กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์และการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า (CRM & CEM)

รหัสหลักสูตร: 66623

จำนวนคนดู 957 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์และการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า  (CRM & CEM)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
   เมื่อเศรษฐกิจเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) มิติของสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมแบบเดิม อาจต้องถูกทับซ้อนด้วยแนวคิด รูปแบบวิธีการ ความเชื่อและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ตามยุคสมัยอย่างรวดเร็ว องค์การต่างๆ ในปัจจุบันจึงดำเนินการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ ต้องเผชิญกับสภาวการณ์ของการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น
   ธุรกิจต่างๆ ต้องรับมือกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปและมัดใจผู้บริโภคในยุคที่มีการแข่งขันสูง ทำให้การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) และประสบการณ์การให้บริการ (CEM) เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้น ทั้งนี้เพราะบริษัทต่างๆ พบว่า ตลาดการซื้อขายเริ่มเปลี่ยนไป ลูกค้ามีทางเลือกในการซื้อสินค้ามากขึ้น มีคู่แข่งทั้งจากภายในและต่างประเทศ รวมทั้งการเติบโตและพัฒนาการอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำให้ลูกค้ามีข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าได้มากขึ้น สามารถค้นหาว่ามีผู้ค้ารายใดในตลาดบ้าง และราคาเปรียบเทียบเป็นอย่างไร ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้หลายๆ ธุรกิจที่ปรับตัวไม่ทันได้ปิดฉากลง
   กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM & CEM) เป็นเครื่องมือในการสร้าง "ความได้เปรียบในการแข่งขัน" เพื่อสร้างฐานลูกค้า ที่มีมูลค่าเหนือคู่แข่ง และเป็นเครื่องมือที่องค์กรสามารถสร้างผลกำไรในระยะยาว โดยหลักสูตรนี้จะนำเสนอเนื้อหาที่สำคัญ อาทิ บทบาทและความสำคัญของการบริหารความสัมพันธ์, องค์ประกอบหลักที่สำคัญในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า, การเสริมสร้างทักษะและกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมพัฒนากลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์ และตัวอย่างของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์แห่งโลกธุรกิจยุคใหม่ เพื่อให้เป็นแนวทางในการทำธุรกิจต่างๆ ได้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ในการหาแนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารลูกค้าสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้ความเข้าใจในบทบาทและความสำคัญของการบริหารความสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) กับลูกค้า ซึ่งอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจพฤติกรรมลูกค้า
   2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้องค์ประกอบหลักที่สำคัญในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management) อันนำไปสู่การสร้างสัมพันธ์ภาพอันดีและความมั่นคงในระยะยาวกับลูกค้า ทั้งภายในและภายนอก
   3.  เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมพัฒนากลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายยุคใหม่อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
   4.  เพื่อเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำแนวคิดการบริหารความสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) ไปประยุกต์ใช้ในการหาแนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารลูกค้าสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร
   1. Module 1 ความสำคัญของการบริหารความสัมพันธ์ (CRM)
             - ความหมาย บทบาทความสำคัญของการบริหารความสัมพันธ์ (CRM)
             - ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการบริหารความสัมพันธ์ (CRM)
             - ประโยชน์ในการบริหารความสัมพันธ์ (CRM)
   2. Module 2 องค์ประกอบหลักที่สำคัญของการบริหารความสัมพันธ์ (CRM)
             - วิสัยทัศน์ CRM (CRM Vision)
             - CRM Strategy การคิดกลยุทธ์ CRM
             - Valued Customer Experience ประสบการณ์ของลูกค้าที่ได้จากการปฏิสัมพันธ์กับองค์การจะช่วยกำหนดมุมมองของลูกค้าที่มีต่อองค์การ (Moment of Truth)
             - Organizational Collaboration ความเชื่อผิดๆอย่างหนึ่งซึ่งถือว่ารุนแรงสำหรับองค์การ
             - Processes CRM กระบวนการของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
             - Information CRM การบริหารข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
             - Technology CRM
             - Metrics ตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการนำ CRM มาใช้
   3. Module 3 CRM Skills
             - พัฒนาบุคลิกภาพ
             - สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้น Customer Centric
   4. Module 4 Smart Speaking for Service
             - ตัวอย่าง กรณีศึกษา องค์กรที่ประสบความสำเร็จในบริหารความสัมพันธ์ (CRM & CEM)
             - CRM - Work Shop หาแนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารลูกค้าสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
             - Q/A ถาม & ตอบ


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
   •    ผู้บริหารระดับสูง
   •    ผู้จัดการฝ่ายขาย / ฝ่ายตลาดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลลูกค้า
   •    หัวหน้างาน และบุคลากร ฝ่ายขาย / ฝ่ายตลาดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลลูกค้า

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์และการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า (CRM & CEM)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์, การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า, CRM & CEM

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การตรวจประเมินผู้ขายอย่างมืออาชีพ (Supplier Audit as Professional)

การตรวจประเมินผู้ขายนั้น เป็นหน้าที่หนึ่งของหน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา ที่สำคัญมากๆ และ การตรวจประเมินผู้ขาย อยู่ภายใต้กระบวนการคัดเลือกผู้ขาย ซึ่งจะได้เรียนรู้ คุณสมบัตการแต่งตั้งทีมในการคัดเลือกผู้ขาย, กระบวนการตรวจประเมิน, เทคนิคในการเป็นผู้ตรวจประเมิน