การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างสรรค์ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

รหัสหลักสูตร: 65447

จำนวนคนดู 266 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างสรรค์ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

     วัฒนธรรมองค์กรถือเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งต่อการบริหารงานภาพลักษณ์ โดยเฉพาะตัวพนักงาน และสิ่งที่พนักงานปฏิบัติ ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้บุคคลภายนอกมีมุมมองย้อนกลับมาสู่องค์กรว่าเป็นอย่างไร

     วัฒนธรรมองค์กรที่สร้างสรรค์ และความต่อเนื่องของการมีพฤติกรรมและลักษณะการปฏิบัติงานของพนักงานองค์กรที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์กร จะนำไปสู่การพัฒนางานที่ยั่งยืนต่อไป


วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างสรรค์

 2. เข้าใจและมีแนวทางในการนำไปออกแบบวัฒนาธรรมองค์กรและขับเคลื่อนได้อย่างเหมาะสม

 3. สามารถวิเคราะห์งานที่ปฏิบัติอยู่ให้เป็นไปในทางเดียวกันของค่านิยมหลักร่วมกันทั้งองค์กร

สำหรับ หัวหน้า ผู้บริหาร บุคลากรทุกระดับ ทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร


หัวข้ออบรมสัมมนา

เนื้อหาหลักสูตร 

1 ความหมายและความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมหลัก

2 ความหมายและความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างสรรค์

3 ประโยชน์ที่ได้รับต่อองค์กร ต่อพนักงาน ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร

4 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างอย่างไรดี

5 วัฒนธรรม ค่านิยมหลักองค์กร จะเกิดขื้นและยั่งยืนได้อย่างไร

        กระบวนการสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรกับงานที่ปฏิบัติ

        ลักษณะของวัฒนธรรมที่จะทําให้องค์การบรรลุประสิทธิผล

        ใครคือผู้ผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่แท้จริง

        การกำหนดเป้าหมาย และสร้างแรงจูงใจ .....เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

        คิดเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์ กับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

        ผลักดันวัฒนธรรมองค์กรสู่ความสำเร็จด้วยสูตร 2T

        ใช้ชีวิตการทํางาน และมีพฤติกรรมสะท้อน วัฒนธรรม หรือค่านิยมหลักองค์กร ตามบทบาทของแต่ละคน

        ทำความเข้าใจกับความสามารถหลายด้านที่มีอยู่ในคนทุกคน

        การสร้างจุดเด่น ในวัฒนธรรมองค์กร

        แนวทางที่พึงประสงค์ของวัฒนธรรมองค์กร

        แนวทางที่ไม่พึงประสงค์ของวัฒนธรรมองค์กร

6 ออกแบบวัฒนธรรมองค์กรอย่างไรให้สอดคล้องกับหน่วยงานเรา

        ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจ ของการบริหารภาพลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กร

        เครื่องมือในการถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กร

7 วัฒนธรรมองค์กรต่อการบริหารภาพลักษณ์ และการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนขององค์กร

8 ขั้นตอนการนำไปใช้และวิธีการติดตามผล

        การควบคุมการตรวจสอบวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างสรรค์

        แบบประเมิน และตรวจสอบ ตามค่านิยมหลักขององค์กร


วิทยากร

อาจารย์ชาญณรงค์ ปันกองงาม

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

Marketing management การบริหารการตลาด , Train the trainer – Singapore People Coach , General Management การบริหาร-จัดการทั่วไป - German Cross Cultural Management การจัดการในวัฒนธรรมผสม

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างสรรค์ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: leadership, ผู้นำ, จูงใจ, motivation, วัฒนธรรมองค์กร, culture

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด