เติมความรู้สู่การเป็น HRD Manager ในยุค Disruptive (Leveraging HRD Manager in Disruptive Business Era)

จำนวนคนดู 245 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เติมความรู้สู่การเป็น HRD Manager ในยุค Disruptive (Leveraging HRD Manager in Disruptive Business Era)
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หากอยากเรียนรู้ละฝึกฝนตนให้เป็น HRD Manager ยุค Business 4.0 ห้ามพลาด.....

หลักสูตร 2 วันที่เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติและให้คำแนะนำอย่างเข้มข้นกับท่านในการก้าวเป็น Professional HRD Manager 

รอบรู้สารพัดเรื่อง HRD ในโลกธุรกิจยุคใหม่ที่ไม่ใช่แค่ทำงานบริหารงานฝึกอบรมเท่านั้น แต่ยังมีอะไรให้ทำอีกมากกกก..... 

เรียนรู้เครื่องมือใหม่ ๆ ในงาน HRD จากเคสขององค์กรชั้นนำ พร้อมคำแนะนำในการปรับใช้จากวิทยากรที่ทำงานที่ปรึกษา 

ข้อคิดและแนวทางการปรับปรุงงาน HRD เพื่อยกระดับไปเป็น People Development ที่ตอบกลยุทธ์องค์กร...


หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline) :  


วันที่ 1  :  - วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์  2562   (เวลา 09.00 - 16.00 น.)

=> การพัฒนาบุคลากรและบทบาทของ HRD Manager ยุค Disruptive   

      + สำรวจ Disruptive ที่ Disrupt งาน HRD

      + งานพัฒนาบุคลากรที่ต้องเน้นสำหรับโลกยุคธุรกิจ 4.0 

      + บทบาท HRD Manager ที่จะรับมือกับ Disruptive อย่างได้ผล

      + แชร์งาน HRD ขององค์กรที่ยังไม่ได้ผลดี หรือมีประเด็นที่ต้องแก้ไขอย่างไรบ้าง

=> จากกลยุทธ์องค์กรสู่กลยุทธ์ HRD ที่ต้องวางให้มั่น  

      + ทบทวนเรื่องกลยุทธ์ 

      + ทบทวนและทดลอง SWOT องค์กร และทำ HRD SWOT 

      + ทบทวนและทดลองทำ TOWS Matrix และกำหนดหัวข้องาน Strategic HRD  

      + ทบทวนและทดลองทำ HRD Action Plan เพื่อตอบสนองผลจากการวิเคราะห์ และตัวชี้วัดหลักหรือ KPIs ในงาน HRD

 => เจาะลึกเครื่องมือพัฒนาบุคลากรในงาน HRD ที่ HRD Manager ต้อง Expert 

      + การบริหารจัดการงานฝึกอบรมให้ได้ผลดี   

            - การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เชื่อมโยงกับ

                 > ความต้องการพัฒนาเพื่อตอบสนองกลยทธ์ขององค์กร     

                 > Competency ที่กำหนดไว้เป็นสำหรับการประเมินในแต่ละรอบประเมิน 

            - การรับมือกับปัญหาของการฝึกอบรมมี่ Train แล้ว “นิ่ง”  

            - การรับมือกับปัญหาการประเมินผลหลังจากการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 

            - การรับมือกับปัญหาของการทำ OJT แล้วพนักงานใหม่ไม่รู้งาน  

            - การประสานงานกับวิทยากรเพื่อกำหนดรายละเอียดของหลักสูตรและวิธีการประเมินและติดตามผลหลังจากการฝึกอบรม 

      + การบริหารผลงานพนักงาน (Performance Management)  

            - ทำไมเราจึงต้องบริหารผลงานพนักงาน 

            - วงจรของการบริหารผลงาน (Performance Management Cycle) และการทำในภาคปฏิบัติ

            - เรื่องของการกำหนดเป้าหมายผลงานและ KPIS ที่ HRD Manager ต้องรู้ให้ลึก   

            - การปรับปรุงผลงาน (Performance Improvement)   

      + การจัดการการเติบโตตามสายอาชีพของพนักงาน (Career Management)  

             - Career Management คืออะไร และมีกิจกรรมของงานเพียงใด 

            - การกำหนดเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพ (Career Path)

            - ทำอย่างไรดีเมื่อต้องเชื่อมโยงเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพกับการวางแผนพัฒนาบุคลากร  

      + การจัดทำเส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนา (Training & Development Roadmap)  

            - ทำไมเราต้องทำเส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร   

            - เส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรคืออะไร และต้องทำอย่างไรบ้าง 

            - ข้อมูลสำคัญสำหรับการจัดทำเส้นทางการพัฒนาพนักงาน/เส้นทางการฝึกอบรม 

            - การนำข้อมูลเส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรไปใช้ประโยชน์ เช่น การวางแผนฝึกอบรมพนักงานประจำปี เป็นต้น  

       + การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan-IDP)  

            - ทำไมเราต้องพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล  

            - การพัฒนาที่จุดแข็งและการพัฒนาที่จุดอ่อน แบบใดดีกว่ากัน และควรต้องทำอย่างไรในองค์กรของเรา  

            - ขั้นตอนของการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล และกรณีศึกษา   

             - การเชื่อมโยงผลการประเมิน Competency Gap กับการวางแผนพัฒนาบุคลากร และจะทำอย่างไรหากองค์กรยังไม่มี Competency วันที่ 2  :  - วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์  2562   (เวลา 09.00 - 16.00 น.)

=> เจาะลึกเครื่องมือพัฒนาบุคลากรในงาน HRD ที่ HRD Manager ต้อง Expert (ต่อ)

      + ทบทวนการจัดทำและปรับใช้ Skill Matrix   

            - ทำไมเราจึงต้องจัดทำ Skill Matrix  และตัวอย่างของ Skill Matrix ที่หลากหลาย

            - ขั้นตอนของการจัดทำ Skill Matrix ตามแนวทางที่องค์กรต่าง ๆ นิยมจัดทำ

            - การเชื่อมโยง Skill Matrix กับการจัดทำแผนการฝึกอบรม 

            - Skill Matrix แตกต่างอย่างไรกับสมรรถนะหรือ Competency        + สมรรถนะ (Competency) เพื่อการพัฒนาบุคลากร  

            - Competency คืออะไรและมีประโยชน์อย่างไร

            - แนวทางการจัดทำ Competency  และแนวทางทำงานกับที่ปรึกษา (Consultant) 

            - การปรับใช้ในงาน Competency ในเรื่อง.....

                  > การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs) 

                  > การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมแบ In-house Training 

                  > การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Assessment/Performance Appraisal)   

                  > การจัดทำเส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน (Training & Development Roadmap)         + ทบทวนการจัดทำระบบจัดการคนเก่งและการสืบทอดตำแหน่งบริหาร (Talent & Succession Management)   

            - ทำไมเราจึงต้องจัดทำระบบจัดการคนเก่ง และระบบนี้เกี่ยวข้องอย่างไรกับการสืบทอดตำแหน่งบริหาร   

            - คนเก่งคือใคร และผู้ใดควรสืบทอดตำแหน่งบริหาร 

            - เข้าใจเรื่องของการประเมินศักยภาพ และเครื่องมือในการคัดเลือกคนเก่งและผู้สืบทอดตำแหน่งที่ HRD ต้องร่วมออกแบบ 

            - แนวทางการวางแผนพัฒนาคนเก่ง และผู้สืบทอดตำแหน่งบริหาร 

            - แนวทางการคงสถานะคนเก่งและผู้สืบทอดตำแหน่งบริหาร  => งาน OD — Organization Development ที่ HRD Manager ต้องเรียนรู้ พร้อมตัวอย่างขององค์กรชั้นนำ 

      + ความเข้าใจพื้นฐาน ขอบข่ายงานงานพัฒนาองค์กร  

      + แนวทางการสร้าง Employee Engagement

      + แนวทางการสร้างและส่งเสริมวัฒนธรรม (Corporate Culture) หรือค่านิยมองค์กร (Corporate Value)  

      + แนวทางการสร้างและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง (Leading Change) ในบทบาทของ HRD => Agile HR ที่ HRD Manager ต้องเรียนรู้ 

      + ทำไม HR ต้อง Agile และ Agile HR คืออะไร   

      + รู้จักกับ Agile HR Manifesto และ People Development Toolkits แนว Agile HR 

      + คนทำงานต้องมีคุณลักษณะอย่างไร เมื่อต้องทำงานแนว Agile และ HRD ต้องทำอย่างไรดีกับเรื่องนี้  => จะทำอย่างไรต่อไปกับงาน HRD แบบ Professional ในองค์กรของเรา


+ สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และถาม-ตอบ ————————————————

วิธีการเรียนรู้ :

– บรรยายอย่างย่อและซักถาม

– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

– กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม

– ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ


กลุ่มเป้าหมาย :

– เจ้าของธุรกิจขนาด SME

– Manager


วิทยากร : ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเพิ่มผลผลิตที่มีประสบการณ์มากมายจากองค์กรทั้งในธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมหลายองค์กรชั้นนำค่าบริการอบรม : 7,800.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 8,345.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 8,112.-บาท)

Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 7,600.-บาท!!!

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: HRD, หลักสูตรสำหรับผูัจัดการ, เติมความรู้สู่HRDManager

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด