สัมมนาออนไลน์ หลักสูตร NRCT Open House 2021: “แผนงานการจัดการความรู้สู่การใช้ประโยชน์ : KM ตอบโจทย์ประเทศ”

รหัสหลักสูตร: 65828

จำนวนคนดู 186 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

          ขอเชิญสัมมนาออนไลน์ หลักสูตร NRCT Open House 2021: “แผนงานการจัดการความรู้สู่การใช้ประโยชน์ : KM ตอบโจทย์ประเทศ”

การประชุมชี้แจงกรอบการจัดทําข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (KM) ประจําปีงบประมาณ 2565 และการแถลงผลสําเร็จจากผลงานการจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรม ของสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) NRCT Open House 2021


***วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ด้วยระบบ Zoom


ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม


          1.การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เป้าหมายและระบบการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ที่ขับเคลื่อนระบบ ววน.”

โดย ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)

          2.การเสวนา เรื่อง “การเลือกประเด็นสําคัญใน 4 มิติและการวางกระบวนการในโครงการ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ทุน KM”

ผู้ดําเนินการเสวนา: นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ

   ผู้ร่วมเสวนา:

                -ประเด็น: “กรอบการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ" โดย นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ผู้ทรงคุณวุฒิ

                -ประเด็น: “กรอบการใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคง” โดย นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

                -ประเด็น: “กรอบการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม” โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.พีระศักดิ์ศรีนิเวศน์ผู้ทรงคุณวุฒิ

                -ประเด็น: “กรอบการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวพระราชดําริ” โดย นายสมบูรณ์ วงค์กาด ผู้ทรงคุณวุฒิ

                -ประเด็น: “กลไกการติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย และนวัตกรรม : Demand & Supply ความจําเป็นที่ผู้ขอรับทุนต้องทําความเข้าใจ” โดย ดร.มารยาท สมุทรสาคร ผู้ทรงคุณวุฒิ

          3.รูปแบบการจัดทําข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (KM)

นายธีรวัฒน์ บุญสม ผู้อํานวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม วช. , นางสาวภาวณี คําชาลี หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการวิจัย วช.

                - ซักถาม ตอบข้อสงสัย โดย

                               1. ศ.เกียรติคุณ ดร.พีระศักดิ์ศรีนิเวศน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

                               2. ดร.มารยาท สมุทรสาคร ผู้ทรงคุณวุฒิ

                               3. นางสาวภาวณี คําชาลีหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร การวิจัย กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ

          4. การใช้งานระบบ NRIIS สําหรับนักวิจัย โดย คุณเอนก บํารุงกิจ ผู้อํานวยการกองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม วช.

          5.การแถลง “ผลสําเร็จจากผลงานการจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขียนข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม และการยื่นขอทุน วช.” ผู้ดําเนินการเสวนา: พลเอก กนก ภู่ม่วง ผู้ทรงคุณวุฒิและ ดร.สุพจน์ อาวาส ผู้ทรงคุณวุฒิ

   ผู้ร่วมเสวนา:

                -ผลงาน: “นาดูนโมเดลต้นแบบสมุนไพร" โดย รศ.ดร.รภัสสา จันทาศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

                -ผลงาน: “เรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์” โดย ผศ.ดร.กันต์ปานประยูร มหาวิทยาลัยมหิดล

                -ผลงาน: “การกู้เลขหมายทะเบียน” โดย รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                -ผลงาน: “กาบหมากแทนโฟม” โดย ดร.ธวัชไชย ลิ้มสุวรรณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

                -ผลงาน: “เส้นใยจากใบอ้อย” โดย ดร.ศรัณย์ จันทร์แก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

                -ผลงาน: “ถ่านดูดกลิ่น 3 In 1” โดย ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

                -ผลงาน: “กากมันหมักยีสต์ผลิตปลายข้าวเทียม” โดย นายธนพัฒน์ สุระนรากุล มหาวิทยาลัยนครพนม

                - ซักถาม ตอบข้อสงสัย


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: แผนงานการจัดการความรู้สู่การใช้ประโยชน์, KM ตอบโจทย์ประเทศ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด