การบริหารจัดการตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 (Management in Thailand 4.0)

รหัสหลักสูตร: 65644

จำนวนคนดู 493 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การบริหารจัดการตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 (Management in Thailand 4.0)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

     ไทยแลนด์ 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้

     ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ยุคแรกขอเรียกว่า “ประเทศไทย 1.0” เน้นการเกษตรเป็นหลัก เช่น ผลิตและขาย พืชไร่ พืชสวน หมู หมา กา ไก่ เป็นต้น ยุคสอง ขอเรียกว่า “ประเทศไทย 2.0” เน้นอุตสาหกรรมแต่เป็นอุตสาหกรรมเบา เช่น การผลิตและขายรองเท้า เครื่องหนัง เครื่องดื่ม เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น และปัจจุบัน (2559) จัดอยู่ในยุคที่สาม ขอเรียกว่า ”ประเทศไทย 3.0” เป็นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก เช่น การผลิตและขาย ส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ กลั่นนำมัน แยกก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น แต่ ไทยในยุค 1.0 2.0 และ 3.0 รายได้ประเทศยังอยู่ในระดับปานกลาง อยู่อย่างนี้ไม่ได้ ต้องรีบพัฒนาเศรษฐกิจสร้างประเทศจึงเป็นเหตุให้นำไปสู่ยุคที่สี ให้รหัสใหม่ว่า ”ประเทศไทย 4.0” ให้เป็นเศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth) มีรายได้สูง โดยวางเป้าหมายให้เกิดภายใน 5-6 ปีนี้ คล้าย ๆ กับการวางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนของประเทศที่พัฒนา เช่น สหรัฐอเมริกา “ A Nation of Makers ” อังกฤษ “ Design of Innovation” อินเดีย “ Made in India” หรือ ประเทศเกาหลีใต้ที่วางโมเดลเศรษฐกิจในชื่อ “ Creative Economy”

     การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 

    ดังนั้น “ประเทศไทย 4.0” จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการทำที่มีลักษณะสำคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ำรวยขึ้นและเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำ ไปสู่ High Value Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจขอบเขตของการบริหารจัดการตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้แนวคิดการบริหารจัดการตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจรูปแบบการบริหารการจัดการที่มีการเปลี่ยนแปลง
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักวิธีการบูรณาการกรอบแนวคิดทางการบริหารจัดการตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0
 6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมองประเด็นสำคัญของการบริหารจัดการตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 ให้ออก

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการบรรยาย การบริหารจัดการตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0

 1. ทัศนคติคนไทยกับการเริ่มสร้างธุรกิจที่บิดเบี้ยวกับหลุมพรางทางความคิดที่ต้องกำจัดก่อนเริ่มธุรกิจ
 2. ทำความเข้าใจการบริหารจัดการตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 ผ่านการตลาดเชิงคุณค่า และการตลาดเชิงราคา
 3. เหตุใดเราจึงต้องคิดใหม่เกี่ยวกับการบริหารจัดการตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0
 4. กรณีศึกษากลยุทธ์การบริหาร ธุรกิจไซส์ยักษ์
 5. สร้างแผนธุรกิจ วางแผนการขาย กำหนดทิศทางตลาดแบบ Steve Jobs
 6. Self Analysis วิเคราะห์ธุรกิจเพื่ออุดรูรั่วก่อนออกรบ
 7. Innovation คืออะไร
 8. แนวคิดในการกำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0
 9. แนวคิดการสร้างแผนการทำงานที่ดี และ การออกแบบแผนการทำงาน
รายละเอียดของการอบรม

  1.ทำความเข้าใจ การบริหารจัดการตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0

        – ประโยชน์ของการจัดทำแผนการบริหารเชิงกลยุทธ์

  2.กำหนดแผนในการบริหารจัดการตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0

        – กระบวนการในการจัดทำแผนการขายและการตลาด

        – ภาพรวมขั้นตอนในการจัดทำแผนธุรกิจ

  3.แผนที่ดีเริ่มจากการวิเคราะห์ที่ดี

        – วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ขององค์กร (SWOT Analysis)

        – วิเคราะห์ปัจจัยภายในด้วย 7S Mckinsey Frame Work

        – วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วย Five Force Model

  4. กำหนดตลาดเป้าหมาย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

        – บริษัททำอะไร ขายอะไร ขายใคร ขายที่ไหน ขายอย่างไร (7 O’s หรือ 6W 1H)

        – กำหนดตลาดเป้าหมาย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จาก STP Model

  5. การกำหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์

        – หลักการสร้างความต้องการใช้สินค้า ใช้สินค้าซ้ำ บอกต่อและเป็นลูกค้าประจำด้วย Model 4P+4C+4E

        – กรณีศึกษากลยุทธ์จากผู้ประสบความสำเร็จ Apple Computer /Walmart Supermaket/CP All/ครอบครัวข่าว3

  6. กลยุทธ์การวางแผนสื่อสารทางการตลาดที่สำฤทธิ์ผล

        – หลักการสื่อสารทางการตลาด Integrated Marketing Communication (IMC)

        – การวางแผนสื่อสารทางการตลาด

        – ภายใต้งบประมาณจำกัดกับเครื่องมือที่สำฤทธิ์ผล

        – การใช้ Below the line ในยุค Marketing 4.0

 7. การจัดทำแผนงานและตาราง Action Plan

        – ลักษณะของแผนที่ดี

  8. กิจกรรม “ Expertise & Q/A”

วิทยากร
ดูประวัติ

อนุภาพ พันชำนาญ

สำหรับองค์กร (ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, ฝ่ายบุคคล, การพัฒนาทีม)

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ประชากรทุเพศทุกวัย
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Simplex Training
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร การบริหารจัดการตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 (Management in Thailand 4.0)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมแนวทางไทยแลนด์ 4.0, อบรม Management in Thailand 4.0

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

อบรมหลักสูตร ทักษะการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Teamwork Skills)

หลักสูตร ทักษะการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Teamwork Skills) มุ่งเน้นการนำเทคนิคการวางแผน เทคนิคการประสานงาน และเทคนิคการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ ผ่านเครื่องมือที่เป็นระดับสากล เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิม ๆ