การจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง

รหัสหลักสูตร: 20166

จำนวนคนดู 1084 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

งานจัดซื้อในด้านอุตสาหกรรมจะครอบคลุมหลายส่วนได้แก่จัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต (RawMaterial), วัสดุหีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ (Packaging), งานก่อสร้าง/ต่อเติมขยายโรงงาน(Construction) และงานจัดซื้อ/จัดจ้างเพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร (Maintenance)

  สำหรับงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรแน่นอนว่าจะต้องมีการจัดหาอะไหล่ (Spare Part) เพื่อเตรียมเก็บไว้ และการจัดซื้อฉุกเฉินเมื่อเครื่องเสียรวมไปถึงการว่าจ้างผู้รับเหมาเข้ามาซ่อมบำรุง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงเครื่องจักรซึ่งหากวางแผนดำเนินการร่วมกับฝ่ายซ่อมบำรุงไม่ดี ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆตามมา เช่น การมีอะไหล่ไม่เพียงพอ การซื้ออะไหล่/จ้างที่มีราคาสูงอันเนื่องมาจากขาดการวางแผนการสั่งซื้อหรือความเร่งด่วนในการซ่อมและการทุจริต

  ถ้าหากนักจัดซื้อที่รับผิดชอบในส่วนงานซ่อมบำรุงนี้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานอันประกอบไปด้วยการจัดซื้อทั้งในและต่างประเทศ การบริหารอะไหล่คงคลัง วงรอบการสั่งซื้อรวมถึงการว่าจ้างผู้รับเหมาเข้ามาทำงานซ่อมบำรุงแล้วจะสามารถยกระดับขึ้นมารับผิดชอบงานในส่วนนี้ได้อย่างเป็นมืออาชีพและสามารถช่วยให้บริษัทลดต้นทุนได้ด้วย

หัวข้ออบรมสัมมนา

09.00– 16.00 น.)

§ความรู้พื้นฐานงานซ่อมบำรุง(Basic Concept inMaintenance Work)

§การจัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง(Purchasing in SparePart)

§ข้อมูลที่จำเป็นในการขอ/สั่งซื้อ(Basicrequirement/Specification)

§การทำสัญญายืนราคาอะไหล่(Spare Part PriceAgreement/ Consignment)

§การบริหารอะไหล่คงคลังเบื้องต้น(Spare PartManagement)

§การวางแผนการสั่งซื้อ (Material RequirementPlanning – MRP)

§การจ้างงานซ่อมบำรุง (Purchasing inMaintenance Service)

§กระบวนการงานซ่อมบำรุง/ใบสั่งซ่อม (WorkOrder)

§§Service Agreement)

§โปรแกรมสำหรับระบบงานจัดซื้อในงานซ่อมบำรุง (Purchasing Softwarein Maintenance Work)

§  กรณีศึกษาการทุจริตของงานซ่อมบำรุง (Maverick Buying CaseStudy in Maintenance Work)

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: จัดซื้อ, อบรม, สัมมนา, จัดซื้ออะไหล่, งานซ่อมบำรุง, Training

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด