หลักสูตร เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรยุคใหม่ (Recruitment & Selection Techniques)

รหัสหลักสูตร: 66975

จำนวนคนดู 667 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรยุคใหม่ (Recruitment & Selection Techniques)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

    แนวคิดปัจจุบันภารกิจใน “การบริหารคน” ถูกกำหนดให้เป็นหน้าที่สำคัญของผู้บริหารสายงานไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เพียงหน่วยงานเดียวอีกต่อไปเพราะกระบวนการบริหารจัดการคนเริ่มต้นขึ้นและสิ้นสุดลงภายในหน่วยงานต้นสังกัดตั้งแต่การวางแผนกำลังคนของหน่วยงานการสรรหา และคัดเลือกคนที่เหมาะสมกับงานการบริหารผลการปฏิบัติงานการพัฒนา และดูแลรักษาคนอย่างมีประสิทธิภาพล้วนเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารต้นสังกัดที่ต้องดูแลพนักงานตั้งแต่รับเข้ามาทำงาน จนถึงวันที่ลาออกหรือพ้นสภาพไป

    หลักสูตร เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรยุคใหม่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้เครื่องมือการสรรหา และคัดเลือกทีมงานประสิทธิภาพสูงให้ได้คนดีและคนเก่งเข้าร่วมทีมในโลกการทำงานยุคใหม่ Digital 4.0 ฝึกทักษะการสัมภาษณ์งานให้กับผู้บริหารหรือหัวหน้างานให้มีแนวทางในการสัมภาษณ์ผู้สมัคร เพื่อรวบรวมและเจาะลึกข้อมูลในอดีตของผู้สมัคร และนำมาเปรียบเทียบผู้สมัครทั้งหมดเพื่อหาบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน

  ลักษณะการเรียนรู้

บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ50%

ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Discussion50%


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 หลังผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้าอบรมควรจะมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ ได้ดังนี้

ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องเทคนิคการสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสัมภาษณ์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้เข้าอบรมมีทักษะการสัมภาษณ์โดยใช้เครื่องมือในการตั้งคำถามเพื่อเจาะลึกสมรรถนะของผู้สมัคร และสามารถประเมินผลจากการสัมภาษณ์ได้คนที่มีสมรรถนะตามที่องค์กรต้องการได้

 

วัตถุประสงค์

    1.ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการและวิธีการสรรหาคัดเลือกบุคลากรรวมถึงเข้าใจถึงหลักในการตั้งคำถามและการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ 

        เพื่อสรุปและสามารถนำไปใช้ในการบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    2.ผู้เข้าอบรมสามารถตั้งคำถามเพื่อค้นหาและวิเคราะห์หาพฤติกรรมหลักของผู้สมัครได้ตรงกับความคาดหวัง ของตำแหน่งงาน

    3.ผู้เข้าอบรมมีทักษะการสัมภาษณ์โดยใช้เครื่องมือในการตั้งคำถามเพื่อเจาะลึก Competency


หัวข้ออบรมสัมมนา
1.ผู้บริหารยุคใหม่กับการบริหารคนเชิงกลยุทธ์

เพื่อเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของการบริหารจัดการคนในโลกยุคของการเปลี่ยนแปลงที่องค์กรคาดหวังจากผู้บริหารสายงาน

    เรียนรู้หัวข้อ ผู้บริหารยุคใหม่กับการบริหารคนเชิงกลยุทธ์ยุค New Normal”

      ความท้าทายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่องค์กรกำลังเผชิญอยู่

      ปัญหาด้านการบริหารคนที่เกิดขึ้นบ่อยสาเหตุและวิธีการแก้ไขทิศทางและกระแสการบริหารคนในปัจจุบันและอนาคต

      CHANGE! สู่กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่เพื่อมุ่งสู่องค์กรประสิทธิภาพสูง

2.เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกทีมงานสำหรับผู้บริหารสายงาน (Recruitment and Selection)

เพื่อเรียนรู้เครื่องมือการสรรหาและคัดเลือกทีมงานประสิทธิภาพสูงให้ได้คนดีและ คนเก่งเข้าร่วมทีม

    เรียนรู้หัวข้อ เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกทีมงานสำหรับผู้บริหารสายงาน

      กลยุทธ์การสรรหาพนักงานสมัยใหม่ (Recruitment)

      กุญแจสำคัญในการคัดเลือกพนักงาน (Selection)

      เทคนิคการสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรม (Competency Based Interview Techniques

3.เทคนิคการเสริมสร้างความรักและความผูกพันธุ์ต่อองค์กร (Employee Engagement)

เพื่อเรียนรู้เครื่องมือการดูแลรักษาเสริมสร้างความรักและความผูกพันธุ์ต่อองค์กรให้กับทีมงาน

    เรียนรู้หัวข้อ เทคนิคการเสริมสร้างความรักและความผูกพันธุ์ต่อองค์กร

      การบริหารความหลากหลายในงาน HR

      การสร้างความรักและความผูกพันธุ์ต่อองค์กร

      กุญแจสำคัญในการจูงใจทีมงาน

Workshop: ฝึกปฏิบัติจูงใจทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ

ลักษณะการเรียนรู้

    บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ50%

    ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Discussion50%

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 หลังผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้าอบรมควรจะมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ ได้ดังนี้

    ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องเทคนิคการสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสัมภาษณ์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    ผู้เข้าอบรมมีทักษะการสัมภาษณ์โดยใช้เครื่องมือในการตั้งคำถามเพื่อเจาะลึกสมรรถนะของผู้สมัคร และสามารถประเมินผลจากการสัมภาษณ์ได้คนที่มีสมรรถนะตามที่องค์กรต้องการได้

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรยุคใหม่ (Recruitment & Selection Techniques)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Recruitment and Selection, Recruitment, Competency Based Interview Techniques, Employee Engagement, เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรยุคใหม่

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต