หลักสูตร ข้อกำหนด ISO 31000: 2018 Risk management

รหัสหลักสูตร: 67242

จำนวนคนดู 615 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตร ข้อกำหนด ISO 31000: 2018 Risk management
รอบที่

1

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

      สำหรับเรื่องความเสี่ยงถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานโดยเฉพาะในระดับวิชาชีพจะต้องมีความรู้ความเข้าใจซึ่งรูปแบบรวมถึงวิธีการทำดำเนินการในการจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นมีมากมายหลายโมเดล แต่ในซีรีส์นี้จะขอหยิบยกเอาการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานสากลระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ International Standard Organization: ISO 31000 Risk Management ตัวระบบมาตรฐาน ISO 31000 Risk management นั้นได้มีการพัฒนาและปรับปรุงมาแล้ว 2 ครั้ง ปัจจุบันคือเวอร์ชั่น ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561)


วัตถุประสงค์

 1.  เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
 2.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวทางในการนำเอามาตรฐานISO 31000 และCOSOไปใช้ในการจัดวางระบบการบริหารความเสี่ยงภายในกิจการ
 3.  เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการและระบบการจัดการความเสี่ยงสามารถประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากปัจจัยต่างๆ ได้


หัวข้ออบรมสัมมนา
1.  ความเข้าใจ และความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ต่อในการบริหารผลดำเนินงานของกิจการ (Risk-Based Performance Management)

2.  ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานISO 31000 : 2018 (System)

 • กรอบการบริหารความเสี่ยง (Framework)
 • หลักการพื้นฐาน8 ประการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง (Principles)

4.  กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Process) ตามมาตรฐานISO 31000 : 2018

 • การสื่อสารและการให้คำปรึกษา (Communication and Consultation)
 • การกำหนดขอบเขต บริบท และหลักเกณฑ์ (Scope, Context and Criteria)
 • การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
 • การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment)
 • การบันทึกและการรายงานความเสี่ยง (Risk Recording and Reporting)
 • การติดตาม ทบทวน และปรับปรุงกรอบบริหารความเสี่ยง (Monitoring, Review and Improvement)

5.  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Culture)

6.  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ERM 2017 (Enterprise Risk Management-Integrating with Strategy and Performance)

 • ความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงพัฒนา COSO ERM 2004 ก่อนจะมาเป็นCOSO ERM 2017
 • 5 องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงตามแนวคิดของCOSO ERM 2017 (Framework)
 • หลักการ20 ประการในการบริหารความเสี่ยง (Principles)

7.  กระบวนการการบริหารความเสี่ยง (Process)ตามมาตรฐานCOSO ERM 2017

 • การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective)
 • การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
 • การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
 • การประเมินมาตรการควบคุมภายใน (Risk Control)
 • การประเมินมาตรการควบคุมภายใน (Risk Control)
 • การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment)
 • การรายงานและติดตามความเสี่ยง (Risk Reporting & Monitoring)

8.  การประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลมาบริหารจัดการความเสี่ยงตามบริบทขององค์กร

 • โครงสร้างและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
 • ประเภทของความเสี่ยง
 • การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
 • เครื่องมือแบบฟอร์ม ฯลฯ ที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
 • การกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงและแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment Plan)
 • การจัดทำรายงานความเสี่ยงขึ้นทะเบียนความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Evaluation and Reporting Process)


ลักษณะการเรียนรู้

 • การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที
 • การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ


วิทยากร
ดูประวัติ

พลกฤต โสลาพากุล

อบรมสำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การโค้ชชิ่ง, ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, งานธุรการ เลขานุการ)

วิทยากร และที่ปรึกษาธุรกิจด้านการพัฒนาองค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

 •  หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารระบบการจัดการมาตรฐาน ISO

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

**สถานที่อบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

  หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
  หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
  (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
  ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ข้อกำหนด ISO 31000: 2018 Risk management
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ISO 31000: 2018 Risk management, กรอบการบริหารความเสี่ยง, การประเมินความเสี่ยง, การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด