หลักสูตร TEAM SYNERGY FOR SUCCESS

รหัสหลักสูตร: 66486

จำนวนคนดู 547 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร TEAM SYNERGY FOR SUCCESS
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     ภายใต้สภาพแวดล้อมปัจจุบันของธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นทุกวัน องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากคนทำงานทุกหน่วยงาน เพื่อให้งานของหน่วยงานมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร โดยเฉพาะองค์กรสมัยใหม่ที่มีการกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ร่วมกันในการทำงาน การทำงานเป็นทีมให้เป็นหนึ่งเดียวกันต้องใช้กระบวนการในการสื่อสารถ่ายทอดข้อมูล แนวคิด เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน มุ่งเน้นการทำงานการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และผนึกกำลังเดินหน้าไปด้วยกัน เกิดการประสานงานที่ดี สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันจะทำให้ทีมงานมีเป้าหมายดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดไม่ว่าจะในส่วนงานเดียวกันหรือข้ามสายงาน (Cross functional team)
     หลักสูตร TEAM SYNERGY FOR SUCCESS เป็นหลักสูตรสำคัญที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานในโลกสมัยใหม่ เสริมสร้างทักษะการสร้างความไว้วางใจ การสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเรียนรู้แนวทางในการทำงานร่วมกัน ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งที่ผู้ร่วมฝึกอบรมจะได้รับ
   1.    เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน มุ่งเน้นการทำงานการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และผนึกกำลังเดินหน้าไปด้วยกัน เกิดการประสานงานที่ดี เพื่อผลักดันผลสำเร็จของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
   2.    เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการสื่อสารที่หยั่งถึงจิตใจ สามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
   3.    เพื่อให้ตระหนักถึงวิธีการปรับเปลี่ยนแนวทางในการทำงานร่วมกันภายใต้ความแตกต่างและความหลากหลายทั้งทางด้านวัฒนธรรม ความเชื่อความชอบ ให้ดำเนินการเป็นไปในทิศทางเพื่อเป้าหมายเดียวกัน

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อ

   1. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ : กิจกรรมส่งเสริมให้กล้าแสดงออก สร้างความสนิทสนมให้รู้จักกันมาก ปรับทัศนคติ เพื่อที่จะเข้าสู่แนวคิดความสำคัญของการสื่อสารและการประสานงานเพื่อความสำเร็จในการทำงานร่วมกัน

          - กิจกรรม Ice Breaking

   2. ทัศนคติเชิงบวกกับความสำเร็จในการทำงานร่วมกัน (Mindset to Change) วัตถุประสงค์ : พัฒนาทัศนคติเชิงบวกในการทำงานข้ามสายงานและร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหา

          - การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่กระทบกับชีวิตคนทำงานในยุคปัจจุบัน
          - คนทำงานยุคใหม่กับการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
          - Workshop: GROWTH Mindset เพื่อสร้างโอกาสและสร้างความสุขในการทำงานร่วมกัน

   3. เทคนิคการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในการทำงานร่วมกัน (Trust Building Essential) วัตถุประสงค์ : เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกันที่สามารถนำพาบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ไว้วางใจ และเชื่อมั่นอย่างเต็มที่

           - ทำไม Trust จึงสำคัญมากเมื่อต้องทำงานร่วมกัน
           - พฤติกรรมที่ทำลายความไว้วางใจและความเชื่อมั่น
           - สูตรการสร้าง TRUST
           - พฤติกรรมที่เสริมสร้างความไว้วางใจในการทำงานร่วมกันมากขึ้น
           - มารยาทและจริยธรรมในการทำงานร่วมกัน (Working Etiquette)

   4. เทคนิคการให้ Feedback เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (Constructive Feedback) วัตถุประสงค์ : เสริมสร้างทักษะการให้ feedback เพื่อปรับปรุงและผลการปฏิบัติงาน

           - เทคนิคการขอความร่วมมือ การมอบหมายและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
           - กระบวนการให้ Feedback ที่มีประสิทธิภาพ
           - Workshop: การให้ Feedback เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการทำงานร่วมกันในสถานการณ์ต่างๆ

   5. การสื่อสารกับสไตล์การทำงานที่แตกต่างของบุคคลและการทำงานร่วมกัน (Working with Different Communication Style) วัตถุประสงค์ : เสริมสร้างให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะและเข้าใจกระบวนการสื่อสาร สามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับคนแต่ละสไตล์ ก่อให้เกิดการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

           - ความผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในการสื่อสารในการทำงานร่วมกัน
           - เรียนรู้พฤติกรรมของทีมงานแต่ละ Style แนวทางและหลักการในการสื่อสารกับบุคคลอื่นที่จะหยั่งถึงจิตใจ
           - ปรับวิธีการสื่อสารให้เหมาะสมกับคนแต่ละประเภท สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ เมื่อต้องสื่อสารกับทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ
รูปแบบการฝึกอบรม
   1.    บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ                        30%
   2.    การแลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ ด้วย Activity และ Workshop        30%       
   3.    ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Discussion        40%
ระยะเวลาฝึกอบรม
   -    1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น.
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากหลักสูตรนี้
  แก้ปัญหา   
    - ขาดการประสานงานและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
    - ขาดทักษะในการสื่อสารกับทีมงานทำให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน ส่งผลให้งานไม่ประสบความสำเร็จ
    - ขาดทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและสามารถเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน

   พัฒนา   

    - สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันจะทำให้ทีมงานมีเป้าหมายดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดไม่ว่าจะในส่วนงานเดียวกันหรือข้ามสายงาน (Cross functional team)
    - เกิดแรงจูงใจในการทำงาน รวมทั้งการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ซึ่งจะส่งผลต่อการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อหน่วยงานต่อไปในอนาคต
    - กระบวนการแก้ไขปัญหาในงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆอย่างเป็นระบบ

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-    ผู้บริหาร/ผู้จัดการ/หัวหน้างาน
-    เพื่อประสิทธิภาพในการฝึกอบรมจำนวนผู้เข้าร่วมที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 40 ท่าน

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร TEAM SYNERGY FOR SUCCESS
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร TEAM SYNERGY FOR SUCCESS, TEAM SYNERGY FOR SUCCESS

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต