หลักสูตร เทคนิคการตั้งเป้าหมายและการกำหนดตัววัดผลสู่ความสำเร็จ(Smart Goal Setting & OKR for Success)

รหัสหลักสูตร: 66974

จำนวนคนดู 1000 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร เทคนิคการตั้งเป้าหมายและการกำหนดตัววัดผลสู่ความสำเร็จ(Smart Goal Setting & OKR for Success)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

    ในการบริหารจัดการสมัยใหม่การกำหนดเป้าหมายในการทำงาน (Goals Setting) และการกำหนดตัววัดผลงาน (OKR) เป็นเครื่องมือสำคัญที่นำมาใช้ในการพัฒนาองค์กร เพื่อทำให้ทราบถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงานต่างๆและสามารถวิเคราะห์ปรับเปลี่ยน หรือพัฒนาแผนงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือเป้าหมายของหน่วยงานและองค์กรได้อย่างเหมาะสม

    หลักสูตร “เทคนิคการตั้งเป้าหมายและการกำหนดตัววัดผลสู่ความสำเร็จ” มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการตั้งเป้าหมายผลงานการกำหนดตัววัดผลการทำงานและการให้ Feedback ผลการปฏิบัติงานระดับบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อเป้าหมายและแผนงานทางธุรกิจของหน่วยงานและองค์กรอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์อีกทั้งสามารถพัฒนาการทำงานของตนเองให้มีคุณค่ามีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายสามารถติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมในการสร้างทีมงานที่ให้ผลปฏิบัติงานสูงตลอดจนสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้หลักการตั้งเป้าหมายผลงาน และการกำหนดตัววัดผลงานอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และแผนงานทางธุรกิจ

    2. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) และกำหนดตัววัดผล (OKR) รวมทั้งการให้ Feedback เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (Constructive Feedback)

    ให้กับทีมงานได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญ ของการบริหารผลการปฏิบัติงาน

    3. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามีทัศนคติที่ดีต่อระบบการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และสามารถติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา
HIGHTLIGHTS: หลักสูตร SMART GOALS SETTING & OKR FOR SUCCESS” มุ่งเน้นการ Workshop เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งงานต่างๆ ทราบถึงเทคนิค “การตั้งเป้าหมายในการทำงาน” และสามารถกำหนดตัววัดผลงาน หรือ OKR ที่องค์กรคาดหวัง ตลอดจนแนวทางการให้ Feedback ผลการปฏิบัติงาน (Constructive Feedback) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการทำงานไปในทิศทางเดียวของหน่วยงานและองค์กร

1.ความสำคัญของการตั้งเป้าหมาย(Goals Setting) และการกำหนดตัววัดผลงาน (OKR) ต่อความสำเร็จ ของธุรกิจ

    เพื่อเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับพนักงานมองเห็นความสำคัญของการตั้งเป้าหมายการทำงานและการกำหนดตัววัดผลงาน

    ความคาดหวังและบทบาทของคนทำงานยุคใหม่กับธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง

    ปัญหาการบริหารผลงานและการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานขององค์กรต่างๆ

    หลักสำคัญของระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

2.OKR เครื่องมือทรงพลังตัวช่วยขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ

    เพื่อเรียนรู้แนวคิดและหลักการตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) และการกำหนดตัววัดผลงาน (OKR) ระดับบุคคลที่สอดคล้องและสนับสนุนต่อเป้าหมายและแผนงานทางธุรกิจของหน่วยงานและองค์กร

    OKR คืออะไร

    OKR ที่ดีควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง

    จุดเด่นของ OKR คืออะไร

    ความแตกต่างของ OKR และ KPI

    การนำ OKR มาใช้กับองค์กร

3.เทคนิคการตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) และกำหนดตัววัดผลงาน (OKR) ในการทำงาน

    เพื่อฝึกฝนการตั้งเป้าหมายและการกำหนดตัววัดผลให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวของหน่วยงานและองค์กร

    ฝึกปฏิบัติ : การตั้งเป้าหมาย (Goals Setting) และการกำหนดตัววัด (OKR) ให้สอดคล้อง กับสถานการณ์

    การติดตามและประเมินผลเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

    นำเสนอและรับ Feedback จากวิทยากร

4เทคนิคการให้ Feedback เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน

    เรียนรู้และฝึกฝนกระบวนการ Feedback ทีมงาน เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

    กระบวนการ Feedback ทีมงานด้วย SBI Model

      -Situation สถานการณ์

      -Behavior พฤติกรรมที่เราเห็น

      -Impact ผลกระทบ

    ฝึกปฏิบัติ: กระบวนการ Feedback ทีมงานด้วย SBI Model ในสถานการณ์ต่างๆ

หมายเหตุ: เนื้อหาและกิจกรรมการฝึกอบรมมุ่งเน้น Workshop


ลักษณะการเรียนรู้

    ผู้บริหาร และผู้จัดการ และหัวหน้างาน

    เพื่อประสิทธิภาพในการฝึกอบรม จำนวนผู้เข้าร่วมที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 20 ท่าน


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 หลังผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้าอบรมควรจะมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ ได้ดังนี้

    •ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการตั้งเป้าหมายผลงานการกำหนดตัววัดผลงานและการให้ Feedback ผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

    •ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะและสามารถตั้งเป้าหมายและกำหนดตัววัดผลงานของตนเองและทีมงานได้อย่างเหมาะสมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

    •ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และสามารถติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
•บรรยายและยกตัวอย่างประกอบ30%

•การแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ ด้วย Activity และ Workshop30%

•ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมองและ Discussion 40%


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เทคนิคการตั้งเป้าหมายและการกำหนดตัววัดผลสู่ความสำเร็จ(Smart Goal Setting & OKR for Success)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การกำหนดตัววัดผลงาน (OKR), จุดเด่นของ OKR คืออะไร, ความแตกต่างของ OKR และ KPI, การนำ OKR มาใช้กับองค์กร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต