หลักสูตร Environmental Aspect and Risk Assessment ISO 14001 : 2015

รหัสหลักสูตร: 67401

จำนวนคนดู 473 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร Environmental Aspect and Risk Assessment ISO 14001 : 2015
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก อันเกิดจากสภาวะเรือนกระจกส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตและการอยู่รอดของมนุษย์ในอนาคต ทำให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิต ภาคบริการ รวมถึงภาคประชาชน ได้หันมาให้ความสำคัญและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น หลายหน่วยงานเริ่มให้ความสนใจต่อการปล่อยแก๊สเรือนกระจก (Green House Gas) รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์และบริการของตนเองมากขึ้น ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กรนั้นมุ่งหวังให้การดำเนินธุรกิจขององค์กร ส่ง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยที่สุด ดังนั้นการจัดการให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนต้องอาศัยการสร้างกระบวนการให้พนักงานทุกคนในองค์กรมีความตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการดูแลจัดการกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในมุมมองของความเสี่ยง และลักษณะ ปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งประโยชน์ที่ได้รับ คือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ในการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยองค์กรนั้น ขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญคือ การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงและลักษณะปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมออกมาให้มีความชัดเจนเพื่อสามารถบริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น เช่น มลพิษต่างๆ ของเสียการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง การจัดการเหตุฉุกเฉิน และการดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ


วัตถุประสงค์ (Objective)

1.เพื่อสร้างความรู้และเข้าใจในข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม

2.เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ให้สอดคล้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

3.เพื่อให้สามารถจัดการกับลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบ

4.เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้บรรลุผลสำเร็จ และปรับปรุงระบบได้อย่างต่อเนื่อง

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.หลักการ แนวคิด และขั้นตอนการประเมิณวัฎจักรชีวิต

2.การกำหนดเป้าหมายและขอบเขตของการประเมิณวัฏจักรชีวิต

3.4 เทคนิคในการประเมินวัฏจักรชีวิตชีวิต

-ตั้งเป้าหมายและขอบเขตการประเมินวัฏจักรชีวิต (Goal and Scope definition)

-ขั้นตอนการเก็บข้อมูลการเก็บข้อมูลและจัดทำบัญชีรายการ (Life Cycle Inventory: LCI)

-การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Life Cycle Impact Assessment :CLIA)

-การอ่านผลจากการศึกษาวัฏจักรชีวิตชีวิต (Interpretation)

4.กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ข้อมูลการประเมินวัฏจักรชีวิต

5.ฝึกปฏิบัติการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำระบบ ISO 14001 Environmental management
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร Environmental Aspect and Risk Assessment ISO 14001 : 2015
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: วัฎจักรชีวิต, จัดทำบัญชีรายการ, ศึกษาวัฏจักรชีวิตชีวิต, การเก็บข้อมูล, การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด