การบริหารความเสี่ยง : Risk Management

รหัสหลักสูตร: 65449

จำนวนคนดู 152 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การบริหารความเสี่ยง : Risk Management
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

     ในการบริหารองค์กรนั้น การจัดการปัจจัยและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินการได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จนั้น เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ทั้งนี้ เนืองจากภาวะแวดล้อมในการบริหารองค์กร จะมี สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน หรือความเสี่ยงเกิดขึ้นได้เสมอ ดังนั้น สิ่งที่สำคัญ คือการลดเหตุและปัจจัยของโอกาสที่องค์กรอาจได้รับความเสียหาย จากความเสี่ยงของปัจจัยต่างๆได้ ด้วยการการเตรียมความพร้อม และประเมินความเสี่ยงนั้น ๆ อย่างมีระบบ

     การบริหารความเสี่ยง คือ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม โดยกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของการบริหารองค์กรเพื่อมุ่งลดเหตุปัจจัยของโอกาสในการที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย และทำให้ระดับความเสี่ยง รวมถึงความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ โดยตรวจสอบอย่างเป็นระบบภายใต้ความต้องการการบรรลุเป้าหมาย

การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ในการจัดการองค์กร ซึ่งเราจำเป็นต้องเรียนรู้และพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างมีความชัดเจน และนำมาปรับใช้ในหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้องค์กรดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

วัตถุประสงค์

    1 เพื่อให้ผู้บริหาร และ ผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจ เห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง รวมถึง เพื่อสร้าง

         วัฒนธรรมบริหารความเสี่ยงให้กับองค์กร

    2 เพื่อให้องค์กรมีระบบบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ

    3 เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดมูลเหตุ หรือโอกาสที่ความเสี่ยงเกิดขึ้นในระดับที่ยอมรับได้หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการอบรม

     ความเสี่ยง - การบริหารความเสี่ยง คือ อะไร

     ความสำคัญและประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยง

     ระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี

     ปัจจัยในการพิจารณา เพื่อกำหนดกรอบบริหารความเสี่ยง

     กลยุทธ์และกระบวนการบริหารความเสี่ยง

           กำหนดเป้าหมายบริหารความเสี่ยง

           ระบุความเสี่ยง

           ประเมินความเสี่ยง

           กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง

           กิจกรรมที่ใช้บริหารความเสี่ยง

           ข้อมูล การสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง

           ติดตามและเฝ้าระวัง ความเสี่ยงวิทยากร

วัลภา วงศาโรจน์

งานบุคคล HR หัวหน้างาน การทำงาน

ประสบการณ์โดยตรงด้าน HR มามากกว่า 20 ปี

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร การบริหารความเสี่ยง : Risk Management
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: บริหารความเสี่ยง, management, การเปลี่ยนแปลง, กลยุทธ์, risk management

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด