เทคนิคการสอนงาน มอบหมายและติดตามงาน

รหัสหลักสูตร: 65723

จำนวนคนดู 88 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
เทคนิคการสอนงาน มอบหมายและติดตามงาน
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

         การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ที่จะประสบความสำเร็จตามที่ได้วางไว้ได้อย่างดี มีองค์ประกอบมากมายที่จะนำมาพิจารณาการทำงานให้บรรลุเป้าหมายและไปในทิศทางเดียวกันนั้นจะใช้ความรู้ความสามารถเพียงด้านเดียวคงจะไม่พอต่อการถึงจุดหมายปลายทาง

         การพัฒนาระดับความสามารถ ในด้านต่างๆ ของหัวหน้างานยุคใหม่นั้นจึงเป็นประเด็นที่สำคัญที่จะทำให้คนประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตและส่งให้ชีวิตการทำงานดีขึ้นไปด้วยจึงจะเรียกว่า การเป็นผู้นำและนักบริหารมืออาชีพรวมทั้งหัวหน้างานยุคใหม่ต้องเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงและพร้อมที่จะเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง เพราะตระหนักรู้ว่าถ้าเราไม่ยอมปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงยากที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจ

         ผู้บังคับบัญชาก็เป็นปัจจัยที่สำคัญในการนำความรู้และประสบการณ์ในการทำงานของตนไปถ่ายทอดและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดการพัฒนาตนเองและองค์กรได้อย่างยั่งยืนและสร้างองค์กรให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งวิธีที่นิยมใช้และเกิดผลในทางปฏิบัติได้แก่ การสอนงาน เนื่องจากการสอนงานเป็นกระบวนการในการพัฒนา ขีดความสามารถในการทำงานของบุคลากร การสอนงาน (Job Instruction) เป็นการทำงานและเรียนรู้งานไปในตัวโดยผู้บังคับบัญชาทำหน้าที่สอนผู้ใต้บังคับบัญชา ให้มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานมีการชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่ต้องทำและวิธีการปฏิบัติงาน ให้ข้อแนะนำต่างๆติดตามผลและนำไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดต่อการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อให้หัวหน้างาน รู้จักเข้าใจบทบาทของการเป็นหัวหน้างานที่มีภาวะผู้นำเพื่อสร้างการเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา

   2. เพื่อให้หัวหน้างาน มีความกล้า มีความมั่นใจ ในการมอบหมายงาน การติดตามงาน การสอนงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชาผ่านการสื่อสารประชุมงานก่อนเริ่มต้นทำงานในทุกๆ วัน

   3. เพื่อให้หัวหน้างานเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อการมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ

   4. เพื่อให้หัวหน้างานเข้าใจวิธีการสื่อสารทั้งการชื่นชมและการตำหนิเพื่อให้เกิดการปรับปรุงงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อเป้าหมายร่วมกัน

   5. เพื่อให้หัวหน้างานสามารถนำองค์ความรู้ ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการสอนงานและการแนะนำงานไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

   6. เพื่อให้หัวหน้างานมีทักษะในการมอบหมายและติดตามงานและสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการงานของตนได้ได้อย่างมีแบบแผนขั้นตอนและเกิดประสิทธิภาพ

ลักษณะของการอบรม

         เป็นการเรียนรู้เนื้อหาวิชาการ ผ่าน Work Shop และกิจกรรมต่างๆ โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า DISC Model และ OD ที่หลากหลายประเภทผสมผสานกัน เพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาทางวิชาการให้เข้าใจได้ง่าย

สามารถนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสำคัญในการเรียนรู้

  การสื่อสาร มิติที่สำคัญของภาวะผู้นำ

     ● ความหมายและความสำคัญของการสื่อสาร

     ● การบริหารจัดการ 4 ประเภท สำเร็จได้ด้วยการสื่อสาร

     ● วัฒนธรรมการทำงานแบบไทย ผลดี และผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงาน

  หลักพื้นฐานของการสื่อสาร

     ● องค์ประกอบของการสื่อสาร

     ● กระบวนการสื่อสาร

     ● หน้าที่ของการสื่อสาร

     ● กฎเกณฑ์ในการสื่อสารที่ดี

     ● องค์ประกอบสำคัญของการสื่อสารระหว่างบุคคล

     ● อุปสรรคในการสื่อสารระหว่างบุคคล

     ● ขั้นตอนการสื่อสารระหว่างบุคคลอย่างมีประสิทธิผล

     ● ทักษะสำคัญของการสื่อสารที่สำคัญเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน

  หัวหน้างานคือใคร ?

     ● ความสำคัญของตำแหน่ง “หัวหน้างานยุคใหม่”

     ● บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานในฐานะผู้บริหารระดับต้นขององค์กร

  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์กร

     ● รู้เรา : ทําความรู้จักตัวตน และสไตล์การทำงานของตนเอง

     ● รู้เขา : กลเม็ดและสไตล์ในการทํางานกับลูกน้อง 4 ประเภท

  Workshop 1 : กลเม็ดในการบริหารลูกน้อง 4 ประเภทให้เข้ากับสไตล์การทำงานของตน เทคนิคในการสั่งงานและมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Directing & Delegation)

     ● หลักในการสื่อสารและประสานงานที่มีประสิทธิผล

     ● ประโยชน์ของการสั่งงานและมอบหมายงาน

     ● ปัญหาที่มักพบในการสั่งงาน

     ● องค์ประกอบในการสั่งงานและมอบหมายงาน

     ● ขั้นตอนในการสั่งงานและมอบหมายงาน

     ● หลักในการสั่งงานและมอบหมายงาน

     ● เทคนิคการสั่งงานและมอบหมายงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

     ● ตัวอย่าง : แบบฟอร์มการมอบหมายงาน

     ● ประตูใจในการสื่อสารและสั่งงานลูกน้อง

  Workshop 2 : Case Study การสั่งงาน

  Workshop 3 : Role Play ฝึกทักษะการสั่งงาน มอบหมายงานให้ได้ทั้งใจและได้ทั้งงาน / เทคนิคในการติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Follow-up)

     ● ประโยชน์ของการติดตามงาน

     ● หลักและวิธีการติดตามงาน

     ● 4 เทคนิคในการติดตามงาน (Following) ให้ได้ผล

     ● การติดตามและจัดการผลการปฏิบัติงานของพนักงานแบบวันต่อวัน

  สรุปบทเรียน และถาม-ตอบ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม

    1. หัวหน้างาน รู้จัก เข้าใจบทบาทของการเป็นหัวหน้างานที่มีภาวะผู้นำเพื่อสร้างการเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา

    2. หัวหน้างาน มีความกล้า มีความมั่นใจ ในการมอบหมายงาน การติดตามงาน การสอนงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชาผ่านการสื่อสารประชุมงานก่อนเริ่มต้นทำงานในทุก ๆ วัน

    3. หัวหน้างานเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อการมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ

    4. หัวหน้างานเข้าใจวิธีการสื่อสารทั้งการชื่นชมและการตำหนิเพื่อให้เกิดการปรับปรุงงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อเป้าหมายร่วมกัน

    5. หัวหน้างานสามารถนำองค์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการสอนงานและการแนะนำงานไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

    6. หัวหน้างานมีทักษะในการมอบหมายและติดตามงาน และสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการงานของตนได้ได้อย่างมีแบบแผนขั้นตอนและเกิดประสิทธิภาพ

วิทยากร
ดูประวัติ

อนุภาพ พันชำนาญ

สำหรับองค์กร (ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, ฝ่ายบุคคล, การพัฒนาทีม)

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, พนักงานทั่วไป และผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Simplex Training
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการสอนงาน มอบหมายและติดตามงาน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมเทคนิคการสอนงาน มอบหมายและติดตามงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด