ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงานและเพิ่มผลผลิตสู่ความสำเร็จขององค์กร (Kaizen for Success)

รหัสหลักสูตร: 65710

จำนวนคนดู 123 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงานและเพิ่มผลผลิตสู่ความสำเร็จขององค์กร (Kaizen for Success)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

        การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ของพนักงานทุกคนมิใช่เพียงทำงานตามหน้าที่ หรือขั้นตอนที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น องค์กรควรปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ทีละเล็ก ทีละน้อยหรือที่เรียกว่า ไคเซ็น (Kaizen) ซึ่งเป็นกิจกรรมพื้นฐานอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีประสิทธิผล และองค์กรส่วนใหญ่นิยมนำไปใช้ ดังนั้นองค์กรควรให้ความรู้ ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ เรียนรู้วิธีการเทคนิคการทำไคเซ็นในงานของตนเพื่อให้งานมีคุณภาพมากขึ้น

        หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านได้เข้าใจการปรับปรุงงานตามแนวทางไคเซ็น เรียนรู้วิธีการค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงและวิธีการปรับปรุง นอกจากนี้จะได้เห็นตัวอย่างการปรับปรุงงาน เพื่อนำไปการประยุกต์ในการปรับปรุงงานของตนเองและหน่วยงานต่อไป

        ไคเซ็น หมายถึง การปรับปรุงงาน โดยไม่จำกัดวิธีการ แนวทางหรือเทคนิคที่ใช้ซึ่งในการปรับปรุงงานนั้นสามารถปรับปรุงได้ตั้งแต่เรื่องใกล้ตัวในการทำงานอย่างค่อยเป็นค่อยไปและทำอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถึงเรื่องเชิงนโยบาย การบริหารจัดการซึ่งองค์กรโดยทั่วไปแล้วให้ความสำคัญกับการปรับปรุงอย่างค่อยเป็นค่อยไปและต่อเนื่องเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมข้อเสนอแนะ 5ส กิจกรรมกลุ่มคุณภาพซึ่งท้ายที่สุดแล้วเป้าหมายอยู่ที่การปรับปรุงงานโดยที่ทุกคนมีส่วนร่วมและเสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพให้กับพนักงาน

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ถูกต้อง ขั้นตอนการดำเนินงานและ เทคนิคที่สำคัญที่นำมาใช้ เป็นแนวทางการพัฒนากิจกรรมไคเซ็น

    2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคและวิธีการไปใช้ในการทำกิจกรรมไคเซ็นได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความคิดเชิงบวกที่เปิดกว้างต่อการทำกิจกรรม

    3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนบันทึกและรายงานการปรับปรุงได้อย่างถูกต้องเพื่อใช้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้กลับไปพัฒนากิจกรรมการทำไคเซ็นภายในบริษัทได้

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการอบรม

   ● ประวัติความเป็นมาของการทำกิจกรรม ” ไคเซ็น”

   ● ความสำคัญและประโยชน์ของการดำเนินกิจกรรม

   ● กิจกรรมสร้างสมาธิและการยอมรับซึ่งกันและกัน

   ● ไคเซ็น (Kaizen) คืออะไร

   ● จุดมุ่งหมายของกิจกรรม” ไคเซ็น”

   ● หลักการและข้อเสนอแนะเบื้องต้นของไคเซ็นในการปรับปรุงงาน

   ● ขั้นตอนและเครื่องมือในการปรับปรุงงาน

   ● เทคนิคในการมองปัญหา

   ● เทคนิคแก้ไขปัญหาและวิธีการปรับปรุงงานโดยความคิดสร้างสรรค์

   ● กรณีศึกษา ::

          เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้ถึงการวิเคราะห์ถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาจากตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

   ● ระดับของการทำไคเซ็นตลอดจนแนวทางในการดำเนินในอนาคต

ประโยชน์ที่จะได้รับ

   1. ผู้เข้าอบรมได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ถูกต้อง ขั้นตอนการดำเนินงาน และเทคนิคที่สำคัญที่นำมาใช้ เป็นแนวทางการพัฒนากิจกรรมไคเซ็น

   2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคและวิธีการไปใช้ในการทำกิจกรรมไคเซ็นได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความคิดเชิงบวกที่เปิดกว้างต่อการทำกิจกรรม

   3. ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนบันทึกและรายงานการปรับปรุงได้อย่างถูกต้องเพื่อใช้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   4. ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้กลับไปพัฒนากิจกรรมการทำไคเซ็นภายในบริษัทได้

รูปแบบการอบรมสัมมนา

   1. การบรรยาย 30 %

   2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop 70%

วิทยากร
ดูประวัติ

อนุภาพ พันชำนาญ

สำหรับองค์กร (ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, ฝ่ายบุคคล, การพัฒนาทีม)

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, พนักงานทั่วไป และผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร
สัมมนานี้ไม่ได้รับประกาศนียบัตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Simplex Training
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงานและเพิ่มผลผลิตสู่ความสำเร็จขององค์กร (Kaizen for Success)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน, อบรมเพิ่มผลผลิตสู่ความสำเร็จขององค์กร, อบรมKaizen for Success

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด