หลักสูตร : การแก้ไขปัญหาและรายงานด้วย Gemba walks & A3 Thinking report

รหัสหลักสูตร: 66065

จำนวนคนดู 1368 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร : การแก้ไขปัญหาและรายงานด้วย  Gemba walks & A3 Thinking report
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต, การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้  ทั้งเรื่องคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจนถึงการส่งมอบ  ดังนั้นการแก้ไขปัญหาที่หน้างานประจำวัน จึงมีความสำคัญอย่างมาก การบริหารจัดการได้ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ย่อมจะทำให้ผลลัพธ์ Q C D (Quality, Cost, Delivery) เป็นที่พึงพอใจจนถึงเกินความคาดหมายของลูกค้าได้ ทำให้องค์กรสามารถแข่งขันได้และเติบโตอย่างยั่งยืน ความสำเร็จทางด้านการบริหารพื้นที่หน้างาน หมายถึงความสามารถในการควบคุมการทำงานของทีมงานได้ตรงตามเป้าหมาย ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุดตามเวลาที่กำหนดของลูกค้า ซึ่งการรู้จักวางแผนและจัดสรรเวลาในการทำงานอย่างถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นนักบริหารเท่านั้นที่จะสามารถบริหารพื้นที่หน้างานได้ ทุกคนก็สามารถทำได้เพียงแต่ต้องรู้จักที่จะกำหนดวิธีการลงไปปฏิบัติ โดยจัดสรรทรัพยากรของตนเองให้ถูกต้องและเหมาะสมกับหน่วยงานของตนเอง
          ปัญหาบางประการที่เกิดขึ้นในการทำงานทำให้เกิดความสูญเสียซึ่งส่งผลกระทบกับผลผลิต ต้นทุน รวมทั้งอาจกระทบกับการดำเนินงานในส่วนอื่นๆ ซึ่งความสูญเสียบางประการเป็นสิ่งที่เราอาจป้องกันได้ ถ้าเข้าใจกระบวนการและวิเคราะห์ได้ถึงที่แหล่งที่มารวมทั้งกระบวนการที่ทำให้เกิดความสูญเสียนั้นๆ หลักการ ความสูญเสีย 7 ประการ(7 Waste) จะช่วยให้เราเข้าใจและมองได้เห็นถึงความเสี่ยงต่างๆในกระบวนการทำงานที่มีโอกาสทำให้เกิดความสูญเสียตามมา ซึ่งจะช่วยให้เราป้องกันหรือหาแนวทางแก้ไขได้โดยเฉพาะปัญหาที่ส่งผลกระทบไปถึงลูกค้า
          การทำรายงานเพื่อแสดงผลการแก้ไขนั้น A3 Report เป็นเครื่องมือที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในบริษัทชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นการรายงานที่ง่าย กระชับ เข้าใจง่ายสำหรับผู้อ่าน ใช้ต้นทุนน้อย แต่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ ใน A3 Report นี้จะแสดงถึงรายละเอียดอย่างครบถ้วน แต่กระชับและเข้าใจง่าย แสดงถึงสถานะปัจจุบันของปัญหาหรือเหตุการณ์ สาเหตุที่เกิด แนวทางแก้ไขและการติดตามผ่านกระดาษขนาด A3 อันทรงประสิทธิภาพเพียงแผ่นเดียว ซึ่งบางครั้งกระดาษแผ่นนี้อาจแสดงถึงความครบถ้วนมากกว่าการทำรายงาน Report เป็นเล่มด้วยกระดาษหลายแผ่นอย่างที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นการฝึกพัฒนาและนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน จะช่วยย่นทั้งระยะเวลา และงบประมาณ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารได้อย่างเข้าใจและเข้าถึงง่ายสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีของการประยุกต์ใช้การแก้ไขปัญหาประจำวันได้เป็นอย่างดีอีกด้วย


วัตถุประสงค์

   1. เพื่อสร้างแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต ในการบริหารพื้นที่หน้างาน
   2. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ
   3. เพื่อให้สามารถวางแผนการทำงานประจำวันและบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม
   4. เพื่อสร้างแนวคิดในการเลือกใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาด้วย A3 Report

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อ

   1.ระบบการผลิตและงานบริการในปัจจุบัน

   2.”คุณภาพ” และการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

   3.การค้นหาสาเหตุของปัญหาในการทำงาน ด้วยหลัก 4M

   4.หลักการคัดกรองปัญหาเบื้องต้นด้วย 5W2H

   5.การสำรวจหน้างาน Gemba walks คืออะไร?

   6.ความสามารถของพื้นที่หน้างาน คือ ความสามารถของการแข่งขันในธุรกิจ
            - ความสามารถของการแก้ปัญหาด้วยตนเอง
            - ปัญหา 3 แบบในการทำงาน
            - การปรับปรุง 3 ระดับ
            - การสื่อสารกับผู้ร่วมงาน
            - การระดมสมองเพื่อวางแผนงานร่วมกัน

            - แลกเปลี่ยนข้อมูล และลืมความขัดแย้งด้วยบัตรความคิด

   7.การบริหารแบบล่างขึ้นบน (Bottom up) กลไกการสร้างพื้นที่หน้างานที่แข็งแกร่ง

            - ตัวอย่างและกรณีศึกษา

   8. องค์ประกอบของการคิดและการรายงานแบบ A3

            - สร้างPattern การคิดและการ Report ด้วย A3 Format
            - ความเชื่อมโยงของ PDCA และ A3 Format

            - A3 Problem Solving Method

Workshop1: การประยุกต์ใช้ A3 Thinking & Report กับกรณีตัวอย่าง

   9. สร้าง PATTERN ของการคิดทั้งระบบผ่านวงจร PDCA

   10. สรุป PROCESS ทั้งกระบวนการด้วย A3 REPORT

            - การแสดงข้อมูลด้วยหลักสถิติอย่างง่าย
            - การวิเคราะห์ปัญหาด้วย FISHBONE DIAGRAM
            - การวิเคราะห์ปัญหาด้วย WHY WHY ANALYSIS
            - การวิเคราะห์ปัญหาด้วย DATA ANALYSIS
            - การสรุปวิธีการแก้ไข
            - การติดตามผล
            - การสรุปผลการแก้ไข

รูปแบบการสัมมนา
   1.    การบรรยาย             60 %
   2.    เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม    30%
   3.    กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์    10 %

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการ Gemba Walks & A3 Thinking report

  2.ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการบริหารพื้นที่หน้างาน ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้

  3.ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกเรื่องคุณภาพและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
   - ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน เจ้าหน้าที่  และผู้ที่สนใจทั่วไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร : การแก้ไขปัญหาและรายงานด้วย Gemba walks & A3 Thinking report
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การแก้ไขปัญหาและรายงานด้วย Gemba walks, Gemba walks & A3 Thinking report

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด