ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

เติมความรู้สู่การเป็น HRD Manager ในยุค Disruptive (Leveraging HRD Manager in Disruptive Business Era)

จำนวนคนดู 127 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เติมความรู้สู่การเป็น HRD Manager ในยุค Disruptive (Leveraging HRD Manager in Disruptive Business Era)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หากอยากเรียนรู้ละฝึกฝนตนให้เป็น HRD Manager ยุค Business 4.0 ห้ามพลาด.....

หลักสูตร 2 วันที่เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติและให้คำแนะนำอย่างเข้มข้นกับท่านในการก้าวเป็น Professional HRD Manager 

รอบรู้สารพัดเรื่อง HRD ในโลกธุรกิจยุคใหม่ที่ไม่ใช่แค่ทำงานบริหารงานฝึกอบรมเท่านั้น แต่ยังมีอะไรให้ทำอีกมากกกก..... 

เรียนรู้เครื่องมือใหม่ ๆ ในงาน HRD จากเคสขององค์กรชั้นนำ พร้อมคำแนะนำในการปรับใช้จากวิทยากรที่ทำงานที่ปรึกษา 

ข้อคิดและแนวทางการปรับปรุงงาน HRD เพื่อยกระดับไปเป็น People Development ที่ตอบกลยุทธ์องค์กร...


หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline) :  


วันที่ 1  :  - วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์  2562   (เวลา 09.00 - 16.00 น.)

=> การพัฒนาบุคลากรและบทบาทของ HRD Manager ยุค Disruptive   

      + สำรวจ Disruptive ที่ Disrupt งาน HRD

      + งานพัฒนาบุคลากรที่ต้องเน้นสำหรับโลกยุคธุรกิจ 4.0 

      + บทบาท HRD Manager ที่จะรับมือกับ Disruptive อย่างได้ผล

      + แชร์งาน HRD ขององค์กรที่ยังไม่ได้ผลดี หรือมีประเด็นที่ต้องแก้ไขอย่างไรบ้าง

=> จากกลยุทธ์องค์กรสู่กลยุทธ์ HRD ที่ต้องวางให้มั่น  

      + ทบทวนเรื่องกลยุทธ์ 

      + ทบทวนและทดลอง SWOT องค์กร และทำ HRD SWOT 

      + ทบทวนและทดลองทำ TOWS Matrix และกำหนดหัวข้องาน Strategic HRD  

      + ทบทวนและทดลองทำ HRD Action Plan เพื่อตอบสนองผลจากการวิเคราะห์ และตัวชี้วัดหลักหรือ KPIs ในงาน HRD

 => เจาะลึกเครื่องมือพัฒนาบุคลากรในงาน HRD ที่ HRD Manager ต้อง Expert 

      + การบริหารจัดการงานฝึกอบรมให้ได้ผลดี   

            - การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เชื่อมโยงกับ

                 > ความต้องการพัฒนาเพื่อตอบสนองกลยทธ์ขององค์กร     

                 > Competency ที่กำหนดไว้เป็นสำหรับการประเมินในแต่ละรอบประเมิน 

            - การรับมือกับปัญหาของการฝึกอบรมมี่ Train แล้ว “นิ่ง”  

            - การรับมือกับปัญหาการประเมินผลหลังจากการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 

            - การรับมือกับปัญหาของการทำ OJT แล้วพนักงานใหม่ไม่รู้งาน  

            - การประสานงานกับวิทยากรเพื่อกำหนดรายละเอียดของหลักสูตรและวิธีการประเมินและติดตามผลหลังจากการฝึกอบรม 

      + การบริหารผลงานพนักงาน (Performance Management)  

            - ทำไมเราจึงต้องบริหารผลงานพนักงาน 

            - วงจรของการบริหารผลงาน (Performance Management Cycle) และการทำในภาคปฏิบัติ

            - เรื่องของการกำหนดเป้าหมายผลงานและ KPIS ที่ HRD Manager ต้องรู้ให้ลึก   

            - การปรับปรุงผลงาน (Performance Improvement)   

      + การจัดการการเติบโตตามสายอาชีพของพนักงาน (Career Management)  

             - Career Management คืออะไร และมีกิจกรรมของงานเพียงใด 

            - การกำหนดเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพ (Career Path)

            - ทำอย่างไรดีเมื่อต้องเชื่อมโยงเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพกับการวางแผนพัฒนาบุคลากร  

      + การจัดทำเส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนา (Training & Development Roadmap)  

            - ทำไมเราต้องทำเส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร   

            - เส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรคืออะไร และต้องทำอย่างไรบ้าง 

            - ข้อมูลสำคัญสำหรับการจัดทำเส้นทางการพัฒนาพนักงาน/เส้นทางการฝึกอบรม 

            - การนำข้อมูลเส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรไปใช้ประโยชน์ เช่น การวางแผนฝึกอบรมพนักงานประจำปี เป็นต้น  

       + การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan-IDP)  

            - ทำไมเราต้องพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล  

            - การพัฒนาที่จุดแข็งและการพัฒนาที่จุดอ่อน แบบใดดีกว่ากัน และควรต้องทำอย่างไรในองค์กรของเรา  

            - ขั้นตอนของการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล และกรณีศึกษา   

             - การเชื่อมโยงผลการประเมิน Competency Gap กับการวางแผนพัฒนาบุคลากร และจะทำอย่างไรหากองค์กรยังไม่มี Competency วันที่ 2  :  - วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์  2562   (เวลา 09.00 - 16.00 น.)

=> เจาะลึกเครื่องมือพัฒนาบุคลากรในงาน HRD ที่ HRD Manager ต้อง Expert (ต่อ)

      + ทบทวนการจัดทำและปรับใช้ Skill Matrix   

            - ทำไมเราจึงต้องจัดทำ Skill Matrix  และตัวอย่างของ Skill Matrix ที่หลากหลาย

            - ขั้นตอนของการจัดทำ Skill Matrix ตามแนวทางที่องค์กรต่าง ๆ นิยมจัดทำ

            - การเชื่อมโยง Skill Matrix กับการจัดทำแผนการฝึกอบรม 

            - Skill Matrix แตกต่างอย่างไรกับสมรรถนะหรือ Competency        + สมรรถนะ (Competency) เพื่อการพัฒนาบุคลากร  

            - Competency คืออะไรและมีประโยชน์อย่างไร

            - แนวทางการจัดทำ Competency  และแนวทางทำงานกับที่ปรึกษา (Consultant) 

            - การปรับใช้ในงาน Competency ในเรื่อง.....

                  > การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs) 

                  > การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมแบ In-house Training 

                  > การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Assessment/Performance Appraisal)   

                  > การจัดทำเส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน (Training & Development Roadmap)         + ทบทวนการจัดทำระบบจัดการคนเก่งและการสืบทอดตำแหน่งบริหาร (Talent & Succession Management)   

            - ทำไมเราจึงต้องจัดทำระบบจัดการคนเก่ง และระบบนี้เกี่ยวข้องอย่างไรกับการสืบทอดตำแหน่งบริหาร   

            - คนเก่งคือใคร และผู้ใดควรสืบทอดตำแหน่งบริหาร 

            - เข้าใจเรื่องของการประเมินศักยภาพ และเครื่องมือในการคัดเลือกคนเก่งและผู้สืบทอดตำแหน่งที่ HRD ต้องร่วมออกแบบ 

            - แนวทางการวางแผนพัฒนาคนเก่ง และผู้สืบทอดตำแหน่งบริหาร 

            - แนวทางการคงสถานะคนเก่งและผู้สืบทอดตำแหน่งบริหาร  => งาน OD — Organization Development ที่ HRD Manager ต้องเรียนรู้ พร้อมตัวอย่างขององค์กรชั้นนำ 

      + ความเข้าใจพื้นฐาน ขอบข่ายงานงานพัฒนาองค์กร  

      + แนวทางการสร้าง Employee Engagement

      + แนวทางการสร้างและส่งเสริมวัฒนธรรม (Corporate Culture) หรือค่านิยมองค์กร (Corporate Value)  

      + แนวทางการสร้างและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง (Leading Change) ในบทบาทของ HRD => Agile HR ที่ HRD Manager ต้องเรียนรู้ 

      + ทำไม HR ต้อง Agile และ Agile HR คืออะไร   

      + รู้จักกับ Agile HR Manifesto และ People Development Toolkits แนว Agile HR 

      + คนทำงานต้องมีคุณลักษณะอย่างไร เมื่อต้องทำงานแนว Agile และ HRD ต้องทำอย่างไรดีกับเรื่องนี้  => จะทำอย่างไรต่อไปกับงาน HRD แบบ Professional ในองค์กรของเรา


+ สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และถาม-ตอบ ————————————————

วิธีการเรียนรู้ :

– บรรยายอย่างย่อและซักถาม

– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

– กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม

– ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ


กลุ่มเป้าหมาย :

– เจ้าของธุรกิจขนาด SME

– Manager


วิทยากร : ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเพิ่มผลผลิตที่มีประสบการณ์มากมายจากองค์กรทั้งในธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมหลายองค์กรชั้นนำค่าบริการอบรม : 7,800.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 8,345.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 8,112.-บาท)

Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 7,600.-บาท!!!

Sponsored
Train the Professional Trainer : คอร์สฝึกการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Season 3

เคล็ดวิชาสู่การเป็นวิทยากรชั้นแนวหน้าของประเทศไทย กับ Template ระดับโลกจาก T.harv Eker , Jim Ron , Zip Zigla , และอีกมากมายอาชีพวิทยากร และ Trainer คืออาชีพที่มาแรงและมีโอกาสทำรายได้สูงถึงหลักแสนบา...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: HRD, หลักสูตรสำหรับผูัจัดการ, เติมความรู้สู่HRDManager
กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศงานธุรการ
3,900บาท
งานธุรการเป็นสายสนับสนุนสายหลักให้สามารถดำเนินธุรกิจขององค์กรให้ประสบความสำเร็จช่วยให้การทำงานสะดวก รวดเร็วรวมถึงเป็นการช่วยควบคุม และดูแลงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้
เทคนิคการเจรจาทวงถามเพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Collection Call)
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการทวงถามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ในการทวงถามหนี้ได้จริงในการทำงาน
หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์งานและการคัดเลือกคนให้เหมาะสมกับองค์กร
3900บาท
หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบขึ้นจากประสบการณ์ในการสัมภาษณ์งานกว่า 20,000 คน ของวิทยากรในการทำงานองค์กรชั้นนำกว่า 24 ปี ถ่ายทอดเป็นหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อช่วยให้ท่านและองค์กรของท่านสามารถสัมภาษณ์และคัดครองบุคลากรแบบเข้มข้น โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์
รู้ทัน IT สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่ IT
6900บาท
เหมาะสำหรับผู้บริหารที่สนใจ IT ที่ไม่ใช่ IT เเละบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่อง IT
Sponsored
Train the Professional Trainer : คอร์สฝึกการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Season 3
1790บาท
วิทยากรหลายคนพยายามสร้างตัวเองเพื่อเป็นมืออาชีพ เริ่มได้ไม่นานก็ตกม้าตาย ไปไม่รอด !! บางคนสอนดีมาก มีความรู้เยี่ยม แต่ไม่สามารถประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ได้ หากคุณเป็นหนึ่งคนที่กำลังมองหาอาชีพที่จะสร้างรายได้จากสิ่งที่คุณรัก สิ่งที่ชอบ และได้ช่วยผู้คนอีก
ทบทวนการทำงานกับปั้นจั่น
2000บาท
ทบทวนการทำงานกับปั้นจั่น (ตามกฎหมาย) Cranes Operator Review ดังนั้น ผู้ที่ปฏิบัติงานกับปั้นจั่น (เครน) หรือผู้ที่จะต้องทำงานกับปั้นจั่นในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างอันตราย มีความเสี่ยงสูงและมีระบบการทำงานของปั้นจั่น (เครน) ที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การบังคับปั้นจ