เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT (KYT Conceptual Training)

รหัสหลักสูตร: 65939

จำนวนคนดู 849 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT (KYT Conceptual Training)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเสมอในการปฏิบัติงานในทุกองค์กร คือความปลอดภัย โดยเฉพาะการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและการทำงานกับเครื่องจักร ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากการทำงานเป็นอย่างมาก หากการป้องกันไม่รัดกุมเพียงพอ อาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งผู้ปฏิบัติงาน วัตถุดิบและเครื่องจักรในการผลิต อุบัติเหตุ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องจักรโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และความประมาทของผู้ปฏิบัติงานเอง นอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น การวางผังโรงงาน อากาศ แสงสว่าง หรือเสียงก็อาจก่อให้เกิดอันตรายได้หากสิ่งเหล่านั้นมีความบกพร่องและผิดจากมาตรฐานที่กำหนดไว้ ดังนั้นความปลอดภัยในการทำงานจึงเป็นหัวใจสำคัญของการทำงาน เมื่อมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วนั้น โอกาสที่จะประสบอันตรายในขณะทำงานในองค์กรโดยรวมย่อมลดน้อยลง

          ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน คือ สภาพที่ปลอดภัยจากอุบัติภัยต่างๆอันจะเกิดแก่ร่างกาย ชีวิต หรือทรัพย์สินในขณะที่ปฏิบัติงาน ซึ่งก็คือ สภาพการทำงานที่ถูกต้องโดยปราศจาก "อุบัติเหตุ" ในการทำงานนั่นเอง หลักสูตรนี้จึงได้ถูกออกแบบให้สร้างจิตสำนึกให้กับผู้เข้าอบรม เพื่อให้อุบัติเหตุในการปฏิบัติงานเป็นศูนย์ และลดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดหมาย เพื่อลดผลกระทบต่อการทำงาน ที่จะทำให้ทรัพย์สินเสียหายหรือ บุคคลได้รับบาดเจ็บ จากการเกิดอุบัติเหตุ

          การวิเคราะห์ความปลอดภัยแบบ KYT เป็นเครื่องมือหรือเทคนิคในการวิเคราะห์ที่คิดค้นมาจากประเทศญี่ปุ่น และจัดได้ว่าเป็นเทคนิคหนึ่งที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์ความปลอดภัยสำหรับสถานประกอบการ ในประเทศไทย โดยเนื้อหาของการอบรม จะครอบคลุม สถานการณ์ความไม่ปลอดภัยในการทำงานปัจจุบัน หลักการเบื้องต้นด้านความปลอดภัยในการทำงาน การส่งเสริมจิตสำนึกด้านความปลอดภัย เทคนิคและวิธีการ วิเคราะห์งาน เพื่อความปลอดภัยแบบ KYT และมุ่งเน้นกิจกรรมฝึกปฏิบัติ KYT เพื่อความเข้าใจและการปฏิบัติที่ถูกต้อง


วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างจิตสำนึกและความเข้าใจถึงความสำคัญของความปลอดภัย
  2. เพื่อสร้างแนวคิดในการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดอุบัติเหตุ อย่างเป็นระบบ
  3. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ของความไม่ปลอดภัยอย่างเป็นมีรูปแบบ
  4. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาหน่วยงาน ด้านความปลอดภัยให้แก่บริษัทอย่างต่อเนื่อง
  5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการทำงานให้ปลอดภัยมากขึ้น
  6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานให้เกิดความปลอดภัย
  7. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม


    - สถานการณ์ความไม่ปลอดภัยในสถานประกอบการของไทยในปัจจุบัน

    - ความหมายของความปลอดภัย และประโยชน์ของการป้องกันอุบัติเหตุ

    - ความสำคัญของจิตสำนึกด้านความปลอดภัย

    - สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานและผลเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุ

    - แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ

    - ความหมายของ KYT (K-kiken,Y-Yochi,T-Training)

    - ความหมายของการทำงานด้วยใจรัก

    - เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT จุดเดียว และปากเปล่า

    - เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT 4 ขั้นตอน

    - รูปภาพสื่อสารถึงความปลอดภัย

    - การตั้งสโลแกนโดยเลือกมาตรการป้องกันที่ดีที่สุด ทำและจำได้ง่าย ตะโกนเตือนตนก่อนทำงาน

      Workshop1 การฝึกเขียนลำดับขั้นการทำงานและการวิเคราะห์จากงานตัวอย่าง เพื่อปรับปรุงการทำงาน

      Workshop2 ระดมสมอง Safety Brainstorming เพื่อสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ

      Workshop3 ทำกิจกรรม KYT เพื่อให้เกิดความตระหนักต่ออุบัติเหตุในการทำงานในพื้นที่หน้างานโดยการถ่ายรูปหน้างานจริงและนำมาทำ KYT ของแต่ละกลุ่ม

    - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถามตอบ


กําหนดการ

09.00 - 09.30 น. : กิจกรรมละลายพฤติกรรม 

                                         - สร้างสมาธิและการยอมรับซึ่งกันและกัน การวาดรูป ของจิตใต้สํานึกเกี่ยวกับความปลอดภัย

09.30 - 10.00 น. : การมองปัญหาของแต่ละบุคคล

                                         - สร้างการใช้ความคิดและการยอมรับความคิดเห็นของผ้อื่นูเปิดรูปภาพแต่ละรูปและตั้งคําถาม กับภาพที่เปิดเป็นภาพเชิงซ้อนที่สามารถมองได้เป็นหลายรูปแบบ ทําให้ผู้เข้ารับการ  

                                           อบรมเกิดการใช้ความคิดในการสังเกต จดจํา และวิเคราะห์

10.00 - 10.30 น. : ความสําคัญของความปลอดภัย 

                                         - สถานการณ์ความไม่ปลอดภัยในสถานประกอบการของไทยในปัจจุบัน

                                         - ความหมายของความปลอดภัย และประโยชน์ของการป้องกันอุบัติเหตุ

                                         - ความสําคัญของจิตสํานึกด้านความปลอดภัย

                                         - สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานและผลเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุ

10.30 - 10.40 น. : พักเบรก

10.40 - 12.00 น. : การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT

                                         - แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ

                                         - ความหมายของ KYT (K-kiken,Y-Yochi,T-Training)

                                         - ความหมายของการทํางานด้วยใจรัก

                                         - เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT จุดเดียว และปากเปล่า

12.00 - 13.00 น. : พักเทียง่

13.00 - 13.10 น. : กิจกรรมกระตุ้นผู้เข้ารับการอบรม

                                         - กิจกรรมละลายพฤติกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมช่วงบ่าย

13.10 - 14.30 น. : การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT (ต่อ)

                                         - เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT 4 ขั้นตอน

                                         - รูปภาพสื่อสารถึงความปลอดภัย

                                         - การตั้งสโลแกนโดยเลือกมาตรการป้องกันที่ดีที่สุด ทําและจําได้ง่าย ตะโกนเตือนตนก่อนทํางาน

14.30 - 14.45 น. : พักเบรก

14.45 - 16.00 น. : การทํากิจกรรม KYT ภาคปฏิบัติ

                                         - Workshop1 การฝึกเขียนลําดับขั้นการทํางานและการวิเคราะห์จากงานตัวอย่าง เพื่อปรับปรุงการทํางาน

                                         - Workshop2 ระดมสมอง Safety Brainstorming เพื่อสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ

                                         - Workshop3 ทํากิจกรรม KYT เพื่อให้เกิดความตระหนักต่ออุบัติเหตุในการทํางานในพื้นที่หน้างานโดยการถ่ายรูปหน้างานจริงและนามาท ํ า ํ KYT ของแต่ละกลุ่ม

                                         - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถามตอบ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

   1.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการของการทำงานที่ปลอดภัยตามหลัก KYT

   2.ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการของการทำงานอย่างปลอดภัยไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   3.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น อย่างปลอดภัย

   4.ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยและทำงานไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ

   5.ผู้เข้าอบรมมีสำนึกการรักองค์กรมากขึ้นคุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT (KYT Conceptual Training)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย, ความปลอดภัยแบบ KYT KYT Conceptual Training

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด