พัฒนาทักษะการขายเชิงที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพ ( Professional Consulting Sales Skills )

รหัสหลักสูตร: 65772

จำนวนคนดู 248 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
พัฒนาทักษะการขายเชิงที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพ ( Professional Consulting Sales Skills )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          ในปัจจุบันองค์กรและบริษัทต่างๆ ได้มีการเร่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายให้มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเพิ่มยอดขายตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อีกทั้งพนักงานขายต้องรักษาสัมพันธภาพอันดีกับลูกค้าไว้ได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น พนักงานขายที่จะประสบความสำเร็จจึงต้องมีทัศนคติเชิงบวกในอาชีพงานขายมีบุคลิกภาพที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้ามีความรู้รอบและรู้ลึกเกี่ยวกับธุรกิจจนสามารถกำหนดจุดยืนให้ตนเองในฐานะผู้เชี่ยวชาญของธุรกิจที่สามารถให้คำแนะนำและเป็นที่ไว้วางใจให้กับลูกค้า หลักสูตร Professional Consulting Sales Skills ได้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้าใจและการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานจนถึงการเป็นมืออาชีพของกระบวนการขาย ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทัศนคติของการเป็นนักขายมืออาชีพเรียนรู้กระบวนการขาย 7 ขั้นตอน ซึ่งมีหัวใจสำคัญคือเทคนิคการถามและการฟังเพื่อเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าและสามารถนำเสนอสินค้าที่ตรงใจ นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการจัดการข้อโต้แย้งของลูกค้าอย่างสร้างสรรค์และการปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิผล                  หลักสูตรได้ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับรูปแบบทางธุรกิจและสินค้าที่ทางผู้เข้าอบรมต้องการ โดยหลักสูตรนี้มีการแบ่งการฝึกอบรม เป็น 3 ระดับ ในแต่ละระดับจะมีหัวข้อการอบรมทีสนุกสนาน เป็นการถ่ายทอดจากประสบการณ์การตรงจากวิทยากรผ่านรูปแบบการเล่าเรื่องและสรุปหัวข้อให้นำไปปฏิบัติใช้ได้อย่างง่ายดายในการทำงานจริงด้วยเทคนิคการสอนแบบ 3D ทำให้เกิดความสนุกสนาน ไม่เหมือนการอบรมแบบเดิมๆ แต่ผู้เข้าอบรมจะมีส่วนร่วมกับทุกกิจกรรมแบบไม่รู้สึกกดดันและเป็นการจุดไฟการขายให้ลุกโซนขึ้นมาอีกครั้ง


วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

 1. เพื่อให้เข้าใจทัศนคติของการเป็นนักขายมืออาชีพ
 2. เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรม เกิดการเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการขายอย่างเป็นระบบ
 3. เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจแนวทางในการค้นหาความต้องการของลูกค้า รูปแบบการขายแบบหน้าร้าน,ทางโทรศัพท์, การขายผ่านรูปแบบองค์กร
 4. เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรม สามารถวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของสินค้าได้
 5. เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรม หาจุดขายของสินค้าที่เหนือคู่แข่งได้
 6. เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรม นำเสนอสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรม เรียนรู้เทคนิคการจัดการข้อโต้แย้งอย่างสร้างสรรค์
 8. เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรม เพิ่มความมั่นใจในงานขายให้กับพนักงานขาย

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม

   1. Expert Personal Consulting

         - ปัจจัยแห่งความสำเร็จในงานขายแบบเผชิญหน้าลูกค้า

         - การเข้าใจในมุมมองของลูกค้า

         - แนวคิดแบบ Outside In และ Inside Out

         - คุณสมบัติของนักขายมืออาชีพ

         - ทัศนคติของนักขายที่ประสบความสำเร็จ

         - รู้เขารู้เรา รบร้อยชนะร้อย (การวิเคราะห์คู่แข่งขัน)

         - การค้นหาจุดขายที่โดดเด่นของสินค้าด้วยเทคนิค FAB

         - สุดยอดกระบวนการขาย 7 ขั้นตอนแบบมืออาชีพ

         - การเตรียมตัวก่อนการขาย (Preparation)

         - การเปิดการขาย (Opening)

         - การค้นหาความต้องการของลูกค้า (Exploring)

         - การนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ (Presenting)

         - การขจัดข้อโต้แย้ง (Objection handling)

         - การปิดการขาย (Sales Closing)

         - การบริการหลังการขาย (After Sales Service)

         - สิ่งที่ควรและไม่ควรทำสำหรับนักขายมืออาชีพ (Do and Don’t)

             1. Workshop

             2. Roleplay

             3. Participation

   2. Advising Telesale

         Module 1: บทบาทของนักขายทางโทรศัพท์ในยุคปัจจุบัน Role Play การฝึกการขายทางโทรศัพท์ช่วงที่ 1 กิจกรรมระดมความคิด = ทักษะที่จำเป็นในการขายทางโทรศัพท์

         - ความสำคัญและโอกาสของธุรกิจผ่านการขายทางโทรศัพท์

         - บทบาท และ หน้าที่ของพนักงานขาย

         - การเตรียมตัวก่อนการขายทางโทรศัพท์

         - วิธีการนำเสนอสินค้าอย่างน่าสนใจ

         - กิจกรรม คำถามเพื่อค้นหาความต้องการลูกค้าก่อนการขาย

         Module 2: ขายอย่างไรเพื่อให้ลูกค้าไม่อึดอัด Workshop การฝึกการขายทางโทรศัพท์ ช่วงที่ 2

         - 5 ขั้นตอนการขายทางโทรศัพท์ที่ดี

         - คำพูดในการเริ่มต้นการสนทนา

         - คำพูดที่ควรหลีกเลี่ยงในการเริ่มการสนทนา

         - ลักษณะคำถามที่ดีในการถามลูกค้า

         - ตัวอย่างคำถามที่ดีและไม่ดีในการถามคำถามลูกค้า

         - ประเภทข้อโต้แย้งที่พบจากลูกค้า

         - วิธีการตอบข้อโต้แย้งลูกค้า

         - ลักษณะคำพูดลูกค้าที่เราต้องปิดการขาย

         การฝึกการขายทางโทรศัพท์ ช่วงที่ 3

         - เทคนิคการนัดหมายเพื่อการเข้าพบลูกค้า (Participation)

         - ข้อควรระวังในการสนทนาการขายทางโทรศัพท์

         - สรุป คำถามและคำตอบ

         - ประเมินผลการอบรม Day1 (จากการนำไปปฏิบัติจริง)

   3. Corporate Sales

         - การสร้างความน่าเชื่อถือในการนำเสนอสินค้าและบริการ (Corporate Group)

         - ฝึกวิเคราะห์ข้อมูล สาเหตุ วิธีแก้ไขปัญหาแบบนักบริหาร

         - พัฒนาทักษะในการขาย ผ่านประสบการณ์อย่างมืออาชีพ

         - ศักยภาพในการนำเสนอสินค้าเพื่อการพัฒนาขั้นสูงสุด

         - ทักษะด้านภาวะผู้นำขั้นสูงและเรียนรู้พฤติกรรมการแสดงออกทางอารมณ์ของตนเองและลูกค้า

         - วางกลยุทธ์ วิเคราะห์ ลูกค้าเร่งเวลาการตัดสินใจซื้อแบบมืออาชีพ

         - เทคนิคการวางแผนการดำขายแบบขั้นต่อเนื่อง

         - นักขายยุคเก่า VS นักขายเชิงที่ปรึกษา (Consultative Salesperson)

         - การพัฒนาทักษะและกลยุทธ์เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขสำหรับลูกค้า

         - เพิ่มศักยภาพเพื่อการเป็นผู้ช่วยเหลือแบบที่ปรึกษา

         - การบริหารเวลาในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

         - เรียนรู้เรื่องจิตวิทยาพิชิตใจ ขจัดข้อโต้แย้ง

         - เทคนิคการนำเสนอขายเชิงที่ปรึกษาให้ประสบความสำเร็จ

         - ประเมินผลการอบรม Day2 (จากการนำไปปฏิบัติจริง)

              1. Workshop

              2. Roleplay

วิทยากร
ดูประวัติ

ธนภัทร ธรรมากัลยากุล (อ.โต๋)

สำหรับองค์กร (การขาย, การตลาด)

ที่ปรึกษาด้านการขาย การบริการ การตลาด บุคลิกภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้บริหารงานขาย
 • ผู้จัดการงานขาย
 • หัวหน้างานขาย
 • ผู้นำทีมขาย
 • พนักงานขายทุกระดับ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร พัฒนาทักษะการขายเชิงที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพ ( Professional Consulting Sales Skills )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: พัฒนาทักษะการขายเชิงที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพ, Professional Consulting Sales Skills

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด