การลดต้นทุนคุณภาพด้วยการปรับแผนชักตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ( Acceptable Quality Level (AQL) MIL-STD-105E )

รหัสหลักสูตร: 66473

จำนวนคนดู 586 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การลดต้นทุนคุณภาพด้วยการปรับแผนชักตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ( Acceptable Quality Level (AQL) MIL-STD-105E )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     ต้นทุนด้านคุณภาพเป็นค่าใช้จ่ายที่ในทุกๆอุตสาหกรรมพยายามควบคุมให้ต่ำที่สุด ลดข้อร้องเรียนจากลูกค้า ลดชิ้นงาน NG ในกระบวนการผลิต การกำหนดระดับแผนการสุ่มชักตัวอย่างชิ้นงาน (Acceptable Quality Level (AQL) ) นั้นสำคัญมาก เพราะถ้ากำหนดระดับการตรวจสอบไม่สอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่าง ก็จะไม่สามารถตรวจจับหรือป้องกันชิ้นงาน NG หลุดเข้าไปในกระบวนการผลิตและหลุดลอดไปถึงลูกค้าได้ ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายต่างๆตามมา     เช่น งานเคลม (Claim Cost) ค่าใช้จ่ายในการคัดแยกงาน (Sorting Cost) เป็นต้น
     ในภาคทุกๆ อุตสาหกรรมการผลิต การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นเป็นรื่องสำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นการตรวจวัดด้านมิติ (ขนาด กว้าง ยาว สูง เป็นต้น) รวมถึงการตรวจสอบสภาพทั่วไป (Appearance) ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งในสายการผลิตสามารถผลิตสินค้าต่อวันได้เป็นจำนวนเยอะ ดังนั้นขั้นตอน / กระบวนการตรวจสอบสินค้าในแต่ละ ขั้นตอนจึงสำคัญมากในการตรวจจับ / ป้องกันงานเสีย (NG) ชิ้นส่วนที่มาจากผู้ผลิต (Suppliers) (Receiving Inspection)ไม่ให้หลุดลอดเข้าไปสู่กระบวนการผลิต และป้องกันชิ้นส่วน NG หลุดลอดไปยังลูกค้า (Outgoing)
     แต่ในทางกลับกันถ้าจะใช้พนักงาน QC ตรวจชิ้นงาน 100% ทุกชิ้นเพื่อหาชิ้นงาน NG ก็คงเป็นเรื่องยากเพราะจะทำให้ต้นทุนด้านคุณภาพสูง และใช้เวลานานเกินไป ดังนั้นตารางแผนการสุ่มชักตัวอย่างระดับการยอมรับด้านคุณภาพ Acceptable Quality Level (AQL) MIT-STD-105E จึงถูกนำมาใช้ในการสุ่มชักตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ Lot การผลิตและตัดสินใจว่าจะยอมรับ (Accept) หรือปฏิเสธ (Reject) โดยในการเลือกแผนสุ่มตัวอย่างนั้นจะพิจารณาจากแผนสุ่มตัวอย่างที่ให้ต้นทุนคุณภาพต่อหน่วยต่ำที่สุด โดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้มีความสมบูรณ์เพื่อให้สามารถเลือกพารามิเตอร์ของแผนการสุ่มตัวอย่างได้เหมาะสมขึ้น ค่าใช้จ่ายที่นำมาพิจารณาแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
     1.    ค่าใช่จ่ายในการป้องกันความบกพร่อง
     2.    ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ
     3.    ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับความบกพร่องด้านคุณภาพ
     ดังนั้นผู้ที่กำหนดระดับแผนการสุ่มชักตัวอย่างต้องเข้าใจเงื่อนไขเป็นอย่างดีเพื่อให้สามารถปรับระดับการตรวจสอบ ให้เหมาะสมเพื่อให้สามารถตรวจจับงาน NG เพื่อไม่ให้หลุดไปถึงลูกค้า
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
   1.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการกำหนดและปรับระดับแผนการสุ่มชักตัวอย่างชิ้นงาน (Acceptable Quality Level (AQL)
   2.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้วิธีการและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และลดต้นทุนด้านคุณภาพให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

เนื้อหาหลักสูตร : การลดต้นทุนคุณภาพด้วยการปรับแผนชักตัวอย่างผลิตภัณฑ์ (Acceptable Quality Level (AQL) MIL-STD-105E

   1.    กิจกรรมละลายพฤติกรรม (ด้านจิตสำนึกด้านคุณภาพ)
   2.    หลักการและแนวคิดการควบคุมคุณภาพ ประกันคุณภาพ
   3.    การควบคุมคุณภาพชิ้นงานช่วง New Model
   4.    การควบคุมคุณภาพชิ้นงานระหว่างกระบวนการผลิต
   5.    การควบคุมคุณภาพชิ้นงานและกระบวนการผลิต
   6.    การรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
   7.    หลักการและแนวคิดของ PDCA
   8.    เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมือ QC 7 Tools
   9.    แนวคิดพื้นฐานการชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับ
   10.    ขอบเขตมาตรฐานของ AQL (MIT-STD-105E)
   11.    การจำแนกข้อบกพร่อง (Classification of Defect)
   12.    หลักการและแผนการชักสิ่งตัวอย่าง (AQL : Sampling plans)
               -    หลักการแผนการชักสิ่งตัวอย่างเชิงเดี่ยว (AQL : Single Sampling Plan)
               -    หลักการแผนการชักสิ่งตัวอย่างเชิงคู่ (AQL : Double Sampling Plan)
               -    หลักการแผนการชักสิ่งตัวอย่างหลายเชิง (AQL : Multiple Sampling Plan)
   13.    การกำหนดระดับการตรวจสอบ (AQL) การตรวจรับวัตถุดิบ (Receiving Inspection)
   14.    การกำหนดระดับการตรวจสอบ (AQL) การตรวจชิ้นงานก่อนส่งมอบ (Outgoing Inspection)
   15.    ระดับการตรวจสอบ 3 ระดับ ตามมาตรฐาน  AQL (MIT-STD-105E)
   16.    ระดับการตรวจสอบพิเศษ 4 ระดับ ตามมาตรฐาน  AQL (MIT-STD-105E)
   17.    วิธีกำหนดการตรวจสอบและกฎการปรับเปลี่ยนระดับการตรวจสอบตามมาตรฐาน AQL (MIT-STD-105E)
               -    การตรวจสอบแบบปกติ (Normal Inspection)
               -    การตรวจสอบแบบเข้มงวด (Tightened Inspection)
               -    การตรวจสอบแบบผ่อนปรน (ยืดหยุ่น) (Reduced Inspection)
   18.    กิจกรรมกลุ่ม Work shop case study + นำเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย
   19.    นำข้อมูลก่อนปรับปรุงและข้อมูลหลังปรับปรุงมาทดสอบสมุติฐาน เพื่อวิเคราะห์ผลการปรับปรุงแก้ไข
   20.    ถาม - ตอบ

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การลดต้นทุนคุณภาพด้วยการปรับแผนชักตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ( Acceptable Quality Level (AQL) MIL-STD-105E )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การลดต้นทุนคุณภาพด้วยการปรับแผนชักตัวอย่างผลิตภัณฑ, Acceptable Quality Level (AQL) MIL-STD-105E

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด