หลักสูตร : เทคนิคการเพิ่มผลผลิตที่หัวหน้างานควรรู้ (Productivity improvement Technique for Supervisor)

รหัสหลักสูตร: 66063

จำนวนคนดู 1703 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร : เทคนิคการเพิ่มผลผลิตที่หัวหน้างานควรรู้ (Productivity improvement Technique for Supervisor)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

         ปัจจุบันการแข่งขันด้านการผลิตที่มีความรุนแรง ทำให้หลายองค์กรหันมาใช้เครื่องมือหรือวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่หลากหลาย ที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและสร้างเป็นวัฒนาธรรมในการพัฒนาในองค์กร
          โดยการเลือกใช้เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มผลผลิตที่หลากหลายนี้ ทำให้บางองค์กรยังมีความสับสนว่าจะใช้เครื่องมือหรือวิธีการใดที่จะนำมาใช้ในองค์กรดี หลักสูตรการอบรมนี้จึงได้นำเอาเครื่องมือต่างๆ มาอธิบายและบ่งชี้ถึง ข้อดี ข้อเสีย และการนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิผลที่ยอดเยี่ยมในการทำงาน เช่น 5ส , ไคเซ็น , คิวซีซี , QC 7TOOLS, 7 WASTE, 3MU และ TPM เป็นต้น
การเลือกใช้เครื่องมือเหล่านี้ให้เกิดประสิทธิภาพ จึงต้องเข้าใจถึงลักษณะที่แตกต่างของแต่ละเครื่องมือก่อน ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรเพื่อให้ทุกคนที่ร่วมทำกิจกรรม ได้เกิดความร่วมมือและมีความเข้าใจถึงลักษณะของเครื่องมือเหล่านั้น จึงจะทำให้การทำงานดีขึ้นได้และองค์กรได้รับประโยชน์อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือคุณภาพที่ถูกต้อง
   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการทำงานได้อย่างถูกต้อง
   3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจธรรมชาติของกระบวนการผลิต
   4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดในการลดความสูญเสียในระบบการผลิต
   5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเลือกใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสมกับการทำงานของตน


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

   1. แนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

   2. ทัศนะคติที่ถูกต้องเพื่อนำไปสู่การพัฒนางาน (Growth Mindset)

   3. รู้จักกับเครื่องมือการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตแบบต่างๆ
             3.1 การประยุกต์ใช้ 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต
             3.2 การปรับปรุงงานและเขียนข้อเสนอแนะด้วยแนวคิด Kaizen
             3.3 การหลักการควบคุมด้วยสายตาโดยใช้ Visual Control และ 3TEI
             3.4 การทำกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC
             3.5 การป้องกันความผิดพลาดด้วย Poka Yoke
             3.6 การอนุรักษ์พลังงานในองค์กร

             3.7 การบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM)

4. การเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมกับการทำงานแต่ละแบบ

5. การประยุกต์ใช้ร่วมกันของเครื่องมือต่างๆ

6.แนวทางการดำเนินกิจกรรม

7. โครงสร้างคณะกรรมการส่งเสริม

8.เครื่องมือช่วยส่งเสริมกิจกรรม

9.เคล็ดลับสำคัญ 5 ประการสู่ความสำเร็จในการทำกิจกรรมเพิ่มผลผลิต

Workshop: Power of Team Productivity

รูปแบบการสัมมนา
   1.    การบรรยาย             60 %
   2.    เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม    30%
   3.    กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์    10 %

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการใช้เครื่องมือเพื่อเพิ่มผลผลิตแบบต่างๆ
    2. ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงเพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง
    3. สามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานและขยายผลภายในองค์กรต่อไป
    4. ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการปรับปรุงงานร่วมกับกิจกรรมหรือโครงการปรับปรุงต่างๆได้

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
   - หัวหน้างาน ช่างเทคนิค พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร : เทคนิคการเพิ่มผลผลิตที่หัวหน้างานควรรู้ (Productivity improvement Technique for Supervisor)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการเพิ่มผลผลิตที่หัวหน้างานควรรู้, Productivity improvement Technique for Supervisor

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด