เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

เทคนิคการกำหนดดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของงาน "KPIs" (SMART KPIs for Success)

รหัสหลักสูตร: 66157

จำนวนคนดู 506 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
เทคนิคการกำหนดดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของงาน
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

     KPIs คือ เครื่องมือที่ใช้วัดผลการดำเนินงาน หรือการประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ขององค์การ ซึ่งสามารถแสดงผลของการวัดข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลความสำเร็จของผลงาน KPIs ย่อมาจาก : Key - จุดหลัก หัวข้อหลัก หรือเป้าหมายหลักของทีม Performance - ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความสามารถของคนที่อยู่ในทีมและ Indicator - ตัวชี้วัดหรือดัชนีชี้วัด หรือวัดกันที่ เวลาในการทำงาน ผลงาน เป็นต้น

     การบริหารงานทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน องค์กรส่วนใหญ่ได้นำเอาตัวชี้วัดผลงาน หรือ Key Performance Indicators (KPIs) เข้ามาใช้ในกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร แต่ก็ประสบปัญหามากมายหลายประการในการลงมือจัดทำ ตั้งแต่การกำหนดหัวข้อการประเมิน เกณฑ์การวัดไม่ชัดเจน ไม่เป็นธรรมในการประเมิน ขาดการเทคนิค กระบวนการให้คำแนะนำ ให้ข้อมูลย้อนกลักับพนักงาน และหลักการที่ถูกต้อง ดังนั้น Key Performance Indicators (KPIs) หรือดัชนีชี้วัดผลงาน จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ เพื่อทำให้ทราบถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากงานที่ได้ปฏิบัติไป และสามารถวิเคราะห์ปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาแผนงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือเป้าหมายขององค์กรได้

     หลักสูตรการฝึกอบรมนี้ จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ทราบถึงเทคนิคในการกำหนด “ตัวชี้วัดความสำเร็จ” ของผลงาน หรือ Key Performance Indicators (KPIs) ที่องค์กรคาดหวัง และแนวทางการนำ KPIs มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจ หลักการกำหนดดัชนีชี้วัดขององค์การ หน่วยงาน รายบุคคลบุคคล ให้บรรลุเป้าหมายและความสำเร็จขององค์การ

   2. เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจหลักการ Key Performance Indicators (KPIs)   กำหนดมาตรฐานผลงานที่มีมูลค่าเพิ่ม ส่งเสริมความสำเร็จของหน่วยงาน และทีมงานที่เกี่ยวข้อง (Cross functional Team)

   3. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถกำหนด KPIs จากงานที่ต่างๆ ที่ลงมือปฏิบัติได้เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม และได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

1.  แนวคิดและหลักการกำหนดเป้าหมาย และจัดทำดัชนีชี้วัด Key Performance Indicators (KPIs)

          - การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของหน่วยงาน/องค์กร

          - ลักษณะและประเภทของตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

          - การตั้งค่าเป้าหมาย การเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสม

          - การจัดทำ KPIs ให้เป็นธรรมและการยอมรับ

          - กระบวนการออกแบบและการกำหนด KPIs

WORKSHOP : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหาและอุปสรรคของตัวชี้วัดผลงานของบริษัทฯ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์

2. การจัดทำ Key Performance Indicators (KPIs)  จากแผนธุรกิจและองค์กร สู่แผนปฏิบัติงาน (Action Plan)

3. กระบวนการวิเคราะห์ และจัดทำ Key Performance Indicators (KPIs)   ของหน่วยงาน และตามตำแหน่งหน้าที่หรืองานประจำ

4. ขั้นตอนการกำหนด  จัดทำ Key Performance Indicators (KPIs)   

          - นโยบายหลักขององค์การ

          - การกำหนดดัชนีชี้วัด KPI องค์การ หน่วยงาน และตำแหน่งงาน

          - บทบาทหน้าที่ของตำแหน่งงาน (Role Profile)

          - ประเภทของตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย

WORKSHOP : ฝึกการกำหนด KPIs ของหน่วยงาน โดยแบ่งกลุ่มตามหน่วยงาน ทบทวนเป้าหมายองค์กร กำหนดเป้าหมายหน่วยงาน เพื่อสนับสนุน เชื่อมโยงเป้าหมายองค์กร

5. การจัดทำการกำหนดตัวชี้วัด Key Performance Indicators (KPIs)   ระดับหน่วยงาน ให้มีความสอดคล้องกับระดับองค์กร    

6. ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไขปัญหาจากการนำ KPIs ไปเยื่องโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน    

         - ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน และการฝึกอบรม (Performance Evaluation & Training)

         - การกำหนดระดับความสำคัญของตัวชี้วัดในการประเมินผลงาน การพัฒนาบุคลากรให้เป็นรูปธรรม

         - การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานและรายบุคคล

7. ถาม –  ตอบ    ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นและแนวทางป้องกัน

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

   เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

         - การบรรยาย 

         - กิจกรรม และเกม 

         - การแสดงออก  

         - กลุ่มสัมพันธ์ 

         - การแสดงความคิด ถาม – ตอบ


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการกำหนดดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของงาน "KPIs" (SMART KPIs for Success)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการกำหนดดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของงาน "KPIs", SMART KPIs for Success

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด