เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

การบริหารจัดการทีมแบบมืออาชีพ Professional Team Leader

รหัสหลักสูตร: 65765

จำนวนคนดู 1076 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การบริหารจัดการทีมแบบมืออาชีพ Professional Team Leader
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

     ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท กับชีวิตประจำวันของมนุษย์พฤติกรรมการดำเนินชีวิตของบุคคลจึงมีความหลากหลายแตกต่างกัน หลายบริษัทได้มีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว โดยมีการนำเทคโนโลยีมาเป็นกลยุทธ์สำคัญในการพัฒนาพนักงานของตน แต่ถึงอย่างไรก็ตามหุ่นยนต์หรือเทคโนโลยีก็เป็นเพียงเครื่องมือ ที่ใช้ในการบริหารจัดการงานให้ง่ายขึ้นเท่านั้นเอง แต่แท้จริงแล้วหัวใจสำคัญของการบริหารพนักงานก็ยังมีความจำเป็นที่ต้องใช้หัวหน้างานเป็นตัวแปลสำคัญเช่นเคย

     หัวหน้างานที่ดีและมีศักยภาพ ต้องเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญต่อผลการปฏิบัติงานของทีมงาน เพราะเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับบุคลากรในทุกระดับปฏิบัติงาน ทำให้ผลลัพธ์ของงานที่มีคุณภาพ ลดการสูญเสีย บรรลุเป้าหมายได้ง่าย และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การพัฒนาหัวหน้างานให้มีศิลปะในการบริหาร จูงใจ และพัฒนาทีมงาน จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

     การพัฒนาให้ตนเองเป็นผู้บริหารแบบรอบทิศทาง ต้องพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership) อย่างต่อเนื่อง และ พัฒนาทักษะการบริหาร (Management Skills) อยู่เป็นประจำ จึงจะสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลงานที่มีประสิทธิผลในองค์กร หลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติใช้ ได้ผลจริง


วัตถุประสงค์

     1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และแนวทางปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีด้วยลักษณะเฉพาะของตนเอง ตามสถานการณ์ที่เป็นจริง

     2. เพื่อพัฒนาให้หัวหน้างาน ให้พร้อมที่จะเป็นผู้นำทีมงานในด้านต่างๆ และสร้างผลการปฏิบัติงานร่วมกันกับทีมงานอย่างมีคุณภาพ

     3. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและเทคนิคการสอนงานในรูปแบบต่างๆ อย่างครบถ้วน

     4. เพื่อสร้างให้ผู้เข้าอบรม ให้มีการเชื่อมั่น ในศักยภาพของตนเองโดยการนำสมรรถนะในแต่ละด้านออกมาใช้ได้อย่างเหมาะสม

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม

   Part :1 พัฒนาบุคลิกภาพในบทบาทผู้นำ

 • สร้างบุคลิกภาพที่ทรงพลังและมีเสน่ห์ของผู้นำ
 • External Personality
 • Internal Personality
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวและการพัฒนาบุคลิกภาพ
 • 7 บุคลิกภาพของสุดยอดผู้นำ
 • ภาวะผู้นำกับประสิทธิภาพการบริหาร
 • Workshop

   Part:2 ดึงศักยภาพพัฒนาตนเอง

 • ผู้นำพลังเชิงบวก...สร้างทีมงานคุณภาพ
 • สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับผู้นำพลังเชิงบวก
 • การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ของผู้นำที่ดี
 • การสร้างแรงจูงใจในการทำงานในฐานะผู้นำ
 • สมรรถนะสำคัญ 5 ประการ(Competency)
 • การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของบุคคล
 • การพัฒนาตัวเองให้พร้อมกับงานที่ได้รับมอบหมาย
 • Workshop/Sharıng
   Part:3 แนวทางการเป็นเป็นผู้นำที่ดี

 • การใช้หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) กับทีมงาน
 • แนวทางการปฏิบัติเพื่อเป็นผู้นำที่ดี
 • กระบวนการพัฒนาภาวะผู้นำของตัวเอง
 • การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงรุก (Proactive Performance Management)
 • การกำหนดเป้าหมายและแผนงานที่ดี (Planning for Target)
 • การสั่งงานที่ชัดเจนและมีประสิทธิผล (Effective Ordering)
 • การมอบหมายงานที่มีคุณภาพ (Effective Delegation)
 • การสอนงานและการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Coaching & Feedback)
 • การติดตามงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง (Continuous Monitoring)

   Workshop : กำหนดแนวทางบริหารแบบรอบทิศทาง

   Part:4 เทคนิคการสอนงาน

 • การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
 • การสร้างความไว้วางใจกับบุคคลระดับบน
 • การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริหารระดับสูง
 • เทคนิคการสอนงานได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ
 • การเข้าใจคุณลักษณะของบุคคลด้วยสมอง 4 ส่วน (Whole Brain)
 • เทคนิคการผสมการสอนงานแบบต่างๆ (Coaching on Job)
 • เทคนิคการสอนเพื่อประเมินผลงาน (Performance Coaching)
 • เทคนิคการสอนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Coaching for Potential)

   Workshop : กำหนดแนวทางการสอนงานแบบฉบับของตนเอง

   Role Playing : การสอนงานด้วยรูปแบบต่างๆ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • หัวหน้างาน
 • ผู้จัดการ
 • ผู้บริหาร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การบริหารจัดการทีมแบบมืออาชีพ Professional Team Leader
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารจัดการทีมแบบมืออาชีพ, Professional Team Leader, อบรมการจัดการทีม, อบรมออนไลน์, อบรม ทีมงานขาย, อบรม การบริหารจัดการทีมแบบมืออาชีพ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด