การแก้หนี้ SME&L สำหรับผู้ประกอบการ

จำนวนคนดู 358 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การแก้หนี้ SME&L สำหรับผู้ประกอบการ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
1.วัตถุประสงค์

1.1.เพื่อช่วยให้เจ้าของกิจการ SME&L สามารถตรวจสอบ อาการเริ่มป่วยของกิจการ จากสัญญาณต่างๆ ทางการเงิน และสามารถหาวิธีป้องกัน ไม่ให้ลุกลามจนกิจการต้องเข้าห้อง ICU

1.2.เพื่อเผยแพร่ความรู้ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขหนี้กิจการ SME&L การแก้ไขปัญหาทางการเงิน เพื่อให้กิจการสามารถฝ่าวิกฤตในช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

1.3.เพื่อช่วยเหลือแก่กิจการ SME&L ที่มีปัญหาทางการเงินและลด NPL ในระบบลง ซึ่งจะส่งผลทำให้ระบบเศรษฐกิจมีความเชื่อมั่น มีกำลังที่จะเปลี่ยนแปลงขยายตัวไปในทิศทางที่ดี

1.4.เพื่อสร้างอาชีพที่ปรึกษาธุรกิจด้านการปรับโครงสร้างหนี้ และด้านการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาทางการเงิน อันจะนำไปสู่ความสามารถแก้ไขปัญหาสภาพคล่องกิจการในระบบเศรษฐกิจในภาพรวมได้อย่างรวดเร็ว และแท้จริง

2.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

2.1.ด้านการเงิน

2.1.1.ผู้เข้าอบรมจะเข้าใจถึงวิธีการตรวจสอบสุขภาพทางการเงินของกิจการตนเอง สามารถวิเคราะห์ได้ว่ากิจการป่วยเนื่องมาจากสาเหตุใด

2.1.2.ผู้เข้าอบรมสามารถที่จะวางแผนแก้ไขปัญหาการเงินให้แก่กิจการของตนเองเพื่อหาวิธีในการรักษาอาการป่วยนั้นให้หายขาดได้

2.1.3.ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้กิจการด้วยมือของตนเอง และจะจบลงเมื่อใด ไม่ต้องรอไม่ต้องส่งต่อถึงรุ่นลูก

2.2.ด้านกฎหมาย

2.2.1.ผู้เข้าอบรมสามารถรับมือกับบรรดาเจ้าหนี้ทุกรายที่กำลังทวงถามหนี้จากกิจการ ไม่ว่าหนี้นั้นจะอยู่ในชั้นบอกกล่าว, ชั้นฟ้อง, ชั้นบังคับคดีหรือ ชั้นคดีล้มละลายก็ตาม โดยไม่ต้องหวาดผวากับเสียงโทรศัพท์ของเจ้าหนี้อีกต่อไป

2.2.2.ผู้เข้าอบรมจะเรียนรู้ถึงตัวอย่างการต่อสู้คดีตามกฎหมายอย่างไรให้ได้ทั้งเวลา และให้ได้ทั้งอำนาจต่อรองในการประนอมหนี้ไม่ต้องกลัวการถูกฟ้องคดีอีกต่อไป

2.2.3.ผู้เข้าอบรมจะสามารถนำความรู้ทางกฎหมาย เช่น การฟื้นฟูกิจการ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เป็นสากลไปใช้ประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ได้ประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้สูงสุด

2.3.ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สิน และกิจการระหว่างปรับโครงสร้างหนี้

2.3.1.ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารจัดการทรัพย์สินของกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กิจการในระหว่างที่ถูกทวงหนี้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการฟื้นตัวของกิจการ รวมถึงการทวงหนี้จากลูกหนี้การค้าของตนโดยเลือกใช้เครื่องมือทางกฎหมายที่ได้ผลจริง

2.3.2.ผู้เข้าอบรมจะทราบว่าทรัพย์สินใดบ้างที่เข้าข่ายไม่สามารถย้าย ซ่อน โอนในระหว่างที่ถูกทวงหนี้ได้ แล้วทำการบริหารจัดการให้ถูกต้องจะไม่ปฏิบัติการใดๆในทางที่จะมีความเสี่ยงเป็นลูกหนี้ที่ทุจริต จะปลอดภัยต่อการถูกเจ้าหนี้ฟ้องร้องทางอาญา ข้อหาโกงเจ้าหนี้

2.4.ด้านกลยุทธ์เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ได้จริง

2.4.1.ผู้เข้าอบรมจะเรียนรู้ถึงรูปแบบในการประนอมหนี้ว่ามีมากมายหลากหลายวิธีที่เป็นประโยชน์และสามารถปรับประยุกต์นำมาใช้กับตนเองได้

2.4.2.ผู้เข้าอบรมจะรู้ถึงกลยุทธ์ต่างๆที่สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือที่จะยื่นข้อเสนอ ต่อรอง เสนอแนวทาง รูปแบบ เงื่อนไขที่เหมาะสม เพื่อการประนอมหนี้ของกิจการและเจ้าหนี้ยอมรับ

2.4.3.ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำคำขอประนอมหนี้ และเอกสาร ข้อมูลที่จำเป็นต่อการประนอมหนี้ได้


หัวข้ออบรมสัมมนา

1. การปรับโครงสร้างหนี้มีความสำคัญต่อกิจการอย่างไร

-ความสำคัญของการปรับโครงสร้างหนี้

-สัญญาณของการเกิดหนี้มีปัญหา

-ศิลปะในการปรับโครงสร้างหนี้ให้สำเร็จ

-วิธีการจัดทำ cash flow อย่างง่ายเพื่อตรวจสอบสุขภาพทางการเงิน

2.การตรวจสอบสุภาพการเงิน และวางแผนการเงินเพื่อชำระหนี้ (แบบเจ้าของกิจการ)

-การจัดทำประมาณการกระแสเงินสดตามจริงเพื่อตรวจสอบสุขภาพการเงินกิจการว่าป่วยหรือไม่ (cash flow 1)

-การกำหนดสมมุติฐานใหม่+ปรับปรุงประมาณการกระแสเงินสดเพื่อหาความสามารถในการชำระหนี้ (cash flow 2)

-การจัดทำประมาณการกระแสเงินสดเพื่อชำระหนี้/วางแผนชำระหนี้ (cash flow 3)

3.เครื่องมือบริหารหนี้ของเจ้าหนี้และการรับมือ

-บทบาทของหนี้สิน,เจ้าหนี้,ลูกหนี้ต่อระบบเศรษฐกิจ

-เครื่องมือบริหารหนี้ของเจ้าหนี้

-ขั้นตอนที่ธนาคารใช้เครื่องมือเพื่อการทวงหนี้

-รับมืออย่างไรเมื่อถูกทวงหนี้

-ขั้นตอนการต่อสู้คดีในชั้นศาล

4.การบริหารกิจการและทรัพย์สินในระหว่างที่ถูกทวงหนี้อย่างไรให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

-ข้อห้ามลูกหนี้ทำสิ่งนี้เมื่อถูกทวงหนี้

-บริหารกิจการอย่างไรเมื่อถูกทวงหนี้

-บริหารทรัพย์สินอย่างไรเมื่อถูกทวงหนี้

5.กลยุทธ์ในการปรับโครงสร้างหนีให้สำเร็จ

-การปรับโครงสร้างหนี้คืออะไรมีได้กี่รูปแบบ

-อะไรเป็นเหตุผลที่เจ้าหนี้ยอมปรับโครงสร้างหนี้ตามที่ลูกหนี้ขอ

-ทำอย่างไรให้เจ้าหนี้ยอมตามเรา

-วิธีการเขียนคำขอประนอมหนี้

-การวางแผนกลยุทธ์เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สำเร็จ

-ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การปรับโครงสร้างหนี้ไม่สำเร็จ

-กรณีศึกษา

(1)การวางแผนปรับโครงสร้างหนี้ (กิจการโรงงานแปรรูปส่งออกยางพารา )

(2)การวางแผนปรับโครงสร้างหนี้กิจการ (กิจการโรงงานผลิตผงซักฟอก)

(3)การวางแผนปรับโครงสร้างหนี้ (กิจการร้านทำผม)

(4)การวางแผนปรับโครงสร้างหนี้(กิจการจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์เสริมสวยและความงาม)

(5)การวางแผนปรับโครงสร้างหนี้ (ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

(6)การวางแผนปรับโครงสร้างหนี้ (ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง)

6.การนำกระบวนการฟื้นฟูกิจการมาใช้ประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้

-ที่มาและการพัฒนาการของกฎหมายฟื้นฟูกิจการในประเทศไทย

-ประโยชน์ที่ได้รับจากการฟื้นฟูกิจการ

-การใช้สิทธิเพื่อขอคุ้มครองตามกฎหมายฟื้นฟูกิจการ

7.Workshop

-จัดทำประมาณการกระแสเงินสดเพื่อตรวจสอบสุขภาพการเงิน

-กำหนดสมมุติฐานใหม่+ปรับปรุงประมาณการกระแสเงินสดเพื่อหาความสามารถในการชำระหนี้

-วางแผนการเงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้กิจการ

8.ถาม - ตอบ


Sponsored
สัมมนาออนไลน์ฟรี ความรู้​เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา

สัมมนา​ออนไลน์​ Webinar ฟรี หัวข้อ "ความรู้​เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญากับผู้เชียวชาญโดยตรง" จัดโดยสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เริ่ม 10...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ปรับโครงสร้างหนี้, หนี้, แก้หนี้, ทวงหนี้, ฟ้องคดี, ล้มละลาย

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

คอร์สออนไลน์ (VDO)