวหน้า หรือผู้บังคับบัญชา นั่นคือ การใช้จิตวิทยาและศิลปะจูงใจผู้อื่นให้ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอันเดียวกันผลงานของหัวหน้าเกิดขึ้นจากผลงานของลูกน้องที่ร่วมใจร่วมแรงท
2900บาท
้เพราะงานบุคคล เป็นงานที่ไม่มีสูตรสำเร็จรูป..ไม่มีสูตรตายตัว…ไม่มีวิธีการที่แน่นอน เป็นงานที่มีกฎหมายหลายฉบับเข้ามาคุ้มครอง /เป็นงานที่ต้องขึ้นอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกของคนจำนวนมาก /หากบริหารเป็น..ก็จะได้ใจและได้ผลงานไปพร้อมกัน /หากบริหารไม
3900บาท
ในยุคที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงโดยหลายธุรกิจต้องมีการปรับตัวทั้งในด้านกลยุทธ์และวิธีการในการบริหารงาน การบริหารคน โดยกลุ่มผู้นำหรือหัวหน้าจะเป็นกลุ่มแรกๆที่มีส่วนสำคัญ (Key Man)ในการบริหารงาน โดยต้องอาศัยทักษะกระบวนการคิดวางแผนงาน (Planning) ทักษะการนำ
3900บาท
ในยุคที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงโดยหลายธุรกิจต้องมีการปรับตัวทั้งในด้านกลยุทธ์และวิธีการในการบริหารงาน การบริหารคน โดยกลุ่มผู้นำหรือหัวหน้าจะเป็นกลุ่มแรกๆที่มีส่วนสำคัญ (Key Man)ในการบริหารงาน โดยต้องอาศัยทักษะกระบวนการคิดวางแผนงาน (Planning) ทักษะการนำ
5500บาท
Public Training 2018 หลักสูตรอบรมสัมมนาประจำเดือนมกราคม 2561 ศูนย์พัฒนาองค์รวมยินดีเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานและตอบโจทย์เป้าหมายขององค์กรในระยะยาว