เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน) อบรม 2 วัน

รหัสหลักสูตร: 66493

จำนวนคนดู 999 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน  (จป.หัวหน้างาน) อบรม 2 วัน
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

สถานประกอบกิจการ/กลุ่มเป้าหมาย
     สถานประกอบกิจการตามกฎกระทรวงปี 2549 ต่อไปนี้ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
            -  ธุรกิจ เหมืองแร่ ปิโตรเลียม,โรงงานอุตสาหกรรม,ก่อสร้าง,ขนส่ง,สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ
     สถานประกอบกิจการต่อไปนี้ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป
            -  โรงแรม,ห้างสรรพสินค้า,สถานพยาบาล,สถาบันการเงิน,สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ,สถานบันเทิง นันทนาการและการกีฬา,สถานตรวจสอบทางเคมีและชีวภาพ,สำนักงานที่สนับสนุนธุรกิจข้างต้น

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

กำหนดการหลักสูตร

วันแรก   
08.30 – 08.45    ลงทะเบียน
08.45 - 09.00    ทำแบบทดสอบก่อนอบรม
09.00 - 10.30    หมวดวิชาที่ 1 ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน
                              (ก) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
10.30 – 10.45    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.15        (ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
12.15 – 13.15    พักทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.30    หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
                               (ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน
14.30 – 14.45    พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.30         (ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและการนำกฎหมายไปสูการปฏิบัติ

วันที่สอง   
08.45 – 09.00    ลงทะเบียน
09.00 – 10.30    หมวดวิชาที่ 3 การค้นหาอันตรายจากการทำงาน
                                (ก) การตรวจความปลอดภัย
                                (ข) การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
10.30 – 10.45    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.15          (ค) การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ
12.15 – 13.15    พักทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.30     หมวดวิชาที่ 4 การป้องกันและควบคุมอันตรายตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของสถานประกอบกิจการ
                                 (ก) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร
                                 (ข) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า
                                 (ค) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ
                                 (ง) การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
14.30 – 14.45    พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.30           (จ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
                                 (ฉ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี
                                 (ช) การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านการศาสตร์
                                 (ซ) การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง
                                 (ฌ) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
16.30 – 16.45    ทำแบบทดสอบหลังอบรม


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-    เป็นลูกจ้างระดับ   หัวหน้างานของสถานประกอบกิจการ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน) อบรม 2 วัน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน, ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้า, ระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน), จป.หัวหน้างาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด