หลักสูตร AI และ IOT ในภาคธุรกิจการขนส่งและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการขนส่ง

รหัสหลักสูตร: 66970

จำนวนคนดู 101 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร AI และ IOT ในภาคธุรกิจการขนส่งและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการขนส่ง
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

           โลกธุรกิจในยุคต่อไปนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและจะยิ่งเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตจนเราอาจตามไม่ทันก็ได้โดยเฉพาะกับธุรกิจที่เข้าสู่รูปแบบที่เรียกว่า Digital Platform ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้เทคโนโลยี Internet ในการผลักดันธุรกิจให้เติบโตรวมถึงการปรับ Business Model ให้สอดคล้องกับการเติบโตที่รวดเร็วในยุค 5G ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้

            Internet of Things คือ เครือข่ายอัจฉริยะที่เชื่อมต่อกับทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยกันด้วยระบบ Internet ซึ่งประกอบไปด้วยเทคโนโลยีที่ประสานและเข้าถึงกันได้ทั้งระบบภายในและสิ่งแวดล้อมจากภายนอกได้อย่างรวดเร็วและไร้ขีดจำกัดซึ่ง IoT นั้นถือว่าเป็นเทคโนโลยีแบบหนึ่งของนวัตกรรมที่ชาญฉลาดในยุคของการสื่อสารแบบ 5G สำหรับเชื่อมต่อทั้งผู้คน (People), ส่วนต่างๆของสังคม (Part of Society) และ งานอุตสาหกรรมต่าง ๆ (Industry) เพื่อสร้างสรรค์คุณค่า (Substantial Values) ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว

             AI (Artificial Intelligence) คือ ความสามารถของเครื่องหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคิดและเรียนรู้สิ่งต่างๆ และสามารถคิดและเรียนรู้จากข้อมูลต่างๆ เพื่อหาแนวทาง (Solution) ในการแก้ไขปัญหาต่างๆแทนมนุษย์ได้ในปัจจุบันระบบ AI จะทำหน้าที่แทนมนุษย์ในเรื่องการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่ความเป็นอัจฉริยะ โดยอาศัยประสบการณ์ที่หลากหลากต่างๆที่ได้รับเข้าจากหลากหลายช่องทางและระบบจะมีการพัฒนาความสามารถไปเรื่อยๆ

             ดังนั้นการใช้ IoT และ AI ในการขนส่งซึ่งเป็นภาคธุรกิจที่สำคัญต่อการดำเนินงานในปัจจุบันรวมถึงการใช้ระบบ AI เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจการขนส่งให้มีความเป็นอัจฉริยะมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เพิ่มขึ้น และเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานให้ต่ำอย่างเหมาะสมรวมถึงการบูรณาการการทำงานด้านสารสนเทศ (Operation Technology) เข้าด้วยกันเพื่อใช้ในการติดตาม, ควบคุมและสั่งการเพื่อให้เกิดคุณค่ามากขึ้นลดความสูญเปล่าให้น้อยลงด้วยความสามารถในการเชื่อมต่อธุรกิจกับระบบอื่นๆภายนอกที่เกี่ยวข้องกันเพื่อสนับสนุน + ส่งเสริมซึ่งกันและกันให้สามารถทำงานร่วมกันได้มากขึ้น

วัตถุประสงค์

     1.เพื่อเรียนรู้และเข้าใจในเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการขนส่งยุค 4.0 ได้อย่างแท้จริง

     2.สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจขนส่งที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร หรือ ระบบสารสนเทศที่องค์กรมีอยู่ให้เป็นเทคโนโลยีแบบ Digital Platform

      เพื่อให้ธุรกิจหรือการปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและสมบูรณ์มากขึ้น และเพื่อใช้ในการตัดสินใจทิศทางขององค์กรได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

     3.เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อกับลูกค้าที่หลากหลายได้มากและรวดเร็วขึ้นรวมถึงความสามารถในการรับธุรกรรมการขนส่งจากลูกค้าและโต้ตอบได้จากหลายช่องทางและหลายวิธีการ

     4.สามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้านขนส่งจำนวนมาก เพื่อการตัดสินใจในสิ่งที่ยังไม่รู้ไม่ทราบมาก่อนรวมถึงการใช้ข้อมูลจำนวนมากดังกล่าวในการเรียนรู้ให้ระบบต่างๆ

     มีความฉลาดมากขึ้นจนสามารถทำงานด้วยตนเองอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

     5.สามารถในการเชื่อมต่อ + วิเคราะห์ข้อมูลและการบูรณาการการทำงานขนส่งด้านสารสนเทศ (Operation Technology ) เข้าด้วยกันเพื่อใช้ในการติดตาม, 

     ควบคุมและสั่งการเพื่อให้เกิดคุณค่าขึ้นรวมถึงการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้น

     6.สามารถเชื่อมต่อธุรกิจกับระบบอื่นๆภายนอกที่เกี่ยวข้องกันเพื่อสนับสนุน + ส่งเสริมซึ่งกันและกันให้สามารถทำงานร่วมกันได้มากขึ้น


หัวข้ออบรมสัมมนา
1. แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในสถานประกอบการขนส่งยุค 4.0

2. การปรับ Business Model เพื่อรองรับการขนส่งยุค 4.0

3. Digital Platform: Digital Platform กับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจขนส่ง

4. Big Data ข้อมูลขนาดยักษ์กับคุณค่าที่มีอยู่: 5V’s คุณสมบัติของ Big Data ที่ควรจะเป็น

5. IoT (Internet of Things): อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งกับคุณค่าการขนส่งที่เหนือคำบรรยาย

6. สถาปัตยกรรมเบื้องต้นของ IoT Platform ส่วนสำคัญต่างๆของระบบ IoT Platform

7. AI เทคโนโลยีนวัตกรรมของโลกขนส่งยุค IoT

8. การพัฒนาระบบการขนส่งด้วย IoT และ AI

9. IoT กับการเชื่อมต่อระบบการขนส่ง (Ecosystems in Transportation)

10. การเชื่อมต่อและการไหลของข้อมูลการขนส่ง (Information Flow in Transportation

     Ecosystem)

11. การติดตามการจราจรด้วยระบบ AI

    •ด้านความปลอดภัย

    •ด้านการบำรุงรักษารถขนส่ง

    •ด้านเส้นทางการจราจร

    •ด้านการจัดการคุณภาพของสินค้า

12. สุดยอดของการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าปลายทางด้วยระบบ IoT : AI และ IoT

13. ใช้ IoT และ AI อย่างไรให้เกิดความปลอดภัยในการขนส่ง

14. กรณีศึกษาการใช้ IoT และ AI ในการด้านการขนส่ง

ลักษณะการเรียนรู้

การบรรยาย การให้คำปรึกษา การให้คำแนะนำ และร่วมอภิปราย


คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย

ผู้จัดการ/ ผู้บริหารระดับสูงและกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการขนส่ง และฝ่ายกระจายสินค้า ฝ่ายปฏิบัติการขนส่งระบบสารสนเทศ วิศวกร และผู้อื่นที่สนใจ

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร AI และ IOT ในภาคธุรกิจการขนส่งและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการขนส่ง
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ระบบ IoT, ระบบ AI, Big Data, Ecosystems in Transportation, เทคโนโลยีนวัตกรรมของโลกขนส่งยุค IoT, 5V’s

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

Recommended
บูสประกาศกับสัมมนาดีดี