หลักสูตร : ความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้า เพื่อปรับปรุงคุณภาพ Understanding of customer needs for Quality Improvement

รหัสหลักสูตร: 66062

จำนวนคนดู 1298 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร : ความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้า  เพื่อปรับปรุงคุณภาพ Understanding of customer needs for Quality Improvement
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

     คุณภาพของสินค้าหรือบริการคือสิ่งที่ทุกองค์กรต้องสร้างให้เกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุด การสร้างคนให้เข้าใจในการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ นั่นคือการสร้างให้เกิดคุณภาพที่แท้จริงในการทำงาน  เพราะถ้าการผลิตสินค้าโดยไม่ใส่ใจต่อสิ่งที่ลูกค้าต้องการ สินค้านั้นย่อมไม่เป็นที่ต้องการของลูกค้าอีกต่อไป แต่ถ้าเรามีพนักงานที่มีจิตสำนึกในการที่จะรักษาไว้ซึ่งคุณภาพ คิดถึงแต่การทำงานให้มีคุณภาพเพื่อลูกค้า การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าจึงไม่ใช่สิ่งที่รอได้อีกต่อไป และเมื่อสร้างคุณภาพที่ลูกค้าต้องการได้แล้ว องค์กรยังจะสามารถพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆได้ง่ายและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมถึงต้นทุนในการผลิตและการทำงานที่ลดลงอีกด้วย
     นอกจากนี้ปัญหาด้านคุณภาพที่พนักงานต้องพบในแต่ละวันจะยิ่งทำให้เกิดความเบื่อหน่าย ขาดแรงจูงใจในการทำงาน หากพนักงานได้เข้าใจกับความหมายของ “คุณภาพ” อย่างแท้จริงและรู้ถึงเทคนิควิธีการเทคนิคการสร้างคุณภาพในงานของตัวเองได้อย่างเข้าใจแล้ว ก็จะพบการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพในทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน เช่น การปรับปรุงคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต  ลดปัญหาความเสียหาย  ลดความสูญเปล่าจากการแก้ไข  การรอคอยงานการขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ให้กับบุคลากรภายในได้ เป็นต้น
    หลักสูตรนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีของการสร้าง “ความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้า เพื่อปรับปรุงคุณภาพ” อย่างเป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน เป็นการรวบรวมเทคนิควิธีการ ที่ใช้แก้ไขปัญหาด้านคุณภาพให้กับพนักงานในระดับปฏิบัติการรวมถึงหัวหน้างาน และฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อสร้างแนวคิดในการสร้างคุณภาพและลดความสูญเสียในการผลิต อย่างเป็นระบบ

   2. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาคุณภาพอย่างเป็นมีรูปแบบ

   3. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง

   4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้เกี่ยวกับจิตสำนึกด้านคุณภาพให้กับลูกค้าและมีจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อ

   1.  แนวคิดของคุณภาพในโลกแห่งการแข่งขัน

   2.  การประกันคุณภาพ  ความหมายและความสำคัญของคำว่า “คุณภาพ”

   3.  แนวคิดของลูกค้า  

             - จิตสำนึกและจิตสำนึกคุณภาพคืออะไร
             - สิ่งที่ลูกค้าต้องการจากงานของเรา

             - กลยุทธ์เพื่อสร้างความตระหนักในคุณภาพให้กับพนักงาน

   4.  การสร้างความพอใจให้กับลูกค้าภายใน และลูกค้าภายนอก

   5.  การบริหารคุณภาพ
             - ระบบคุณภาพที่ใช้ควบคุมในการทำงาน

             - ปัจจัย 4 ด้าน ที่ส่งผลต่อคุณภาพ

Workshop1: วิเคราะห์ปัจจัย 4 ด้านที่ส่งผลต่อคุณภาพในการทำงาน

   6.  แนวทางการสร้างความตระหนักในคุณภาพ

             - เทคนิคการลดความผิดพลาดในการทำงานเบื้องต้น 10 ประการ

Workshop2: ป้องกันความผิดพลาดจากการทำงานเบื้องต้น

   7. หลักการปรับปรุงคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

             - การวิเคราะห์ปัญหาตามหลัก 4M
             - พื้นฐานการใช้หลักการทางสถิติเพื่อแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ

             - แนวทางแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพเพื่อการตอบสนองลูกค้า

   8. วิธีการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงคุณภาพในการผลิต

             - เทคนิคการใช้ QC Story
             - เทคนิค 8Ds Report

             - เทคนิค Cause-Effect Diagram

   9. การระดมสมองในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างคุณภาพในการทำงาน

Workshop3: Group coaching activity “สร้างคุณภาพก่อนส่งถึงมือลูกค้า.

   10.  สรุป/ตอบข้อซักถาม

รูปแบบการสัมมนา
     1.    การบรรยาย             60 %
     2.    เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม    30%
     3.    กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์    10 %

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
    1.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการวิเคราะห์ปัญหาอย่างถูกต้อง
    2.ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการของจิตสำนึกคุณภาพ ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    3.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น
    4.ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกเรื่องคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
    5.ผู้เข้าอบรมมีสำนึกการรักองค์กรมากขึ้นวิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
   - หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร : ความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้า เพื่อปรับปรุงคุณภาพ Understanding of customer needs for Quality Improvement
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้า, ความต้องการของลูกค้า เพื่อปรับปรุงคุณภาพ, Understanding of customer

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด