หลักสูตร เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม...สำหรับมือใหม่ (Class Room)

รหัสหลักสูตร: 66765

จำนวนคนดู 1212 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตร เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม...สำหรับมือใหม่ (Class Room)
รอบที่

1

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

    การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสภาพสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมองค์กรต่างๆ จึงมีแผนการพัฒนาบุคลากรของตนเอง ให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ ทั้งผู้บริหาร และบุคลากรจำเป็นต่องมีการประชุมเพื่อกำหนดกลยุทธ์ การวางแผนการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลดังกล่าว การพัฒนาปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นซึ่งจะต้องจัดประชุมมีกระบวนการจดบันทึกและเขียนรายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

    การจัดฝึกอบรมอบรมเพื่อส่งเสริมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการประชุม การจดบันทึกและเขียนรายงานการประชุมให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการบันทึกและเขียนรายงานการประชุมด้วยความเข้าใจตรงตามหลักการ พร้อมทั้งมีทัศนคติเชิงบวกต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทำให้การประชุมนั้นๆ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การฝึกอบรมจึงเน้นให้เห็นความสำคัญถึงเทคนิคการจดรายงานการประชุมและการเขียนรายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งฝึกฝนพัฒนาทักษะการเขียนรายงานการประชุมได้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และความเข้าใจ ทัศนคติที่ถูกต้องด้านเทคนิคการเขียนรายงาน

การประชุมอย่างถูกต้องตรงตามมาตรฐาน

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะตามหลักการการเขียนรายงานการประชุมที่ดี และพัฒนารูปแบบการเขียนรายงานการประชุมได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างเหมาะสม


หัวข้ออบรมสัมมนา
1.แนวทางการพัฒนาทักษะการเขียนรายงานการประชุม

 •  คุณสมบัติของผู้จดบันทึกและการเขียนรายงาน
 •  ประเภทของรายงานการประชุม

2.ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของรายงานการประชุม

3.ปัญหาและอุปสรรคการเขียนรายงานการประชุม

4.การวางแผนการเขียนรายงานการประชุม

5.รูปแบบการเขียนรายงานการประชุมทางการและไม่ทางการ

 •  ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนแบบทางการและไม่ทางการ

6.วิธีการจดบันทึกรายงานการประชุมในแต่ละระเบียบวาระการประชุม

 •  ตัวอย่างการเขียนรายงานการประชุม
 •  กรณีศึกษา ศึกษารูปแบบการเขียน ภาษาที่ใช้เรียบเรียงในรายงานการประชุม

7.การใช้ภาษาเขียนและการเรียบเรียงในรายงานการประชุม

8.การเขียนและการวิเคราะห์ระเบียบวาระการประชุม

 •  WORKSSHOP ฝึกทักษะการเขียน การใช้ภาษาและเรียบเรียงรายงานการประชุม

9.เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

 •  คิดก่อนลงมือเขียนตามหลักการ 5W1H
 •  วางเค้าโครงแบบ 3 ส่วน
 •  การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์อำนวยความสะดวก

10.สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา

วิทยากร
ดูประวัติ

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง

อบรมสำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การขาย, การบริการ)

ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลักสูตร และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาบุคลากรมากกว่า 10 ปี

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • เจ้าของกิจการ,ผู้บริหาร,ผู้จัดการ,หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจทั่วไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

  หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
  หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
  (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
  ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม...สำหรับมือใหม่ (Class Room)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ธุรกิจ, การเขียนรายงาน, มือใหม่

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด