สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

“การบริหารโครงการสู่ความสำเร็จขององค์กร” (Project Management for Corporate Success)

“การบริหารโครงการสู่ความสำเร็จขององค์กร” (Project Management for Corporate Success)
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
                    การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและความกดดันจากการแข่งขันที่เข้มข้นเป็นเหตุให้งานต่างๆ ขององค์กรจากงานประจำกลายเป็นงานในลักษณะของโครงการที่มีทั้งโครงการขนาดใหญ่และขนาดเล็กมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจเอกชนที่ต้องดำเนินธุรกิจในสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงขึ้น ลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความต้องการสูงขึ้น และมีทางเลือกมากขึ้น ปัจจุบันการพัฒนาประเทศตามนโยบายของภาครัฐทำให้มีโครงการขนาดใหญ่เกิดขึ้นมากมายทั้งระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบจราจร ระบบขนส่งมวลชน การบริหารจัดการน้ำ ระบบบริหารการขนส่ง โครงการที่อยู่อาศัยของรัฐ หรือสนามบิน เป็นต้น ทุกโครงการล้วนแล้วแต่มีงบประมาณสูง มีการใช้ทรัพยากร ซึ่งต้องการการวางแผน การบริหารจัดการและการควบคุมโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายในเรื่องงบประมาณ ระยะเวลา และคุณภาพให้เป็นไปตามที่กำหนด โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม การบริหารโครงการ (Project Management) ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งของการบริหารงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับงานขนาดใหญ่ งานที่มีลักษณะเฉพาะ และงานซึ่งต้องการทักษะหลายๆ ด้าน การบริหารโครงการที่มีประสิทธิผลจะทำให้งานแล้วเสร็จทันตามเวลา และอยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนด อีกทั้งจะช่วยให้สามารถคาดการณ์อนาคตให้แก่ธุรกิจและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นลงได้

                    บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด จึงได้จัดการอบรมหลักสูตร “การบริหารโครงการสู่ความสำเร็จขององค์กร” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจจากวิทยากรที่มีประสบการณ์ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยเริ่มต้นตั้งแต่ระยะการเตรียมการดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ จนโครงการแล้วเสร็จ เช่น แนวทางการเขียนข้อกำหนดหรือ Term of Reference (TOR) รวมทั้งข้อกำหนดใน TOR กรณีที่ไม่มีรายละเอียดหรือกรณีที่ไม่อาจทราบล่วงหน้าหรือไม่สามารถดำเนินการตามแนวทางปกติ การพิจารณาผลการประกวดราคา การควบคุมงานการก่อสร้าง การทดสอบเพื่อตรวจรับงาน ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคหรือการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นของโครงการ เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กร นอกจากนี้มีการนำเสนอตัวอย่างกรณีศึกษาของการบริหารโครงการวิจัยและพัฒนา และโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารโครงการทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างเป็นเหตุเป็นผลเพื่อประโยชน์ขององค์กรสูงสุดต่อไป 

วันที่จัดงาน
วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. 
หัวข้ออบรมสัมมนา
แบ่งเป็น 3 หัวข้อสำคัญๆ ดังนี้

1.หลักและแนวทางบริหารโครงการตามข้อกำหนดเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร

  oหลักและแนวทางจัดเตรียม TOR     Oคุณภาพและการเปลี่ยนแปลง

  oขอบเขต                                        Oการประสานงานและการสื่อสาร

  oงบประมาณ                                    Oปัญหาและความเสี่ยง

2กรณีศึกษา

  oการบริหารโครงการวิจัยการควบคุมต้นไม้ใต้แนวสายไฟฟ้า

  oการบริหารโครงการก่อสร้างอุโมงค์เคเบิลใต้ดิน

3การบริหารจัดการความรู้จากประสบการณ์ในการบริหารโครงการเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่

จะมารับผิดชอบและบริหารองค์กรในอนาคตต่อไป


วิทยากร
คุณสุรพล โศภนคณาภรณ์

•ที่ปรึกษาพิเศษด้านวิศวกรรมไฟฟ้า บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

•อดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

•ประสบการณ์ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้าโดยเฉพาะการจัดทำงบประมาณ แบบประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างและงานturnkeyมากกว่า 20 ปี

•บริหารโครงการจัดทำ Feasibility study of New Underground Cable in Phnom Penh และ โครงการ Feasibility study on Conversion of Overhead Line to Underground Cable in Luang Prabang

•บริหารโครงการก่อสร้างอุโมงค์เคเบิล 230 kV ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยช่วงถนนลาดพร้าวกับวิภาวดี และช่วงบางกะปิกับชิดลม

•บริหารโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 69, 115 และ 230 kV แบบอินดอร์หลายแห่งในกทม.

•บริหารโครงการการจ่ายไฟฟ้า115 kV ให้รถไฟฟ้า Air Port Link ระหว่างมักกะสันกับท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

•บริหารโครงการฝึกอบรมวิศวกรรมไฟฟ้าเกี่ยวกับระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าในประเทศที่อยู่ตอนใต้ลุ่มแม่น้ำโขงเช่นลาว กัมพูชา เวียดนามและเมียนมา 

•บริหารงานวิจัยและพัฒนาโครงการต่างๆเพื่อสนับสนุนระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าเช่นกล้อง CCTV สำหรับตรวจสอบอุปสรรคที่อยู่ในท่อร้อยสายไฟฟ้าในระบบสายใต้ดิน เครื่องตัดกิ่งไม้ใต้แนวสายอากาศแบบบังคับบนรถกระเช้า การผลิตไฟฟ้าและน้ำอุ่นระบบโซล่าร์ 


คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทประกอบการด้านงานที่ปรึกษา และผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่

ที่มีบุคลากรที่รับผิดชอบเป็นหัวหน้าโครงการ, ผู้จัดการโครงการ, วางแผนงานโครงการ หรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ หรือเกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ

สถานที่จัดงาน
ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ 
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4.00 บาท - สมาชิกสภาวิศวกร และลูกค้า COT 4,500 บาท (ไม่รวม vat)

- ผู้สนใจทั่วไป 4,700 บาท (ไม่รวม vat)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:วลัยลักษณ์
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0 2934 3233-47 ต่อ 3

หากท่านต้องการสมัคร “การบริหารโครงการสู่ความสำเร็จขององค์กร” (Project Management for Corporate Success)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


5500บาท
→ การนำสารสกัดมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง → เข้าใจสมุนไพรในแต่ละกลุ่มที่ใช้ในการดูแลปัญหาผิวต่างๆ → เข้าใจหลักการเตรียมสารสกัดจากพืชสมุนไพร → การวิเคราะห์ประเมินคุณภาพของสารสำคัญที่ได้
4500บาท
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ปฎิบัติ > แชมพูปรับสภาพเส้นผมสูตรเข้มข้น > แชมพูปรับสภาพเส้นผมสูตรเหลวใส > ครีมนวดบำรุงเส้นผม > ทรีทเม้นผม > แฮร์โคท > โคลนหมักผม
12000บาท
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ปฎิบัติ : สุดคุ้ม 32 รายการ - สบู่เหลวล้างหน้าน้ำผึ้ง - โลชั่นลดสิวอักเสบ - ผงสมุนไพรพอกหน้าลดสิวอักเสบ - เจลมาร์คหน้ากรุงเขมาสูตรลดสิว อักเสบและการระคายเคือง - แป้งน้ำสมุนไพรลดสิวอักเสบ - น้ำมัน Beautiful Oil - ลูกประคบลดสิวอักเสบ - ครีมล้
12000บาท
การทำเครื่องสำอางสมุนไพรจากธรรมชาติและแนวออร์แกนิก รวมผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ผิวหน้า(ฝ้า กระ จุดด่างดำ สิว) ผิวกาย มือ เท้า
3200บาท
ร่วมอบรมหลักสูตร First Aid & CPR กับทาง HRDZENTER โดยบุคลากรทางการแพทย์โดยตรง เน้นฝึกปฏิบัติเพื่อนำไปใช้ได้จริง
5000บาท
การคำนวนสูตรสบู่/เรียนรู้สมุนไพรที่นิยมนำมาทำสบู่เพื่อลดปัญหา สิว ฝ้า กระ จุดด่างดำ รอยเหี่ยวย่น ฯลฯ/เทคนิคการผสมสมุนไพรและสารสกัดลงในสบู่/ทคนิคการทำสบู่เหลวใสจากธรรมชาติ 100 %
5500บาท
ผลิตภัณฑ์ที่จะได้เรียน1.กันแดดรองพื้นเนื้อแบบบางเบา 2.กันแดดสูตรน้ำบรรจุเป็นสเปรย์ได้ 3.กันแดดซิลิโคนเนื้อมูส4.โลชั่นกันแดดขั้นเทพ (Body Lotion Sun Screen) 5.กันแดดเนื้อเจล6.กันแดดชนิดแท่ง
12000บาท
ทำเครื่องสำอางสมุนไพรจากธรรมชาติและแนวออร์แกนิก รวมผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ผิวหน้า(ฝ้า กระ จุดด่างดำ สิว) ผิวกาย มือ เท้า"
4500บาท
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ปฎิบัติ 1.แชมพูกำจัดเห็บหมัด 2.แชมพูแก้เชื้อราและโรคผิวหนังต่างๆ 3.ครีมนวดให้ขนนุ่ม 4.สเปรย์น้ำยากำจัดเห็บหมัด 5.โทนเนอร์แก้เชื้อราและโรคผิวหนังต่างๆ 6.น้ำยาเช็ดหูสุนัข 7.แป้งกำจัดเห็บหมัด 8.การทำน้ำหมักชีวภาพจากสมุนไพร