หลักสูตร การวิเคราะห์หาต้นตอของปัญหา (RCA : Root Cause Analysis)

รหัสหลักสูตร: 65634

จำนวนคนดู 1547 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การวิเคราะห์หาต้นตอของปัญหา (RCA : Root Cause Analysis)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

      เราจำเป็นต้องมีวิธีการในการสืบค้นหาสาเหตุที่แท้จริง (สาเหตุรากเหง้า) ขุดค้นหาปัญหาซ่อนเร้น และแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางสถิติ หรือการควบคุมคุณภาพซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะสร้างองค์กรให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

      การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็นการแข่งขันในการลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้สามารถได้กำไรในการผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งง่ายกว่าการขึ้นราคาสินค้ามาก การปรับปรุงขบวนการผลิต โดยใช้เครื่องมือที่ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบนั้นถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ

      การใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาการทำงานได้อย่างเป็นระบบจะทำให้เห็นผลได้อย่างแน่นอน อีกทั้งยังมีการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหากับพนักงานในระดับปฏิบัติการรวมไปถึงฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมองยังช่วยในการแก้ไขปัญหาประจำวันได้เป็นอย่างดี 

      การวิเคราะห์หาสาเหตุรากเหง้านั้น ผู้เข้ารับการอบรมจะได้แนวคิดที่เป็นเหตุเป็นผลงานทุกงานเป็นกระบวนการถ้ากระบวนการ (เหตุ) ดี ผลลัพธ์ หรือ ปัญหา (ผล) ย่อมดีเช่นกัน จะได้รู้จักการกำหนดปัญหาโดยการใช้ Check sheet, Pareto diagram เทคนิคในการสืบค้นหาสาเหตุที่แท้จริง (สาเหตุรากเหง้า)โดยการใช้เครื่องมือ Cause and Effect Analysis (CE analysis), Why – Why analysis ในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการทดสอบสาเหตุของปัญหาเป็นการป้องกันและสกัดสิ่งบกพร่องไม่ให้หลุดไปยังกระบวนการถัดไป และแก้ไขการสูญเสียความน่าเชื่อถือ มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาเดิม

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงความหมายและวิธีการของการแก้ปัญหาและการแก้ปัญหาในอนาคต
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคการวิเคราะห์ แก้ปัญหา ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำนโยบายหรือภาระที่ได้รับมอบหมายไปใช้ในการปรับปรุงหรือดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การแก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีมด้วยการฝึกปฏิบัติการ
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญของการกำหนดปัญหาและเจาะจงปัญหา
 6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และสามารถในการสืบค้นหาสาเหตุที่แท้จริง(สาเหตุรากเหง้า)ได้อย่างเป็นระบบ
 7. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในการใช้เครื่องและเทคนิคในการกำหนดปัญหาการสืบค้นหาสาเหตุที่แท้จริง และการทดสอบสาเหตุของปัญหา
 8. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักคิดในเชิงเหตุ และผล การคิดในเชิงระบบ อันเป็นพื้นฐานในการแก้ปัญหาในเชิงป้องกัน และการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงความหมายและวิธีการของการแก้ปัญหาและการแก้ปัญหาในอนาคต
 2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคการวิเคราะห์ แก้ปัญหา ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
 3. ผู้เข้าอบรมสามารถนำนโยบายหรือภาระที่ได้รับมอบหมายไปใช้ในการปรับปรุงหรือดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล
 4. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การแก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีมด้วยการฝึกปฏิบัติการ
 5. ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญของการกำหนดปัญหาและเจาะจงปัญหา
 6. ผู้เข้าอบรมมีความรู้และสามารถในการสืบค้นหาสาเหตุที่แท้จริง (สาเหตุรากเหง้า) ได้อย่างเป็นระบบ
 7. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในการใช้เครื่องและเทคนิคในการกำหนดปัญหาการสืบค้นหาสาเหตุที่แท้จริง และการทดสอบสาเหตุของปัญหา
 8. ผู้เข้าอบรมรู้จักคิดในเชิงเหตุ และผล การคิดในเชิงระบบอันเป็นพื้นฐานในการแก้ปัญหาในเชิงป้องกัน และการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

 1. แนวคิดการจัดการกระบวนการและการคิดอย่างเป็นระบบ
 2. ทำความเข้าใจในเรื่องของปัญหา และสาเหตุรากเหง้า
 3. การกำหนดปัญหา และเจาะจงปัญหาโดยการใช้ Check sheet และ Pareto
 4. การค้นหาสาเหตุเบื้องต้นด้วยวิธีการ Change Point Management
 5. การระดมสมอง
 6. เครื่องมือการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้า (Root Cause Analysis: RCA) ของปัญหา
            - Cause and Effect Analysis (CE analysis)

            - Why-Why

            - A3Problem Solving Process Analysis

      7.หลักการของ PDCA

            - ความหมายของ PDCA

            - การวิเคราะห์ต้นตอสาเหตุกับการทำงานของวงจร PDCA

      8.การทดสอบสาเหตุของปัญหา

            - นำปัญหาเข้าสู่การทดสอบ

            - หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา

            - แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง วิธีและขั้นตอนในการแก้ปัญหา Histogram,แผนภาพการกระจาย

     9.ขั้นตอนการทำ Root Cause Analysis อย่างง่าย 6 ขั้นตอน

            ขั้นตอนที่ 1:     จัดตั้งทีม

            ขั้นตอนที่ 2:     ระบุปัญหา

            ขั้นตอนที่ 3:     ศึกษาปัญหา

            ขั้นตอนที่ 4:     วิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นไปได้

            ขั้นตอนที่ 5:     วิเคราะห์หาสาเหตุราก (root cause)

            ขั้นตอนที่ 6:     กำหนดแผนเพื่อป้องกันเหตุการณ์เกิดซ้ำ หรือแผนพัฒนา

    10.การตัดสินใจบนพื้นฐานที่แท้จริง (Management by Fact)

    11.การกำหนดมาตรการแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำแบบถาวร (Permanent Corrective Action)

    12. สรุป / ถาม-ตอบ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
พนักงาน ทุกเพศทุกวัย
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Simplex Training
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การวิเคราะห์หาต้นตอของปัญหา (RCA : Root Cause Analysis)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมการวิเคราะห์หาต้นตอของปัญหา, อบรมRCA : Root Cause Analysis

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

จับธุรกิจให้อยู่หมัด..ด้วย แผนภาพธุรกิจและการเงิน ( Business Projection Plan )

ถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์แบบนั้น คุณต้องรีบแก้ไขโดยด่วน ! ในยุคนี้คุณจะต้องมีเครื่องมือ ที่่จะช่วยให้คุณมองเห็น กระบวนการทั้งหมดในธุรกิจของคุณ อย่างละเอียด และแม่นย่ำแล้วคุณมีเครื่องมือนั้นแล้วหรือยัง !!