ขอบเขตการใช้อำนาจตามหน้าที่ของหัวหน้างานที่ดีต้องปฏิบัติอย่างไร

รหัสหลักสูตร: 66410

จำนวนคนดู 987 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
ขอบเขตการใช้อำนาจตามหน้าที่ของหัวหน้างานที่ดีต้องปฏิบัติอย่างไร
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร                                           
   1.  เพื่อให้หัวหน้างานนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริง ต่อการปฏิบัติตนที่ดีต่อองค์กร ต่อการปฏิบัติหน้าที่และการสร้างสิ่งโน้มน้าวจิตใจ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชารักองค์กร ปฏิบัติงานอยู่กับองค์กรได้นานๆ มองเห็นองค์กรมีความมั่นคง ต้องปฏิบัติอย่างไร..?
   2.  เพื่อให้ หัวหน้างาน ได้ทราบ และเข้าใจถึงการใช้อำนาจตามหน้าที่ และเทคนิคในการสอบสวนความผิดเพื่อลงโทษทางวินัยต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไร.. ถึงจะไม่ขัดต่อข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ หรือไม่ผิดต่อกฎหมายแรงงาน                                                                            
   3.  เพื่อให้ ผู้เข้ารับการอบรม ทราบถึงขณะเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ในกรณีใช้อำนาจตามหน้าที่ หรือใช้สถานที่ทำงานของนายจ้าง เพื่อเรียก เพื่อรับเอา หรือเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนแล้ว จะมีความผิดได้รับการลงโทษทางวินัยอย่างไร..?                                                                                                             

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อในการอบรมสัมมนา

*** หมวด 1  : การปฏิบัติงานของหัวหน้างานที่ดี ***                                                                                                                                                          

   1.  บริษัทฯประกอบธุรกิจทำการค้ากับคู่ค้า มีวัตถุประสงค์ และมีองค์ประกอบหลักอะไรบ้าง..?

   2.  การรักษาความลับขององค์กรที่ดีหัวหน้างาน ต้องปฏิบัติอย่างไร..?  

   3.  การปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาของ หัวหน้างานที่ดี ต้องยึดหลักอะไรบ้าง..?                                                                                                

   4.  การผลักดันให้องค์กรประกอบธุรกิจ ให้เกิดผลสำเร็จ ลุล่วงไปด้วยดีตามนโยบาย หัวหน้างาน ต้องปฏิบัติอย่างไร..?  

   5.  การสร้างสิ่งโน้มน้าวจิตใจ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชารักองค์กร ให้ปฏิบัติงานอยู่กับองค์กรได้นานๆ หัวหน้างาน ต้องปฏิบัติอย่างไร..?

   6.  เมื่อบริษัทฯมีนโยบายมอบหมายงานหรือออกคำสั่งใดๆ การน้อมรับคำสั่ง หัวหน้างาน ต้องปฏิบัติอย่างไร..? 

   7.  การสั่งการ การมอบหมายงาน เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชานำไปปฏิบัติ ต้องบริหารอย่างไร..?                                                                           

   8.  การควบคุมงาน การติดตามผลของงานที่ดี ต้องปฏิบัติอย่างไร..? 

   9.  การแก้ปัญหาในกรณีเกิดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานต้องดำเนินการอย่างไร..?

   10. ในกรณีองค์กรประสบปัญหาในทางเศรษฐกิจ หัวหน้างานที่ดี จะให้ความช่วยเหลือองค์กรอย่างไร 

*** หมวด 2  :   การใช้อำนาจตามหน้าที่ของหัวหน้างาน ***   

   1.  หัวหน้างานอนุมัติการลา หรือไม่อนุมัติการลา หลักในการบริหารงานที่ดี พิจารณาจากอะไร..?   

   2.  การพิจารณาความชอบให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา หัวหน้างาน พิจารณาจากอะไร..?                                                                          

   3.  การใช้อำนาจตามหน้าที่เพื่อ เลื่อน ลด ปลด ย้าย ผู้ใต้บังคับบัญชา หัวหน้างานมีหลักเกณฑ์ พิจารณาจากอะไร..? 

   4.  กรณีรายงานข้อมูลอันเป็นเท็จต่อหัวหน้างานซึ่งเป็นการกระทำและทุจริตต่อหน้าที่ หัวหน้างานต้องลงโทษอย่างไร.....?

   5.  หยุดงานบ่อยๆเพื่อทำยอดในรอบปี แล้วมักจะลาป่วยเท็จ จะลงโทษหรือเลิกจ้าง หัวหน้างานต้องดำเนินการอย่างไร..?   

   6.  ทำผิดวินัยร้ายแรงหลายคน ต้องการเลิกจ้างพนักงานเป็นบางคน หัวหน้างานต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอย่าไร..?                                                      

   7.  การกระทำอันไม่เป็นธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชาของหัวหน้างาน  เป็นการกระทำลักษณะใด..?     

   8.  การพิจารณาความผิดเพื่อลงโทษทางวินัยผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นหนังสือเตือน หรือให้พักการทำงานพิจารณาจากอะไร..?                                                           

   9.  กรณีพนักงานไม่ยอมเซ็นชื่อ ไม่สนใจ ไม่ยอมรับในหนังสือลงโทษทางวินัย หัวหน้างานจะดำเนินการอย่างไร..?

   10.  การพิจารณาความผิดเพื่อลงโทษทางวินัยผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นกรณีร้ายแรง เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย พิจารณาจากอะไร..?     

*** หมวด 3  :   การปฏิบัติตนผิดวินัยของหัวหน้างาน ***

   1.  กรณีหัวหน้างาน อนุมัติการลาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ถูกระเบียบบ่อยๆ จะมีความผิดอย่างไร..?

   2.  กรณีควบคุมงาน ออกคำสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม นโยบาย ไม่เป็นไปตามเอกสารในการปฏิบัติงานตามที่บริษัทฯกำหนดทำให้บริษัทฯได้รับความเสียหาย หัวหน้างาน จะมีความผิดอย่างไร..?

   3.  เมื่อเพิกเฉย ไม่เอาใจใส่ หรือไม่กำกับดูแล ไม่สั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าตรวจสอบเครื่องจักรตามคำแนะนำในการปฏิบัติงาน จนเป็นเหตุให้เครื่องจักรของนายจ้างได้รับความเสียหาย หัวหน้างานจะมีความผิดอย่างไร..?

   4.  กรณี เพิกเฉยไม่ลงโทษทางวินัยต่อผู้ใต้บังคับบัญชา หรือไม่ยอมส่งหนังสือลงโทษทางวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ตนลงโทษแล้วให้กับผู้บริหารระดับจัดการ หัวหน้างาน จะมีความผิดอย่างไร..?                                                                                                                                                         

   5.  กรณีหัวหน้างานใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการทำงานประพฤติตนผิดจารีตประเพณีและศีลธรรมอันดีงามต่อผู้ใต้บังคับบัญชาจนเป็นเหตุให้ผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์ต่อผู้บริหารระดับจัดการ จะมีความผิดอย่างไร..?

   6.  เมื่อมีการอนุมัติการเบิก ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง หรือเงินอื่นใดที่ตนมีความรับผิดชอบในการอนุมัติอยู่โดยที่ตนทราบดีว่าเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ หัวหน้างาน จะมีความผิดอย่างไร..?

   7.  กรณีมีผลประโยชน์เรียกหรือรับเอาทรัพย์สินอื่นใดกับผู้มาติดต่องานกับธุรกิจของบริษัทฯ จะมีความผิดอย่างไร..?  

   8.  มีพฤติกรรมนำความลับทางการค้าของนายจ้าง  ความลับทางกระบวนการผลิตสินค้า ไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกองค์กร และ/หรือไปเปิดเผยให้กับคู่แข่งทางการค้าของนายจ้าง หัวหน้างาน จะมีความผิดอย่างไร..?

   9.  ในกรณี เมื่อยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯแล้ว ปฏิบัติงานอยู่ไม่ครบ 30วันตามที่ระบุไว้ในหนังสือลาออก จนเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายทั้งทางตรงหรือทางอ้อม หัวหน้างาน จะมีความผิดอย่างไร..? 

   10.  กรณีออกจากงานไปแล้วไม่ยอมส่งมอบทรัพย์สินของนายจ้างที่ตนครอบครองอยู่คืนต่อบริษัทฯจะมีความผิดอย่างไร..?   
               -  ถาม - ตอบ - แนะนำ  -  ผู้เข้าร่วมสัมมนา - ผู้บริหาร – หัวหน้างานทุกตำแหน่งงาน
               -  หมายเหตุ : จัดทำ PowerPoint เพื่อนำเสนอและฉายสไลด์ทุกข้อ พร้อมการบรรยาย ห้าคำตอบ ทุกข้อ

                                                                                                                                                             


วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร ขอบเขตการใช้อำนาจตามหน้าที่ของหัวหน้างานที่ดีต้องปฏิบัติอย่างไร
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ขอบเขตการใช้อำนาจตามหน้าที่ของหัวหน้างานที่ดีต้องป, การใช้อำนาจตามหน้าที่ของหัวหน้างานที่ดีต้องปฏิบัติ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด