ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงและการสร้างนวัตกรรม

รหัสหลักสูตร: 65641

จำนวนคนดู 293 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงและการสร้างนวัตกรรม
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

      การเป็นผู้นำที่จะประสบความสำเร็จตามที่ได้วางไว้ได้อย่างดี มีองค์ประกอบมากมายที่จะนำมาพิจารณาการทำงานให้บรรลุเป้าหมายและไปในทิศทางเดียวกันนั้นจะ ใช้ความรู้ความสามารถเพียงด้านเดียวคงจะไม่พอต่อการถึงจุดหมายปลายทาง

      การพัฒนาระดับความสามารถ (Quotient) ในด้านต่างๆ ของผู้นำนั้นจึงเป็นประเด็นที่สำคัญที่จะทำให้คนประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิต และส่งให้ชีวิตการทำงานดีขึ้นไปด้วยจึงจะเรียกว่า การเป็นผู้นำและนักบริหารมืออาชีพ รวมทั้งผู้นำต้องเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง เพราะตระหนักรู้ว่าถ้าเราไม่ยอมปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงยากที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจ

      การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง รวดเร็ว กว้างขวาง และมีผลกระทบต่อทุกภาคส่วนในสังคม รวมถึงทุกองค์กร ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย

สามารถแข่งขันได้ และดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

      การบริหารการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่ง สำหรับผู้นำในยุคปัจจุบัน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เนื่องจากต้องอยู่ในสภาวะที่ต้องแข่งขัน ต้องวัดผลงาน เพื่อประสิทธิภาพ และคุณภาพของการปฏิบัติงานในขณะเดียวกันยังต้องปรับเปลี่ยนองค์ประกอบต่างๆ ในองค์กรเพื่อรองรับ และ สนับสนุนให้องค์กรสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

      และสิ่งที่มาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงหรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น ย่อมหนีไม่พ้นเรื่องของ “นวัตกรรม” การพัฒนาองค์กรเพื่อให้มีความยั่งยืนมั่นคงในการเติบโตอย่างต่อเนื่องได้นั้นมีความจำเป็นที่จะต้องมีการมุ่งเน้น การสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม 

      ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เปรียบเสมือนเป็นการเสริมสร้างทางการพัฒนาให้องค์กรมีบุคลากรที่มีทักษะทางการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ ดังนั้น การฝึกคนในองค์กรให้มีความคิดเชิงสร้างสรรค์และสรรหานวัตกรรมใหม่ ถือได้ว่าเป็นกุญแจไขไปสู่การปรับปรุงและพัฒนางานอย่างเป็นระบบถือเป็นกระบวนการที่สำคัญ รองรับการพัฒนาองค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคตซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ เหล่านั้น โดยเน้นการฝึกคิดออกจากกรอบประสบการณ์เดิมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ก่อให้เกิดผลงานและกรบวนการทำงานแนวใหม่ให้สามารถจัดการกับความคิดได้อย่างมีระบบ

มีแบบแผนทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพในทุกๆ ด้านในที่สุด

      เพราะฉะนั้นผู้นำยุคใหม่จึงต้องเข้าใจภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงและการสร้างนวัตกรรม

เพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจและให้ธุรกิจยั่งยืนต่อไป

การพัฒนาผู้นำ ให้มีภาวะผู้นำนั้น จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับ ทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่

     1.ความรู้ความสามารถในงาน

     2.การคิดเชิงกลยุทธ์

     3.การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อให้ผู้นำและนักบริหารมืออาชีพพัฒนาตัวเอง

 เป็นผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

     4.มีภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงและการสร้างนวัตกรรม


      ผู้นำและผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงและการสร้างนวัตกรรมจะทำให้รู้จักตัวเอง, รู้จักพนักงาน, รู้จักองค์กรและมีทัศนคติเชิงบวก ทำให้การบริหารงานได้ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างสัมฤทธิผลสำคัญโดยง่ายและเมื่อพัฒนาทีมงานโดยจัดการทำเอง จัดการพนักงาน จัดองค์การให้เหมาะสมและบริหารอย่างสร้างสรรค์แล้วก็จะกลายเป็นผู้นำและนักบริหารมืออาชีพที่ทรงคุณค่าการพัฒนาระดับความสามารถในด้านต่างๆ ที่สำคัญ ของผู้นำนั้น จึงเป็นแนวทางที่องค์กรส่วนใหญ่อยากให้เกิดขึ้นกับผู้นำในองค์กรของตัวเองโดยการทำให้ผู้นำมี 5Q ที่สูงขึ้น

   IQ : ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างฉลาด

   EQ : การจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง

   AQ : การเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาสที่ท้าทาย

   OQ : การแสดงผลงานที่มีคุณค่า

   UQ : การเป็นบุคคลที่มีจริยธรรมอันดี


     การประยุกต์ใช้แนวทางบริหารจัดการ Q (Quotient) ต่างๆ กับเป้าหมายในชีวิตหรืองานที่ได้รับรวมถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ย่อมทำให้ผู้นำสามารถพิชิตเป้าหมายของตัวเองและมีความสัมพันธ์ที่มีต่อบุคคลรอบข้างรวมถึงการเป็นผู้นำที่มีจิตใจที่ดีขององค์กรและเข้าใจภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงและการสร้างนวัตกรรมได้เป็นอย่างดี จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน การเรียนรู้และนำแนวทางไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างเข้าใจแนวทาง 5Q นั้น จะทำให้ผู้นำได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่แล้วอย่างเต็มที่และเต็มกำลังนั่นก็หมายความว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลที่ดีขึ้น จึงทำให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นโดยที่ Q แต่ละตัวจะสอดคล้องกันและทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบโดยมีหลักของสมาธิเข้าไปเป็นพื้นฐานของสิ่งเหล่านี้จะทำให้เป็น 5Q แบบยั่งยืนแล้วเป็นต้นแบบเพื่อองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ได้นำไปปรับใช้ให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรตัวเอง


วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้สร้างมุมมองการอยู่ร่วมกันที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยกของผู้นำโดยรู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น ผู้นำสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดเพิ่มประสิทธิผลของการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตนเองกับผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างลงตัวสามารถประยุกต์ใช้ 5Q กับการทำงานเพื่อการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการเรียนรู้กระบวนการของ 5Q ของผู้นำที่ดีที่มีภาวะของผู้นำและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีรูปแบบและเห็นผลมีมุมมองปัญหาและอุปสรรคของงานที่เจออยู่ด้วยมุมมองใหม่ๆ สามารถนำวิธีการ 5Q ของผู้นำมาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ปรับบุคลิกภาพของผู้นำให้เข้ากับผู้อื่นอย่างเหมาะสม
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพของผู้นำและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
  5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจว่าการมีจุดร่วมและสงวนจุดต่างของผู้นำและการอยู่ร่วมกันในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและบรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกันนั้นสำคัญมาก
  6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ค้นพบ “ตัวตน” ของผู้นำในแบบฉบับที่แท้จริงของตนเองสามารถนำพาตนเองและองค์กรที่มีความหลากหลายไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้รวมถึงประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันและการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  7. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักของ 5Q ผ่านกิจกรรมดังต่อไปนี้

            – สนุกกับการใช้ IQ (Intelligence Quotient) แก้ปัญหาต่างๆ

            – พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ EQ (Emotional Quotient)

            – ก้าวข้ามอุปสรรค AQ (Adversity Quotient) อย่างกล้าหาญ

            – แสดงผลงานอย่างมีคุณค่าด้วยความเป็นเจ้าของ OQ (Optimist Quotient)

            – พัฒนาตนเองเพื่ออยู่ร่วมกับสังคม UQ (Unity Quotient) อย่างมีความสุข

      8. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทดลองปฏิบัติผ่าน Workshop: กำหนดแนวทางพัฒนา 5Q ของตนเอง

      9. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ใช้ทักษะต่างๆจากการอบรมมาเป็นแนวทางในการสร้างภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงและการสร้างนวัตกรรมได้ด้วยตัวเอง


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสำคัญในการเรียนรู้

   ● หลักและวิธีการจัดการงานและคนอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 5Q

  • ใครคือคนที่องค์กรต้องการ
  • บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน
  • ทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย์เพื่อการจัดการ (การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน)

  ● Teamwork (การทำงานเป็นทีม)

  ● Achievement Motivation (แรงจูงใจสู่ความสำเร็จ)

  ● Accountability (ความรับผิดชอบอย่างผู้นำ) ซึ่งประกอบไปด้วย

  ● มีวิสัยทัศน์ (Visioning Goal Setting & Leading others )

  ● มีทักษะการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง (Change Management Skills)

  ● สอนงานเป็นและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ (Coaching & Develop others)

  ● มีแนวกรอบแนวคิดในการทำงาน (Conceptual Thinking)

  ● มีทักษะการบริหารจัดการทรัพยากรของ (Resource Management Skill)

  ● กล้าตัดสินใจ (Decision Making)

  ● มีทักษะการบริหารจัดการลูกน้อง (People Management Skills)

  ● สามารถจูงใจลูกน้องได้ (Motivate Subordinate)

  ● การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

  ● การบริหารความขัดแย้งภายในองค์กร (Conflict Management)

  ● Continuous Learning (การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง)

  ● Creativity (ความคิดสร้างสรรค์)

       - เรียนรู้คน จากโมเดลผู้นำ 4 ทิศ

  ● การสร้างแรงผลักดันให้ลูกน้องทำงานและมุ่งมั่นทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

       - ทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจ ในการทำงาน

  ● เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการงานโดยสามารถวางแผนงานที่รับมอบหมาย สั่งงาน ติดตาม ความคุม และแก้ไข ปัญหาเบื้องต้น และรายงานผู้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อ (Topics) ประเด็นสำคัญในการเรียนรู้ (Key Points)

   ช่วงที่ 1 รู้คน · ละลายพฤติกรรม ทำความรู้จัก Open Mind

        นำเข้าสู่เนื้อหาหลักสูตรภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงและการสร้างนวัตกรรม

            - 5Q คืออะไร

            - การพัฒนาตนเองเพื่อเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีด้วย 5Q

            - รู้จักตนเองเพื่อเข้าใจผู้อื่นด้วย 5Q

            - ใครคือคนที่องค์กรต้องการ?

            - บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน

            - ทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย์เพื่อการจัดการ

            - Work Shop เรียนรู้คน จากโมเดลสัตว์ 4 ทิศ

   ช่วงที่ 2 : รู้งาน Work Shop 1 (การมองปัญหาด้วย 5Q) (เข้าใจงาน)

            - ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการจัดการ

            - เรียนรู้วงจรเดมิง Deming Cycle/วงจรชูฮาร์ต (Shewhart Cycle) คือวงจรการควบคุมคุณภาพ

  ช่วงที่ 3: รู้งาน (เข้าถึงงาน) Work Shop2 (การแก้ปัญหาด้วย 5Q)

            - การทำงานแบบ โฮ (HO) เรน (REN) โซ (SOU)การรายงาน-การติดต่อ-การปรึกษา

            - การวางแผน

            - การมอบหมายสั่งงาน

  ช่วงที่ 4 : รู้ความต้องการขององค์กร

            - อะไรคือสิ่งที่องค์กรต้องการ

            - สรุปประเด็นสำคัญและเข้าทำความเข้าใจการบริหารแบบ 5Q อย่างลึกซึ้ง

            - Q&A พร้อมแลกเปลี่ยน แชร์ประสบการณ์จริงจากวิทยากร

            - สร้างคุณค่าการทำงานร่วมกัน Commitment อำลา

            - การประยุกต์กับการทำงานได้อย่างสัมฤทธิผลด้วย 5Q

            - ทัศนคติที่ดีในการทำงาน

            - Work Shop

            - ผ่านกิจกรรมกลุ่ม 4-5 กิจกรรม

            - ระดมสมองและแชร์ความคิดเรื่องภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงและการสร้างนวัตกรรม

วิทยากร
ดูประวัติ

อนุภาพ พันชำนาญ

สำหรับองค์กร (ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, ฝ่ายบุคคล, การพัฒนาทีม)

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้จัดการ ผู้บริหาร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Simplex Training
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงและการสร้างนวัตกรรม
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง, อบรม Quotient

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด