สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

“การบริหารโครงการสู่ความสำเร็จขององค์กร” (Project Management for Corporate Success)

จำนวนคนดู 214 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
“การบริหารโครงการสู่ความสำเร็จขององค์กร” (Project Management for Corporate Success)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
                    การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและความกดดันจากการแข่งขันที่เข้มข้นเป็นเหตุให้งานต่างๆ ขององค์กรจากงานประจำกลายเป็นงานในลักษณะของโครงการที่มีทั้งโครงการขนาดใหญ่และขนาดเล็กมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจเอกชนที่ต้องดำเนินธุรกิจในสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงขึ้น ลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความต้องการสูงขึ้น และมีทางเลือกมากขึ้น ปัจจุบันการพัฒนาประเทศตามนโยบายของภาครัฐทำให้มีโครงการขนาดใหญ่เกิดขึ้นมากมายทั้งระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบจราจร ระบบขนส่งมวลชน การบริหารจัดการน้ำ ระบบบริหารการขนส่ง โครงการที่อยู่อาศัยของรัฐ หรือสนามบิน เป็นต้น ทุกโครงการล้วนแล้วแต่มีงบประมาณสูง มีการใช้ทรัพยากร ซึ่งต้องการการวางแผน การบริหารจัดการและการควบคุมโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายในเรื่องงบประมาณ ระยะเวลา และคุณภาพให้เป็นไปตามที่กำหนด โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม การบริหารโครงการ (Project Management) ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งของการบริหารงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับงานขนาดใหญ่ งานที่มีลักษณะเฉพาะ และงานซึ่งต้องการทักษะหลายๆ ด้าน การบริหารโครงการที่มีประสิทธิผลจะทำให้งานแล้วเสร็จทันตามเวลา และอยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนด อีกทั้งจะช่วยให้สามารถคาดการณ์อนาคตให้แก่ธุรกิจและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นลงได้

                    บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด จึงได้จัดการอบรมหลักสูตร “การบริหารโครงการสู่ความสำเร็จขององค์กร” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจจากวิทยากรที่มีประสบการณ์ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยเริ่มต้นตั้งแต่ระยะการเตรียมการดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ จนโครงการแล้วเสร็จ เช่น แนวทางการเขียนข้อกำหนดหรือ Term of Reference (TOR) รวมทั้งข้อกำหนดใน TOR กรณีที่ไม่มีรายละเอียดหรือกรณีที่ไม่อาจทราบล่วงหน้าหรือไม่สามารถดำเนินการตามแนวทางปกติ การพิจารณาผลการประกวดราคา การควบคุมงานการก่อสร้าง การทดสอบเพื่อตรวจรับงาน ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคหรือการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นของโครงการ เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กร นอกจากนี้มีการนำเสนอตัวอย่างกรณีศึกษาของการบริหารโครงการวิจัยและพัฒนา และโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารโครงการทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างเป็นเหตุเป็นผลเพื่อประโยชน์ขององค์กรสูงสุดต่อไป 

หัวข้ออบรมสัมมนา
แบ่งเป็น 3 หัวข้อสำคัญๆ ดังนี้

1.หลักและแนวทางบริหารโครงการตามข้อกำหนดเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร

  oหลักและแนวทางจัดเตรียม TOR     Oคุณภาพและการเปลี่ยนแปลง

  oขอบเขต                                        Oการประสานงานและการสื่อสาร

  oงบประมาณ                                    Oปัญหาและความเสี่ยง

2กรณีศึกษา

  oการบริหารโครงการวิจัยการควบคุมต้นไม้ใต้แนวสายไฟฟ้า

  oการบริหารโครงการก่อสร้างอุโมงค์เคเบิลใต้ดิน

3การบริหารจัดการความรู้จากประสบการณ์ในการบริหารโครงการเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่

จะมารับผิดชอบและบริหารองค์กรในอนาคตต่อไป


วิทยากร
คุณสุรพล โศภนคณาภรณ์

•ที่ปรึกษาพิเศษด้านวิศวกรรมไฟฟ้า บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

•อดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

•ประสบการณ์ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้าโดยเฉพาะการจัดทำงบประมาณ แบบประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างและงานturnkeyมากกว่า 20 ปี

•บริหารโครงการจัดทำ Feasibility study of New Underground Cable in Phnom Penh และ โครงการ Feasibility study on Conversion of Overhead Line to Underground Cable in Luang Prabang

•บริหารโครงการก่อสร้างอุโมงค์เคเบิล 230 kV ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยช่วงถนนลาดพร้าวกับวิภาวดี และช่วงบางกะปิกับชิดลม

•บริหารโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 69, 115 และ 230 kV แบบอินดอร์หลายแห่งในกทม.

•บริหารโครงการการจ่ายไฟฟ้า115 kV ให้รถไฟฟ้า Air Port Link ระหว่างมักกะสันกับท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

•บริหารโครงการฝึกอบรมวิศวกรรมไฟฟ้าเกี่ยวกับระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าในประเทศที่อยู่ตอนใต้ลุ่มแม่น้ำโขงเช่นลาว กัมพูชา เวียดนามและเมียนมา 

•บริหารงานวิจัยและพัฒนาโครงการต่างๆเพื่อสนับสนุนระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าเช่นกล้อง CCTV สำหรับตรวจสอบอุปสรรคที่อยู่ในท่อร้อยสายไฟฟ้าในระบบสายใต้ดิน เครื่องตัดกิ่งไม้ใต้แนวสายอากาศแบบบังคับบนรถกระเช้า การผลิตไฟฟ้าและน้ำอุ่นระบบโซล่าร์ 


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารโครงการ
The Best Lipstick Trends ลิปสติก
5500บาท
1.Matte Liquid Lip ลิปแมทแบบจุ่มกันน้ำ 2.Flower jelly lips ลิปแท่งใสเจลลี่ 3.Metallic Liquid Lip ลิปแมทแบบจุ่มสี Metallic กันน้ำ 4.Matte Lipstick lip ลิปแท่งแมทกันน้ำ 5.Lip Matte Palettes ลิปจุ่มแมท6.Lip oil gel ลิปกลอสสีวาวแบบจุ่ม
Sun screen and water proof sun block กันแดด
5500บาท
ผลิตภัณฑ์ที่จะได้เรียนทำคือ 1.กันแดดรองพื้นเนื้อแบบบางเบา 2.กันแดดสูตรน้ำบรรจุเป็นสเปรย์ได้ 3.กันแดดซิลิโคนเนื้อมูส 4.โลชั่นกันแดดขั้นเทพ (Body Lotion Sun Screen) 5.กันแดดเนื้อเจล (Sun Screen Gel) 6.กันแดดชนิดแท่ง (Sun Block Pigmented Stick)
หลักสูตร การทำเบเกอรี่เบื้องต้น
52000บาท
เรียนรู้การทำเบเกอรี่ขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็น คุ๊กกี้ ขนมปัง พาย และ เค้กชนิดต่างๆ อัดแน่นด้วยความรู้ และเทคนิค เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน หรือผู้ที่มีสนใจจะนำไปต่อยอดทางธุรกิจในอนาคต